Harby durmuş

Deňiz serhedimiz asuda

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň şanly özgertmeleri sanly ulgam bilen berk baglydyr. Bu ýylda hormatly Prezidentimiziň turuwbaşdan öňe süren taryhy işleri ähli ulgamlar bilen birlikde sanly ulgamyň gerimini ...

28.02.2021

Wagyz-nesihat işleri geçirildi

25.02.2021

Döwlet çäreleri wagyz-nesihat işlerinde

22.02.2021

Serhetçiler wagyz-nesihat çärelerini geçirýär

19.02.2021

Watana gulluk etmek mukaddes borç

17.02.2021
Bilim

Innowasion tehnologiýalar durmuşa geçirilýär

XXI asyr maglumat tehnologiýalarynyň barha ýokary depginler bilen ösýän döwrüdir. Häzirki wagtda ylmyň iň soňky gazananlary bolan innowasion tilsimatlar durmuşymyzyň ähli ulgamlarynda özüniň mynasyp ornuny tapdy. Munuň özi ykdysadyýetiň ähli ...

28.02.2021

Edep-terbiýäniň gözbaşy

25.02.2021

Serhetçi talyplaryň «Erudit online-daky» nobatdaky ýeňşi

22.02.2021

Bilim portallary — ýaşlaryň ýakyn ýardamçysy

19.02.2021

Döwrebap innowasion merkez

17.02.2021
Sport

Ýeke nemes kluby hem galmady, «Lesteriň» garaşylmadyk ýeňlişi

UEFA Ýewropa ligasynda 1/16 finalyň jogap oýunlary oýnalyp, 1/8 finala çykan klublar belli boldy. «Benfika», «Lester Siti», «Napoli», «Baýer», «Real Sosiedad» ýaly klublar ýaryşy dowam etdirip bilmedi. Häzirki ...

28.02.2021

«Bawariýa» çärýek finala ilkinji ädimini ätdi, Lewandowksi Rauldan öňe

28.02.2021

Milli öwüşginli nyşanlar

25.02.2021

Welosportçy türgenler dünýä çempionatyna taýýarlanýarlar

22.02.2021

UEFA Çempionlar ligasynyň täze topy

19.02.2021
Taryh

Dünýä taryhynyň beýik jahan döwleti

(Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

Haçan-da, 1063-nji ýylda soltan Alp Arslanyň tagta gelmegi bilen, döwlet diwanlarynyň işiniň kämilleşdiriş döwri başlanypdyr. Sebäbi döwletiň çägi onuň dolandyran ýyllarynda juda ...

28.02.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

25.02.2021

Dag astyndaky gudrat

22.02.2021

Türkiýede Kolizeýiň nusgasy tapyldy

19.02.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

17.02.2021
Tehnologiýa

«Kalaşnikowdan» geljegiň akylly ýaragy

Aw awlaýan muşdaklaryň arasynda derrew möwç alan «Kalaşnikow» konserninden bolan täze ýarag ilkinji gezek «Goşun» («Армия») forumynda görkezildi. «Kalaşnikowyň» bu täzeligi diňe bir döwrebap daşky keşbine eýe bolman, eýsem birnäçe ...

28.02.2021

Ýedi ekranly noutbuk

25.02.2021

Dünýäniň ilkinji energiýa adasy gurulýar

22.02.2021

LI-FI tehnologiýasy

19.02.2021

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy

17.02.2021
Döredijilik dünýäsi

Aşgabat

Seýil edeliň mekanyna aşyklaň,

Nurlaryna maýyl bolup yşyklaň,

Başy Göge ýetip duran köşkleň,

Bary halkyň göz-guwanjy Aşgabat!

 

Ileriň Köpetdag, Garagum gaýraň,

Saňa dolanandyr döwletli döwran,

Gözel ymaratlaň galdyrýar haýran ...

28.02.2021

Kakaly günler

25.02.2021

Yşk hakynda

22.02.2021

Alkyş size Arkadag!

19.02.2021

Gözlegim

17.02.2021
GALEREÝA