Harby durmuş

Serhetçiler aladalar bilen gurşalýar

Özüň hakdaky edilýän bimöçber aladany duýup ýaşamak uly bagtdan nyşan. Aslynda, haýyr işleriň edilmegi adamzat dogup-döräp, onuň kalbynyň päkligini, ahlagynyň arassalygyny alamatlandyrýar. Biziň ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» ...

06.07.2020

Ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümleri geçirilýär

03.07.2020

«Saglygyň sakasy arassaçylykdyr» atly hepdelik geçirildi

02.07.2020

«Serhet owazlary» Şa serpaýynyň eýesi

29.06.2020

Ýurt asudalygynyň bähbidine

25.06.2020
Bilim

Dilleri öwrenmegiň ugurlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ene dilimizi we dünýä dillerini çuňňur öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Şonuň netijesinde, häzirki ýaşlarymyz dünýä dillerini öwrenmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Islendik gazanylan üstünligiň özeninde adamyň şahsy ...

03.07.2020

Dilleriň täsin dünýäsi

25.06.2020

Mukaddes sanlar

24.06.2020

Gyzykly matematika

23.06.2020

Bilim ulgamynda bahalandyrmagyň orny

20.06.2020
Sport

«Zenit» Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan «Premier Liganyň» 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem «Zenit» toparydyr.

«Zenit» topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda «Krasnodar» toparyny 4:2 hasabynda utup, 6-njy ...

09.07.2020

Powetkin bilen Waýtyň duşuşygynyň geçiriljek wagty mälim edildi

06.07.2020

Welosiped sürseň...

03.07.2020

Tälimçisine iň köp hak töleýän topar

02.07.2020

30 ýyldan soň «Liwerpul» çempion

29.06.2020
Taryh

Beýik seljukly türkmenleriň imperiýasy

Seljukly türkmenleriň hökümdarlaryndan iň Beýik şahslaryň biri Alp Arslan 1072-nji ýylda Amyderýanyň kenaryndaky kiçijik Narzem galasynyň häkimi Ýusup Narzemi tarapyndan öldürilenden soň, Mara getirilip, kakasy Dawut Çagry begiň ýanynda jaýlanylypdyr ...

06.07.2020

Seniň ýaşyňda

20.06.2020

Taryhy ýadygärlik tapyldy

16.06.2020

Açyk asmanyň astyndaky goraghana

12.06.2020

Gymmatly taryhy miras

05.06.2020
Tehnologiýa

MSPV Panthera T6

Panthera T6 4x4 kysymly bronetransporter bolup, oňa 5 basgançakly mehaniki geçiriji birleşdirilendir, şeýle-de ol 4 litrlik V6 benzin hereketlendirijisi bilen (ýa-da 4,2 litrlik dizel hereketlendirijisi bilen) enjamlaşdyrylandyr. Onda 2 ...

09.07.2020

«LG»-den üýtgeşik telefon

06.07.2020

Traffic Stop Robot

03.07.2020

Kitty Hawk Flyer

02.07.2020

Marsa dikuçar iberiler

29.06.2020
Döredijilik dünýäsi

Bagtyýarlyk joşguny

Asuda, parahat, ajap döwrümiz,

Ösüşlere tarap gadamyn urýar.

Bagtyýarlyk bilen uzar ömrümiz,

Arkadag — nusgalyk ýoluny gurýar.

 

Şeýde halkyň ertirlerni nazarlap,

Ganat gerýär çuňňur jümleler, bentler.

Dörediji Ogluň tutumlaryndan ...

09.07.2020

Söz ýarasy

06.07.2020

Diýarym geljege ynamly barýar

03.07.2020

Obam

02.07.2020

Pähimi durlaýan we gam-gussany dep edýän hekaýatlar

29.06.2020
GALEREÝA