Tehnologiýa
 • Wodorod ýangyçly beket

 • Kanadanyň «Brunswick» sebitinde iş alyp barýan «NB Power» hem-de ABŞ-nyň Florida ştatyndaky «Joi Scientific» kompaniýalary deňiz suwundan alnan wodorod bilen işleýän energiýa beketlerini gurmak üçin şertnama baglaşdy. «Joi Scientific» kompaniýasynyň ...

  27.03.2019
 • Täze kosmos gämisi

 • Kosmos pudagynda iş alyp barýan «SpaceX» kompaniýasy täze synagy amala aşyrdy. Kompaniýanyň uçuran «Crew Dragon» atly kapsulasy Halkara kosmos bekedine baryp ýetdi. «Falcon 9» raketasy bilen uçurylan gämi kosmos giňişligine ...

  26.03.2019
 • Hemme enjama zarýad berýär

 • Togy geçirijisiz geçirmek üçin tehnologiýa işläp taýýarlaýan «Samsung» kompaniýasynyň täze enjamy ähli mobil enjamlara zarýad berip biler. Ol häzirki wagtda bar bolan zarýad beriji enjamlaryň ählisinden tapawutly bolar. Täze enjam ...

  25.03.2019
 • Hem uçar, hem awtoulag

 • Elektrik energiýasy bilen hereket edýän gatnaw serişdeleriniň sany ýylsaýyn artýar. Golaýda dikligine howa göterilýän, dolandyrmagy aňsat bolan, elektrik energiýasy bilen işleýän howa ulagy işläp taýýarlandy. «Lilium Jet» atly uçar howany ...

  23.03.2019
 • Bank kartyny döreder

 • Elektron enjamlary öndürmegi bilen tanalýan «Apple» kompaniýasy 2014-nji ýylda «Apple Pay» atly töleg ulgamyny güýje girizmegi bilen bank-maliýe pudagyna hem goşulypdy. Indi bolsa, kompaniýa iri maýa goýum banky «Goldman Sachs» ...

  22.03.2019
 • Täze planşetini satuwa hödürledi

 • Elektron kitap söwdasy bilen meşgullanýan «Amazon» kompaniýasy täze «Fire HD 8» planşeti üçin sargyt kabul edip başlandygyny mälim etdi. Täze enjam zarýadyny has köp saklaýanlygy bilen ozalky modelden tapawutlanýar. Enjamyň ...

  21.03.2019
 • «Lýugyň dürbüsi»

 • Resmi ýagdaýda bu tehnologiýanyň ady «tehnologiki howplary anyklaýan ulgam» diýip atlandyrylýar, ýöne «DARPA» taslamanyň hünärmenleri oňa «Lýugyň dürbüsi» diýip at goýdular. Bu abzal entek dürli barlaglardan geçirilip, işlenilip taýýarlanylýar, şonuň ...

  20.03.2019
 • «HTC VIVE» müşderilerine gowşar

 • Tehnologik enjamlary öndürmekde giňden tanalýan «HTC» şereketiniň «Valve»  şereketi bilen şertnama baglaşmagy netijesinde «HTC Vive» atly «hyýaly dünýä äýnegine» köp wagtdan bäri uly gyzyklanma bildirilýärdi. Hytaýyň paýtagty Pekinde geçirilen «Vive ...

  18.03.2019
 • Ýokary tizlikli «Walkiriýa»

 • Fewral aýynyň ahyrynda Boeing kompaniýasy Loyal Wingman atly ýokary tizlikli  dolandyrylýan uçarmansyz enjamyň ýany bilen uçmaga niýetlenilen uçar barada mälim etdi.    2020-nji ýylda Tokio şäherinde onuň ilkinji uçuşy bolar, şol ...

  16.03.2019
 • Sensorly äpet ekran

 • Häzirki wagtda dünýäniň dürli ýurtlarynda interaktiw okuw tagtalary giňden peýdalanylýar. Olar şöhle saçýan proýektorlar arkaly işleýär. «Dell» kompaniýasy şu maksat bilen ulanyp bolýan ekran öndürdi. «Dell Interactive Conference Room Monitor» ...

  15.03.2019
 • Täze fotoapparatyny tanyşdyrdy

 • Fotoenjamlary öndürmekde dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy ýokary durulykda täze apparatyny tanyşdyrdy. «Smartfonlaryň ýokary hilli suratlary alyp bilýän döwründe entegem şeýle enjamlary barmy?» diýen tebigy sorag ýüze çykmagy mümkin. Onuň has ...

  14.03.2019
 • Wodorod bilen işleýän tramwaý

 • Dünýäniň iň köp ilatly ýurdy Hytaýda daşky gurşawa has az zyýan ýetirýän ulaglary öndürmekde, energiýanyň has arassa çeşmelerini kämilleşdirmekde uly tagalla edilýär. Ýurtda wodorod bilen işleýän dünýäniň ilkinji tramwaýy işlenip ...

  13.03.2019
 • «Rolls-Royec» kompaniýasy sürüjisiz harby gämini döreder

 • «Rolls-Royec» ady bilen tanalýan bu kompaniýa barada agzalanda milliarderler üçin döredilýän awtoulaglar göz öňümize gelip başlaýar. 1906-njy ýylda esaslandyrylan Britan awtoulag öndürýän kompaniýasy uçarlaryň, gämileriň we energiýa esasynda işleýän enjamlaryň ...

  12.03.2019
 • Howa maglumaty has takyk bolar

 • Işlenip düzülen täze tehnologiýa howanyň ýagdaýy barada has öňünden we takyk çaklama taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda tehnologiýanyň ýeten derejesi arkaly belli bir ýerde howanyň ýagdaýyny 910 gün öňünden bilip ...

  11.03.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  12
  13
  >