Tehnologiýa
 • Gury ýerde 1010 km/s

 • Angliýanyň “Bloodhound LSR” atly, daşky şekili uçara çalym edýän ulagy sagatda 1010 km tizlige ýetdi. “Bloodhound” şereketiniň işläp düzen çendenaşa ýokary tizlikli ulagy Günorta Afrikadaky Hakskinpan çölünde birnäçe synaglardan geçirildi ...

  27.11.2019
 • Elektrik energiýasy bilen uçar

 • Dubaýda geçirilen halkara awiasiýa sergisinde elektrik energiýasy bilen işleýän dünýäniň ilkinji uçary tanyşdyryldy. Dolulygyna elektrik energiýasy bilen işleýän kiçi göwrümli uçar geljekde peýda boljak ýolagçy uçarlaryny öndürmekde hem peýdalanylar. “White ...

  26.11.2019
 • Internetiň 6-njy nesli taýýarlanýar

 • Golaýda internet aragatnaşygynyň 5-nji nesli ýola goýlan Hytaýda nobatdaky nesli işläp taýýarlamak üçin taýýarlyk görülýär. Has ýokary tizlikli aragatnaşygyň ýola goýulmagy üçin hususy pudakda iş alyp barýan hünärmenler hem-de ylmy ...

  25.11.2019
 • Yzyna dolandy

 • Ýa­po­ni­ýa­nyň “Haya­bu­sa2” kos­mos gä­mi­si Rýu­gu as­te­roi­din­den Ýe­re ta­rap ugur al­dy. Ýa­pon Kos­mos Bar­lag­la­ry Agent­li­gi­niň (JAXA) bu en­ja­my ýe­ne-de bir ýyl tö­we­re­gi wagt­dan, in­di­ki ýy­lyň no­ýab­ryn­da ýa-da de­kab­ryn­da Ýe­re ge­lip ýe­ter ...

  23.11.2019
 • Kosmos uçary rekord goýdy

 • Uçar­man­syz kos­mos uça­ry “X-37B” Ýe­riň aşa­ky or­bi­ta­syn­da 780 gün aý­la­nyp, ýe­re gon­dy. ABŞ-nyň Flo­ri­da şta­tyn­da­ky Ken­ne­di adyn­da­ky kos­mod­ro­my­na go­nan ho­wa gä­mi­si­niň ag­ra­my 5 ton­na­dan gow­rak. Bu kos­mos uça­ry at­mos­fe­ra­nyň da­şy­na ...

  21.11.2019
 • Taýwan öz bazasynda täze tehnikasyny görkezdi

 • Taýwandaky TADTE–2019 harby sergisinde ýurduň goranmak senagaty özüniň, ýarym awtomat 81 mm minomýotly ulgam bilen enjamlaşdyrylan täze bronetransporter CM-32 Could Leopard BTR-i bilen tanyşdyrdy.

  CM-32 – bu 8×8 bronlanan tigirli ...

  20.11.2019
 • Hemmesi bir ýerde

 • «Microsoft» öz ulanyjylary üçin has köp ýeňillikleri döretmek maksady bilen, täze mümkinçilikleri hödürleýär. Ýakynda hemmeleri gyzyklandyrýan, «Microsoft» tarapyndan döredilen «Word», «Excel», we «PowerPoint» programmalaryň ählisini bir ýere jemlän täze «Office» ...

  15.11.2019
 • «WearOS»-ly «Xiaomi Mi Watch» akylly sagady

 • Soňky maglumatlara görä, «Apple Watch»-a juda meňzeş bolan «Xiaomi Mi Watch» akylly sagatlary «Xiaomi»-niň önümleriniň arasynda iň köp gyzyklanma bildirilýänleriň hataryndan orun aldy. Iki tapawutlanan reňki bilen orta ...

  13.11.2019
 • Düýrlenýän telewizorlary tanyşdyrdy

 • «Lkompaniýasynyň täze robotlaşdyrylan geň enjamlary ösen kompaniýalaryň hatarynda dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Kompaniýanyň hünärmenleri ýakynda örän haýran galdyryjy düýrlenýän telewizorlary oýlap tapdylar.

  Telewizoryň ýagtylandyrylyşy organiki polimerden bolup, ol ...

  11.11.2019
 • Sowuga çydamly göçme öý

 • Antraktidany öwreniji alymlar hem-de Aý stansiýalarynda astronawtlaryň güýçli sowukdan goranmagy üçin Tatikawadaky Ýaponiýa döwlet polýus barlag institutynyň wekilleri şemaldan, sowukdan goraýjy göçme öý oýlap tapdylar. Güýçli şemala, sowuga çydamly bolan ...

  11.11.2019
 • «Xiaomi»-niň «Note»-lardan tamasy uly

 • Soňky wagtlarda smartfonlar bazaryndaky ornuny örän çaltlyk bilen giňeldýän «Xiaomi» kompaniýasy özüniň iň şowly brendleriniň biri bolan «Redmi» sub-brendi barada käbir maglumatlary paýlaşdy. Bilşimiz ýaly, bu brendiň iň tanymal görnüşleriniň ...

  09.11.2019
 • Skaner şöhlesi ornaşdyrylýar

 • Hytaý internet ulanyjylarynyň üýşen ýeri hasaplanylýar. Şonuň üçin hem Hytaý bilermenleri internetde bellige durmazdan öň ýüzüňi skaner edýän täze anyklaýjy gönükmäniň synag işlerini geçirdi. Indi 850 milliondan artyk hytaýlylar internetde ...

  06.11.2019
 • Özi «ýöreýän» goşhalta

 • Syýahatlary, gezelenç etmegi gowy görýän, ýöne köplenç agyr goşhalta bilen geçilmeli uzak ýoldan howy basylýan adamlar üçin Italiýanyň «Vespa» kompaniýasyndan ajaýyp hoş habar bar. Kompaniýa ýakyn wagtda iki tigirçekli, deňagramlylygyny ...

  05.11.2019
 • Düwmelerini köpeltdi

 • «Microsoft» kompaniýasynyň hünärmenleri 1994-nji ýylda ilkinji gezek geçmiş duýgularyna berlip, korporatiw web-saýtynyň göçürmesiniň nusgasyny dikelden bolsalar, golaýda çärýek asyrdan soň, ilkinji gezek kompýuterleriniň klawiaturasyna iki sany goşmaça düwme ýerleşdirdi. Olaryň ...

  04.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  20
  21
  >