Tehnologiýa
 • Sagatdaky tizligi 100 km

 • Germaniýanyň “Lilium” şereketiniň işläp düzen, dikligine göterilip hem-de gonup bilýän uçýan ulagy synagdan geçirildi. Elektrik energiýasy bilen işleýän ulagyň tizliginiň sagatda 100 km-den geçendigi mälim edildi. Bäş orunlyk ulagyň ilkinji ...

  31.10.2019
 • «Samsung» kompaniýasynyň iň kiçi kamera sensory

 • Koreýanyň «Samsung» kompaniýasy has ýuka telefonlarda ulanmak maksady bilen dünýäniň iň kiçi kamera sensoryny işläp taýýarlady. «ISOCELL Slim GH1» atly sensoryň ululygy bary-ýogy 0,7 mikrometre deň. Bu sensoryň durulygy ...

  25.10.2019
 • Dronlar arkaly ýük daşalar

 • Dünýäniň öňdebaryjy poçta aragatnaşyk kompaniýasy UPS dronlar (kiçi göwrümli uçarmansyz howa gämileri) arkaly ýük gatnatmak üçin degişli rugsady aldy. Munuň üçin giň gerimli taslama taýýarlan UPS şeýlelikde dronlar arkaly hyzmat ...

  24.10.2019
 • 5G internetiniň rekord tizligi

 • Şweýsariýanyň «Sunrise» aragatnaşyk kompaniýasy bilen Hytaýyň «Huawei» kompaniýasy 5G internetiň tizligini synagdan geçirdiler. Sýurih şäherinde gurnalan 5G infrastrukturasy arkaly sekuntda 3,67 gigabit göçürip almak tizligi hasaba alyndy. «Huawei bu ...

  22.10.2019
 • Kosmiki gämi

 • «SpaceX»-iň esaslandyryjysy Ilon Mask planetalaryň aralygynda gatnamak üçin gurlan täze kosmiki gämisiniň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. «Starship» diýlip atlandyrylan bu gämi Gün ulgamynda ekipažy bilen bilelikde birnäçe uçuşlary amala aşyrmaga ...

  20.10.2019
 • Otluda uçmaga taýýar boluň!

 • Ähli pudaklarda dünýäniň iň öňdebaryjy döwletleriniň biri hasaplanylýan Hytaý öz ýolagçylaryny barmaly ýerlerine tiz wagtda eltmegiň aladasynda. Ýurtda 2020-nji ýylda ulanylmaga beriljek wakuum trubinasynyň içinde magnit ýassyga eýe bolan, sagatda ...

  20.10.2019
 • Sürüjisiz ýük ulagy

 • «Scania» kompaniýasy gurluşyk meýdançalarynda ulanmak maksady bilen sürüjisiz hereket edýän AXL atly ýük ulagyny tanyşdyrdy. Sürüji üçin kabina göz öňünde tutulmadyk nusgalyk ulag bioýangyç arkaly işleýär. Bu ýangyç alternatiw çeşmelerden ...

  18.10.2019
 • «Oppo» şereketiniň «Reno Ace» atly täze smartfony 30 minutda 100 göterim zarýad alýar

 • «Oppo» şereketi «Reno Ace» atly smartfony köpçülige tanyşdyrdy. Bu mobil enjam bary-ýogy 30 minutda 100 göterim zarýad alýar. Oňa 5 minut zarýad berlende batareýasynyň görkezijisi 27 göterime ýetýär. Beýleki aýratynlyklary ...

  17.10.2019
 • Çarçuwasyz telewizorlaryny tanyşdyrar

 • «Samsung» kompaniýasy diňe mobil enjamlary däl, eýsem, öý hojalyk enjamlarynyň dürli görnüşlerini hem öndürýär. Koreý kompaniýasy indiki ýylyň ýanwar aýynda geçiriljek «CES 2020» sergisinde «Zero Bezel» atly telewizory tanyşdyrmaga taýýarlyk ...

  16.10.2019
 • Dikligine eplenýän telefon

 • «Samsung» we «Huawei» kompaniýalary eplenýän telefonlaryny tanyşdyran hem bolsalar, entek satuwa çykarmadylar. «Lenovo» kompaniýasy bolsa, eplenýän telefonyň has başgaça görnüşini çykarmaga taýýarlanýar. Beýlekilerden tapawutlylykda ol keseligine däl-de, dikligine eplenýär. Smartfonyň ...

  14.10.2019
 • Has çeýe robot ýasaldy

 • Robot önümçiligi bilen meşgullanýan ABŞ-nyň «Boston Dynamics» şereketi dünýäniň iň «çeýe» adamsypat roboty hasaplanýan «Atlas»-a aşyr atmak we beýleki kyn hereketleri ýerine ýetirmegi öwretdi. Şereket bu adamsypat robota has ...

  10.10.2019
 • Uçýan awtoulag öndürer

 • «Hyundai» kompaniýasy uçýan awtoulaglary işläp düzmäge girişdi. Täze taslamany durmuşa geçirmek üçin täze topar döredilip, oňa NASA-da birnäçe ýyl zähmet çeken Jaýwon Şin ýolbaşçylyk edýär. Şin geljek 20 ýylyň dowamynda ...

  09.10.2019
 • Sloweniýanyň täze ýük ulagy

 • Sloweniýanyň «ETF Mining Equipment» şereketi ulanyşa goýbermäge täze aşa agyr ýük ulagyny taýýarlaýar. Öňki Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Belarussiýanyň BelA3-75710 ýük ulagynyň ýük göterijilik ukyby 450 tonna barabardy. Täze ETF ...

  08.10.2019
 • Gök aýy: kiçijek dronlar

 • 2019-njy yýlyň mart aýynda Angliýada uçarmansyz uçýan enjamlary işläp çykarýan Blue Bear şereketi, gizlin ýagdaýda maglumatlary toplar ýaly tehnologiýalar bilen üpjün etmek maksady esasynda Goranmak Ministrligi bilen 2,5 million ...

  07.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  20
  21
  >