Tehnologiýa
 • Smartfonuň dolandyrmagynda işleýän protez – I Limb

 • Protezlemek işleri häzirki döwürde ep-esli derejede giňden ýaýbaňlanyp başlady. Bu günki güň iň soňky işläp çykarylan protez I-Limb hasaplanýar, ony diňe bir myşsalaryň kömegi bilen dolandyrmak mümkin bolman, eýsem özüňdäki ...

  03.09.2019
 • Ajaýyp gyz-roboty özüniň ilkinji çykyşyny berdi

 • Gonkongda Geminoid F atly gyz-roboty özüniň ilkinji çykyşyny görkezdi. Robot professor Hiroşi Işiguronyň baştutanlyk etmeginde Ýaponiýanyň Osaki uniwersitetinde döredildi. Ýakynda bu professor bahasy 1,2 million dollar bolan android görnüşli ...

  01.09.2019
 • Howany arassalamak üçin Hytaýdaky Nou-hau ümür toplary

 • Hunan Jiujiu Mining Safety Equipment şereketi tarapyndan döredilen bu enjam ümür döretmek bilen goýy tüsselerden, tozanlardan we başga-da howadaky bar bolan ýaramaz hapalardan howany arassalaýar. 2013-nji ýylda şuňa meňzeş toplary ...

  30.08.2019
 • Geljegiň el telefony – Nokia E-Cu

 • Nokia E-Сu – bu el telefonuň baş ýörelgesi bolup, ol Londonly bezegçi Patrik Hiland tarapyndan döredilendir. Bu telefon siziň jübiňizde duran ýerinde ýylylykdan zarýad alyp bilýändir. Bu telefona birikdirilen termogenerator ...

  28.08.2019
 • Täze telefonyny tanyşdyrdy

 • HTC kompaniýasy täze «Wildfire X» telefonyny tanyşdyrdy. Smartfonyň 6,2 dýuým ululygynda HD+ durulygynda ekrany bar. Enjamyň öňki kamerasy 8 megapiksel durulygynda surata alýar. Telefona «MediaTek Helio P22» mikroprosessory oturdylypdyr ...

  27.08.2019
 • ABŞ-daky tiz we netijeli gipersesli raketalar

 • Gipersesli raketalar ilkinji urgynyň esasy ýaragy hasaplanýar.  Olar sesiň tizliginden bäş esse ýokary derejede uçýarlar. Şonuň üçin hem olar ballistik raketalary tutýanlar üçin asla mümkin däl hasaplanýar. Açyk habarlara ...

  26.08.2019
 • Hytaýyň polisiýa işgärleri «akylly» äýnekleri ulanýarlar

 • Hytaýyň Henan welaýatynyň Çžençžou şäheriniň demirýol wokzalynda polisiýa işgärleri adamyň ýüzüni tanamaga ukyply bolan «akylly» äýnekleri ulanmaklygyň bir aýlyk jemini jemlediler. Bu äýnekler Google Glass äýneklerini ýatladýar, emma olar ýerli ...

  23.08.2019
 • Rex atly ekzosklet

 • Täze Zelandiýaly iki sany oýlap tapyjy Riçard Littl we Robert Irwing maýyplara özbaşdak hereket eder ýaly ekzosklet işläp taýýarladylar. Rex atly bu enjamyň iki aýagy bolup, olaryň agramy 38 kg ...

  21.08.2019
 • Sürüjüsiz tiz kömek

 • Köçedäki köp sanly transport hereketleri sebäpli hereket tiz hereket etmekde päsgelçilik çekýän tiz kömek ulagynyň tizligi bilen deňeşdireniňde bellenen ýere sürüjüsiz dron çalt barýar. Dron ähli gerek bolan serişdeler bilen ...

  20.08.2019
 • Uber şereketiniň uçýan taksisi

 • Waşingtondaky Uber şereketiniň geçiren maslahatynda uçýan taksiniň ilkinji nusgasy görkezildi. Bu täsin tehnika edil biziň hemişeki taksi ulaglarymyz ýaly 4 adama niýetlenendir we goş goýmak üçin özüniň ýeri bardyr. 2020-nji ...

  18.08.2019
 • SB-1 Defiant we V-280 Valor özüniň mümkinçiliklerini görkezer

 • ABŞ-yň harby ulgamynda «Gara gyrgy» ady bilen dikuçarlaryň ýerini tutar ýaly, hut guşlar kimin dik ýokary galmagy başarýan samolýotlaryň täze neslini döretmek göz öňünde tutulýar. Olaryň iň gowy nusgalaryndan ikisi ...

  16.08.2019
 • Geljegiň duralgasy

 • Ertirki günüň ýokary tehnologiýaly duralgasy «EyeStop» Massaçuset tehnika institutynyň SENSEable City Lab laborotoriýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Duralganyň esasy aýratynlygy onuň isledigiňçe her dürli gadžetler (köptaraplaýyn enjam) we dewaýslar hem-de elektron syýaly ...

  15.08.2019
 • Türkmenistanyň IIM-niň robotlary «Türkmen sährasy-2019» awtoulag sergisinde

 • Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan taýýarlanan robotlar birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän «Türkmen sährasy-2019» awtoulag sergisiniň özboluşlylygyny artdyrýar. Bu robotlar ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň önümi bolup, şol ýerde ...

  11.08.2019
 • 1000 metr aralykdan

 • Ýaponiýanyň «Fujifilm» şereketi özüniň dünýädäki «ýiti gözli» wideogözegçilik ediji kamerasyny döredendigini yglan etdi. Döredijiniň nygtamagyna görä, SX800 modeli 40 esse optik zumly we fokus aralygy 20-800 milli metrdir. Bu awtoulaglaryň ...

  10.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  17
  18
  >