Harby durmuş

Taryhy wakalara bagyşlanan maslahatlar

Düýn Türkmenistanyň Serhet institutynda dabaraly maslahatlara giň orun berildi. Şol çäreleriň biri «Dal bedewler halkymyzyň baýlygy, buýsanjymyz türkmen alabaýlary» diýip atlandyryldy. Maslahatda milli baýlyklarymyz — ahalateke bedewlerimiz, türkmen alabaýlarymyz barada ...

16.04.2021

Kanunçylyk özgertmelere bagyşlanan maslahat

15.04.2021

Serhedimiziň sak goragçylary

03.04.2021

Wagyz ediş çäreleri geçirilýär

31.03.2021

Baýramçylyk çäreleri dabaralandy

29.03.2021
Bilim

Türkmen ylmy döwrebaplaşdyrylýar

Türkmen aga «Aňymy alanyňdan, janymy al», «Alym gül getirer, ary – bal», «Alyma amal ýaraşar», «Alym bolsaň, älem seniňki» diýýär. Akyl işine sarpa goýýan türkmen halky taryhyň islendik döwrüne ser ...

16.04.2021

Bilim we tehnologiýa

15.04.2021

Iň köp gürlenýän diller

06.04.2021

Watan goragynda mergenlik sungaty

03.04.2021

Serhetçi talypdan nobatdaky hoş habar

31.03.2021
Sport

Türkmenistanly Ýagşymyradow amerikaly Anderson bilen duşuşar

«Bellator 257» ady bilen geçiriljek MMA tutluşygynda türkmenistanly Döwletjan Ýagşymyradow hem duşuşyk geçirer. Ildeşimiz amerikaly Kori Anderson bilen tutluşar. Ýarym agyr agram derejesi boýunça Dünýä Gran Pri ýaryşynyň çärýek finalynyň ...

16.04.2021

Çempion ýaryşdan çykdy

15.04.2021

Çempionlar ligasy: «Real» we «Mançester Siti» utdy

08.04.2021

Sport çäreleri ýokary derejede ýaýbaňlandyrylýar

06.04.2021

Bu gezek Powetkin ýeňildi

31.03.2021
Taryh

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

(Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

Döwletiň çägindäki salgytlar we olaryň görnüşleri

 

Horasanda ýaşaýan türkmen taýpalary döwlete ýaşaýyş öýleriniň ýa-da jaýlarynyň sanyna görä salgyt töläpdirler. Her bir ...

16.04.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

15.04.2021

Merjen paýtagtymyzyň geçmişi we şu güni

08.04.2021

Aşgabadyň XIX — XX asyrlardaky taryhynyň sahypalary

03.04.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

31.03.2021
Tehnologiýa

«Bentley» kompaniýasyndan sagat

«Bentley we Breitling» kompaniýasy ikisi bilelikde «Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition» atly sagadyny öndürdiler. Sagadyň bezegi geçen asyryň 40-njy ýyllarynyň «Breitling Premier» sagadyna çalymdaş edýär.

Sagadyň daşky ...

15.04.2021

Ilkinji eplenýän telefonyny tanyşdyrdy

08.04.2021

Iň ýyndam görnüşini çykardy

03.04.2021

«Apple» kompaniýasynyň täze planşeti

29.03.2021

«ARK Investment» 2,65 million paýnama satyn aldy

24.03.2021
Döredijilik dünýäsi

Garaşsyz döwletli bolmak

Oguz handan gaýdýan asyl şejeräň —

şahaňdyr — Garaşsyz döwletli bolmak.

Kowum-gardaş, ilen-çalan, neberäň —

ataňdyr — Garaşsyz döwletli bolmak.

 

Baky peşgeş, serpaýdyr ol, barlykdyr,

Gymmatlydyr ähli genji-baýlykdan,

Tükeniksiz ...

16.04.2021

Eje

15.04.2021

Eneler

08.04.2021

Ejem bilen hyýaly söhbet

06.04.2021

Bahar we adam

03.04.2021
GALEREÝA