Tehnologiýa
 • Türkmen hünärmenleri smrat telewizorlaryň önümçiligini ýola goýar

 •  «Türkmensenagat» agentliginiň bilelikdäki kärhanasy «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 dýum, 42 dýum we 55 dýum bolan smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ...

  18.12.2019
 • Iň owadan tehnologiýa enjamlary yglan edildi

 • «The verge» neşiri iň owadan tehnologiýa enjamlarynyň «TOP 100» sanawyny düzdüler. 2010-njy ýyldan soň öndürilen enjamlar girizilen sanawyň çürbaşyny «Apple» kompaniýasynyň «iPhone 4» modeli eýeledi. Baş redaktor Nilaý Patel «iPhone ...

  16.12.2019
 • Howany arassalaýan emeli agaç

 • Häzirki döwürde ekologiýa degişli meseleler çynlakaý üns berilmegi talap edýär. Agaçlar ekologiýanyň arassaçylygynyň gönezligi hasaplanýar. Meksikada howanyň hapalanyşynyň öňüni alýan, aklyňy haýran galdyrýan çözüw tapyldy. Puýebla şäherinde «Biomitech» zawody howany ...

  13.12.2019
 • Täsin gurluşy «Vivo S5» bäsdeşlerinden saýlandy

 • Müşderilerine yzygiderli sowgat taýýarlaýan kompaniýa bu sapar «Vivo S5» bilen hemmeleriň ünsüni çekmegi başardy. Inçe çarçuwaly telefon, 6,44 sm uzynlykdaky 1080x2340 pikselli ekrana we «AMOLED» penjirä eýedir. Onuň öň ...

  11.12.2019
 • Gülleriň terligini saklaýan akylly güldan

 • «Mu Design» dünýädäki ähli adamlara ösümliklerini soldurman, janly we bagtly, edil öý haýwanlary ýaly ýaşatmak üçin, olar bilen düşünişer ýaly täze ideýany, ýagny akylly güldanyny hödürledi. Akylly güldan ösümlikleri ...

  10.12.2019
 • «Lloyd»-yň täsin liftleri

 • Köp gatly binalara hökmany suratda lift goýulýar. Ofis binalarynda wagty tygşytlamak, keselhanalarda hassalar üçin, käbir binalarda bolsa ýük daşamak üçin goýulýar. Mahlasy, lift adamlara uzak ýoluny ýakyn, agyr ýüküni ýeňletmek ...

  09.12.2019
 • Robotlar futbol oýnady

 • «Massaçusets» tehnologiýa institutynda yzy­giderli geçirilen barlaglaryň netijesinde döre­dilen kiçijek robotlar tejribede synlamak üçin meýdança goýberildi. Gyzykly tarapy, «MIT Mini Cheetah» robotlary meýdançada diňe bir hereketlenmän, futbol oýnap hemmeleriň ün­süni özlerine ...

  07.12.2019
 • «Translate» bilen 40 dilde gürle!

 • Tehnologiýanyň pajarlap ösmegi netijesinde, her bir adam birnäçe gaýry dile edil öz ene dilleri ýaly düşünmek mümkinçiligini gazandylar. Has takygy, tehnologiýada hemişe öz adyny sanawyň çürbaşynda goýmagy başarýan ýaponlar içine ...

  06.12.2019
 • Iň köp satylan telefonlar

 • Ýylyň üçünji çärýeginde öňdebaryjy telefon öndürijileriniň täze sanawy mälim edildi. IDC maslahat beriş şereketiniň ýaýradan maglumatlaryna görä, üç aýyň dowamynda global bazarda 358 million 300 müň täze telefon satylypdyr. Birnäçe ...

  05.12.2019
 • «Spotify»-dan garaşylmadyk habar

 • «Magic Leap AR» – äýnekler dünýäsinde garaşylmadyk öwürlişikdir diýsek ýalňyşmarys. «Spotify» programmasy arkaly işleýän «Magic Leap AR» äýnekleri, dakynan adamyň görýän zatlarynyň hemmesini edil kompýuter penjiresine çalymdaş görkezýär. Bu täze ...

  04.12.2019
 • Iň owadan awtomobiller

 • Gözellik wagt hem-de ýer saýlamaýar. Adamda gözelligiň täsiri bilen köplenç gözüniň eglenen owadan zadyny satyn almak meýli döreýär. Awtomobil saýlamakda ýa-da baha bermekde hem edil şu usuly ulanýarys. Adamlaryň ünsüni ...

  03.12.2019
 • Ok geçmeýän awtoulagy tanyşdyrdy

 • Geçen hepde ABŞ-nyň «Tesla» kompaniýasynyň ok geçmeýän «Cybertruck» atly kiçi ýük awtoulagynyň (pikap) tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Gabarasy poslamaýan, berk polatdan taýýarlanylan awtoulag üç hili – bir, iki, üç hereketlendiriji bilen ...

  02.12.2019
 • Kuwwaty 2000 at güýjünden ýokary

 • Ýaponiýanyň “Aspark” atly şereketiniň önümçiligi dowam edýän “Owl” atly elektrokary kuwwatly bolmagy bilen tapawutlanýar. Birnäçe ýyl ozal, elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglaryň nebit ýangyçly ulaglar ýaly güýçli bolmajakdygy öňe sürülýärdi ...

  30.11.2019
 • Traktoryň tizligi sagatda 217 km

 • Ýörite tehnikalary öndürýän JCB kompaniýasy “Williams Advanced Engineering” şereketi bilen bilelikde dünýäniň iň ýyndam traktoryny öndürdi. “Fastrac” atly tehnikanyň kuwwaty 1000 at güýjüne barabar bolup, sagatda 217 kilometr tizlik bilen ...

  28.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  20
  21
  >