Tehnologiýa
 • ABŞ-da Griffin II atly täze tanky görkezdiler

 • Amerikanyň Kuantiko şäherinde geçirilen Modern Day Marine 2019 serginiň konferensiýasynyň barşynda bu tankyň görnüşiniň tanyşdyrylyşy boldy.

  Griffin II atly tanky ýakynda görkezilen Griffin I tankynyň bazasynda işläp taýýarlaýarlar. Griffin II ...

  26.09.2019
 • Sürüjisiz awtobus

 • Häzirki wagtda awtopilot bilen dolandyrylýan ulaglar okgunly ýagdaýda meşhurlyk gazanýarlar. Sürüjüden boýun gaçyrmak maksady eýýäm jemgyýet transport serişdeleriniň hem köp bölegini eýeläp başlady, ýöne dogrusyny aýtsak häzirlikçe esasy kiçijek awtobuslary ...

  24.09.2019
 • Uçýan penjek

 • «Gravity Industries» şereketiniň öndüren uçýan «Gravity Jet Suit» geýimi edil filmlerdäki gahrymanlaryň geýimine meňzeýär. Arkasynda we ellerinde oturdylan bäş sany turbina hereketlendirijileri bu geýime çalasynlyk berýär. Bu geýim 3D-nusga ediji ...

  23.09.2019
 • Howadan suw öndürýär

 • Berklidäki Kaliforniýa uniwersitetiniň hünärmenleri gurak çöl howasyndan suw ön-dürip bilýän enjamy işläp düzdüler. Enjamyň synag maksatly ýasalan görnüşi bilen her günde 1,3 litr suw alyp bolýar. Hünärmenler enjamyň hakyky ...

  21.09.2019
 • Dünýädäki iň güýçli we gymmat bahaly kompýuter

 • Bu gün siziň ünsüňizi hytaýyň işläp çykarmagynda taýýarlanan Týanhe-1A super kompýuterine çekesimiz gelýär. Bu super kompýuter hytaýyň tehnologiýalarynyň goranmak uniwersiteti tarapyndan işlenilip düzülendir. Bu barada täze kompýuter çalt işleýjiligi boýunça ...

  20.09.2019
 • Täsin telewizorlar

 • Dürli tehnikalary işläp taýýarlaýjylar telewizorlary has kämil görnüşde ýaýratmak maksady bilen, olary hertaraplaýyn ösdürmäge çalyşýarlar. Olar reňkiniň durulygy, sesiniň sazlygy, görnüşiniň ýakymlylygy, ekranynyň ululygy we başga-da birnäçe ugurlary boýunça dürli ...

  18.09.2019
 • «iPhone 11» tanyşdyryldy

 • «Apple» kompaniýasynyň sabyrsyzlyk bilen garaşylýan «iPhone 11» seriýasynyň üç modeli tanyşdyryldy. 10-njy sentýabrda köpçülige görkezilen smartfonlar 19-njy sentýabrdan başlap, dünýäniň 150 ýurdunda satuwa çykarylar. Şeýle hem dabarada «Apple Watch 5» ...

  17.09.2019
 • Öz-özi nyşana alýan ok

 • ABŞ-nyň (DARPA) Goranmak ministrliginiň barlag geçiriş taslamalarynyň perspektiw dolandyryşynyň akyldarlary 50 kalibr bolan EXACTO (Extreme Accuracy Tasked Ordnance) öz-özi nyşana alýan oky taýýarladylar.

  Geljekde mergenler (snaýperler) didiwany nyşanyň üstüne eltip ...

  13.09.2019
 • Garry adamlara öý işlerinde kömek berjek robot-oglanjyk – Roboy

 • Bu adampisint robot-oglanjyk Roboy Şwesariýanyň Sýuriha uniwersitetiniň emeli akyl ýetiriş barlaghanasynyň alymy tarapyndan 15 sany guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmeginde döredildi. Bu robotyň esasy wezipesi  garry adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek hem-de olaryň ...

  12.09.2019
 • Dünýäniň iň kiçi kamerasy

 • Tehnologiýanyň ösmegi bilen kiçeldilen enjamlaryň hataryna kameralar hem goşulýar. Dünýäniň iň kiçi kamerasy bolan «Insta360 Go» arkaly hereketli ýagdaýda hem wideo alyp bolýar. Emma onuň wideo-ýazgy edýän wagty örän az ...

  11.09.2019
 • Uçýan taksi ulagyny tanyşdyrdy

 • Germaniýanyň «Volocopter» atly şereketi 18 perli şäher içinde taksi hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge niýetlenilen uçýan ulagyny tanyşdyrdy. Iki orunlyk ulagda el goşlary üçin hem ýer göz öňünde tutulypdyr. «VoloCity» atly ulag ...

  10.09.2019
 • Iň uzak uçuş synagdan geçiriler

 • Şu ýyl «Qantas» uçar kompaniýasy dünýäniň iň uzak uçar gatnawyny synagdan geçirer. 19 sagatlap dowam etjek synag uçuşy üstünlikli tamamlanan ýagdaýyn-da 2022-nji ýylda ýolagçy gatnawyna başlanar. Soňky ýyllarda awiasiýa kompaniýalarynyň ...

  06.09.2019
 • Uçara öwrülip bilýän dikuçarlar

 • Bell Boeing V-22 Osprey – bu Amerikanyň konwertoplanydyr (Konwertoplan – ýokary galanda edil dikuçar ýaly dikligine galyp, howada uçan mahaly uçar ýaly hereket edýär.) Ol ýokary uçanda we gonanynda adaty ...

  05.09.2019
 • Internet maglumatlaryny ysa öwürýän enjam – Olly

 • Olly – bu biziň kompýuterlerimize gelýän ähli habarlary ysa öwrüp bilýän seýrek enjamdyr. Poçtadan gelen hat, RSS ýollamasy, twitterden gelen hat ýa-da a-mail tapawudy ýokdur. Bu enjam ping kodlarynyň esasynda ...

  04.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  17
  18
  >