Tehnologiýa
 • ABŞ-nyň goşuny özüniň täze tankyny görkezdi

 • M1A2 1992-nji ýylda peýda boldy. Bu M1A1 tankyna garanyňda ýokary hilli goragy bilen, şeýle hem täze içki gurluşy, çeneýjä we serkerdä garamazdan özbaşdak nyşany gözläp bilýän täze enjamlar bilen gurnalan ...

  09.08.2019
 • Dolulygyna arassa energiýadan peýdalanar

 • Günorta Afrikadaky Keniýa indiki ýyldan başlap energiýa zerurlyklaryny dolulygyna arassa çeşmelerden üpjün etmegi maksat edinýär. Bu maksatnamanyň çäklerinde Afrikanyň iň iri ýel energiýa bekedi gurlup, ulanmaga berildi. Maglumatlara görä, bu ...

  08.08.2019
 • Hytaý Gün energiýasynyň kömegi bilen uçýan sürüjisiz enjamy oýlap tapdy

 • Sinhua habarlar agentliginiň aýtmagyna görä, asmanasty uçýan enjamlaryň inženerleri gün energiýasynyň hasabyna uçup bilýän sürüjisiz enjamy taýýarladylar. Bu enjam Günorta Hytaýyň Desin aeraportunda uçuryldy we ony «Moszy-2» diýip atlandyrdylar. Enjamyň ...

  07.08.2019
 • PHASR lazer tüpeňi

 • Kirklandyň WWS bazasynda ABŞ-nyň goranmak ministriligi tarapyndan ýasalan lazer tüpeňi PHASR harby gullukçylar we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin döredilipdir. Yşyk tüpeňinden atýan atyjy fokuslanan lazer şöhlesiniň kömegi bilen wagtlaýynça ...

  03.08.2019
 • Kuwwatly lazer mehanizmi

 • Harby işler üçin ulanmaga niýetlenen lazer tehnologiýalarynyň ösüşi söweş ugurlaryny we ýaraglanyşy özgertmäge ukyplydyr. Meselem, lazer-indusiýaly plazmanyň (güýçli gyzma ýa-da urgy netijesinde ionlaşýan madda) täsiri ses döredýär. Ol sesler özüniň ...

  02.08.2019
 • Aýa uçuryldy

 • Hindistan «Chandrayaan-2» atly enjamyny ýurduň iň kuwwatly raketasy bolan «GSLV MkIII-M1» bilen Şriharikota adasyndaky Satişa Dhawana kosmodromyndan uçurdy. «Chandrayaan-2» taslamasy «Chandrayaan» maksatnamasynyň ikinji tapgyry bolup, Aýa gonduryljak dürli enjamlar arkaly ...

  01.08.2019
 • T-20

 • T-20 esasy uglerod süýüminden işläp çykarylan monokok dizaýny, uly göwrümli ýükleri birleşdirmek üçin kawernoz daşky görnüşi bilen üpjün edilendir. Ganatynyň berk nokatlary ýükleri birleşdirmek üçin goşmaça mümkinçilikleri açýandyr. Awionikanyň merkezi ...

  31.07.2019
 • DINGO 2 HD

 • DINGO-nyň täze 2 HD nusgasy 3 tonna çenli bolan ýüki götermäge ukyplydyr. Awtoulagyň umumy agramy 14,5 t. barabar bolup, kuwwatlylygy 225 kVt deňdir. Ol 6 silindrli hereketlendiriji we doly ...

  30.07.2019
 • 5K ekranly smartfon

 • Ýokary durulykda surata düşürýän smartfonlary bilen tapawutlanýan “Sony” kompaniýasy ilkinji 5K ekranly telefonyny işläp taýýarlaýar. Ýapon kompaniýasy dünýäniň ilkinji “4K HDR OLED” ekranly smartfony bolan “Xperia 1”-i şu ýylyň ...

  29.07.2019
 • Has «akylly» awtoulaglar peýda bolar

 • Dünýäniň iň iri awtoulag sergilerinden biri bolan Frankfurt sergisi sentýabrda öz myhmanlaryny kabul eder. Iri awtoulag öndürijileriň ählisiniň diýen ýaly gatnaşýan bu sergisinde tehnologiýa babatda has ösen ulaglar görkeziler. Awtoulag ...

  27.07.2019
 • Maýyşgak ekranly ilkinji noutbuk kompýuteri

 • Displeýi deň ikä bolünýän noutbuk kompýuteriniň nusgasyny dünýäde ilkinji bolup Hytaýyň Lenovo şereketi görkezdi. Geljekdäki ThingPad nusga kitap ýaly açylýar: onda 9,6 dýumly 2 sany OLED ekrany bar, olar ...

  25.07.2019
 • Häzirki zaman metro otlusy «Wagon 2020»

 • «Exforum»-daky Smart Transport sergisiniň dowamynda Sankt-Peterburg ýerasty demir ýoluna mahsus işlenilip düzülen we döredilen «Wagon 2020» atly täze metro otlusy görkezildi. Munuň entek ýöne bir nusgadygyna garamazdan, şeýle metro ...

  24.07.2019
 • 5G ulgamyna geçen ilkinji ýurt

 • Dünýäniň iň kiçi ýurtlarynyň biri bolan Monako aragatnaşygyň 5-nji nesline (5G) dolulygyna geçen ilkinji ýurt boldy. Hytaýyň «Huawei» kompaniýasy bilen «Monaco Telecom» aragatnaşyk kärhanasynyň arasynda gazanylan ylalaşygyň çäklerinde ýurt 5G ...

  23.07.2019
 • «Celera 500L»

 • Amerikan şereketi Otto Aviation tarapyndan ýasalan uçar «Celera 500L» özüniň ilkinji uçuşyna taýýar.

  Ýakynda bu uçaryň synag uçurylyşy geçirilip, Günorta Kaliforniýanyň aeraportuna gonduryldy. Şu wagta çenli täze döredilen uçar baradaky ...

  21.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  17
  18
  >