Tehnologiýa
 • Maslahatçy Robot

 • Sephora kompaniýasynyň dükany ýakynda Pariž şäherinde öz müşderilerine robot maslahatçysyny hödürledi. Bu robotyň gelýän müşderiler bilen salamlaşmak ukyby bar hem-de robotdaky elektron sebede müşderileriň islän harytlaryny ýerleşdirmek bolar. Bu dükan ...

  16.04.2019
 • Suwy arassalaýan täze usul

 • Arassa suwuň elýeterliligi diňe bir adam saglygy üçin däl, eýsem, beýleki janly-jandarlaryň ýaşaýşy üçin hem örän ähmiýetlidir. Şol sebäpli arassa agyz suwy bilen üpjün etmek üçin dürli taslamalar durmuşa geçirilýär ...

  15.04.2019
 • Elektrik energiýaly awtobuslar

 • Bilermenler gibrid ulaglaryň we elektrokarlaryň peýda bolmagy bilen nebite bolan islegiň azaljakdygyny çaklaýardylar. Emma bu ulaglaryň nebit satuwyna o diýen täsiri bolmady. Maglumatlara görä, soňky ýyllarda, esasan, elektrik energiýaly awtobuslaryň ...

  14.04.2019
 • Awtomatlaşdyrylan önümçilik ýaýbaňlanýar

 • Dünýäniň ähli ýerinde önümçilikde we beýleki pudaklarda awtomatlaşdyrylan tehnologiýa ösýär. Angliýada awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň ýakyn geljekde 1,5 million adamyň işini ýerine ýetirip biljekdigi aýdylýar. Ýurduň milli statistika edarasy (ONS) iş ...

  11.04.2019
 • Aýda «Toyotaly» gezelenç

 • Ýaponiýanyň awiakosmos agentligi (JAXA) sürüjisiz hereket edýän alty tigirli ulagy öndürmek üçin «Toyota» kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. 2029-njy ýylda Aýa gonjak ulag Gün şöhlesinden alýan energiýasy bilen işlär. «Toyota»-nyň ...

  10.04.2019
 • Ýeri goramak üçin teleskop

 • Asmandan ýokarda – diňe älem giňişligi bar. Bu günki Halkara ylalaşyklaryň älem giňişliginde zarply urgy ýaraglaryny ýerleşdirmezlik hakyndaky ähtnamalaryna garamazdan, döwletleriň köpüsi älem giňişliginde şeýle ýaraglary ýerleşdirýändikleri hakynda biri-birine şübhelenýärler ...

  09.04.2019
 • Sürüjisiz awtobus

 • Singapuryň Nanýang tehnologiýa uniwersiteti hem-de «Volvo Buses» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanan 12 metrlik sürüjisiz awtobus bellenen aralykda ilkinji synagdan geçirildi. Bu synag uniwersitet bilen ýurduň gara ýollary edarasynyň sürüjisiz ulaglary ...

  08.04.2019
 • Aurora iň güýçli superkompýuter

 • “Intel” 2021-nji ýyla çenli sekuntda bir kentillion amal işläp bilýän superkompýuter işläp taýýarlar. “Cray” şereketi bilen bilelikde işlenip düzüljek kompýuteri ABŞ-nyň Energetika ministrligi sargyt edipdir. “Aurora” atly enjam emeli aň ...

  05.04.2019
 • «Huawei P30» tanyşdyryldy

 • Parižde geçirilen tanyşdyrylyş dabarasynda «Huawei» kompaniýasynyň täze seriýasyna degişli iki mobil telefony hem-de «akylly» äýnegi köpçülige görkezildi. «P30» hem-de «P30 Pro» atly iki modeli bolan täze smartfonlar örän täsin aýratynlyklary ...

  04.04.2019
 • «Cornershot» — kämilleşdirilýär

 • Cornershot — bu ýarag enjamy bolup, ony Ysraýylyň Ýaragly Güýçlerinden podpolkownik Amos Golan amerikan maýadarlarynyň hyzmatdaşlyk etmeginde döredipdir. Ol 2000-nji ýyllaryň başlarynda döredilip, söweşlerde ulanmak üçin ýörite harby topara niýetlenendir ...

  03.04.2019
 • Täsin uçar

 • Eger ýerden asmana ser salsaň, onda artykmaçlyk täze uçarmansyz uçuş enjamlarynyň tarapynda bolar. Häzirki wagta çenli, ýaraglanan dronlaryň görnüşi bolan MQ-1 Predator uçarmansyz uçuş enjamy bolup durýar. Ýaragly dronlary ulanmakda ...

  02.04.2019
 • Robot alypbaryjy

 • «Sinhua» habarlar agentliginde dünýäniň ilkinji emeli aňly zenan robot alypbaryjysy işe başlady. Ol agentligiň habarlar merkezindäki ilkinji iş gününde Pekinde Mejlisiň ýyllyk ýygnagyna gatnaşan deputatlar baradaky habarlary okady. «Xin Xiaomeng» ...

  01.04.2019
 • Kosta Wenesiýa ýola düşdi

 • Deňizde syýahat etmäge niýetlenen ägirt «Kosta Wenesiýa» (Costa Venezia) gämisi Italiýada suwa goýberildi. Agramy 135 müň tonna we uzynlygy 300 metrden gowrak bolan köp palubaly gämi, esasan, Hytaý bazary üçin ...

  29.03.2019
 • «Carl Gustaf» granatamýody

 • Carl Gustaf – bu ýeňil, ulanylanda silterleme derejesi pes, nili hyrly el granatamýody bolup, 1948-nji ýylda Şwesiýada oýlanylyp tapylýar. Ol pyýada goşunyň ýaragy bolup, ikinji jahan urşundan soň peýda boldy ...

  28.03.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  12
  13
  >