Harby durmuş

Bitarap Watanyň dostluk serhedi

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl eziz Watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamalary bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagyna 25 ýyl dolýar. Şu nukdaýnazardan, şeýle ajaýyp baýramçylygyň belleniljek ...

17.11.2020

Türkmenistanyň Ýaşlar baýragy gowşuryldy

16.11.2020

Ätiýaçlyga boşatmak dabaralary dowam edýär

13.11.2020

«Hünär taýýarlyk – borja ygrarlylyk» at bilen hepdelik geçirildi

11.11.2020

Hepdelik Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

10.11.2020
Bilim

Talyplaryň ýazuw işleriniň talaplary

Ýokary okuw mekdeplerinde her bir hünär ugry boýunça tejribe, ýyllyk taslama, diplom we beýleki işleriň ýazgylary taýýarlanylýar. Talyplara şol ýazgylaryň taýýarlanylyşynyň tertibini, düzgünini öwretmeli. Okuwlaryň dowamynda talyplar dürli görnüşli okuw ...

23.11.2020

Elektron maglumatlar çeşmesi

17.11.2020

Lingwistik taýýarlyk: bilimiň möhüm ugry

16.11.2020

Onlaýn okuwlar

13.11.2020

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn-maslahat

10.11.2020
Sport

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan sport ýaryşlary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hözirini görüp ýaşaýan watandaşlarymyz Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk baýramçylygynyň şanly toýuna taýýarlyk görýärler. Bu gün ýurdumyzyň her bir raýaty bu ajaýyp toýa mynasyp ...

23.11.2020

Sport ýaryşlar gyzgalaňly dowam edýär

17.11.2020

«Köpetdag» wagtyndan ozal çempion boldy

16.11.2020

Ýeňil atletika boýunça ýaryşlara badalga berildi

13.11.2020

Ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy

11.11.2020
Taryh

Merwiň binagärlik sungaty

Taryh adamzadyň eýýamlaryň, döwürleriň, heňňamlaryň dowamynda döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň dürdäneleriniň taýsyz nusgalaryny, örän gadymy döwletleriň we halklaryň geçen ýolunyň ýazuwly beýanyny häzirki günlerimize ýetiren ylymdyr.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ...

23.11.2020

Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri

17.11.2020

Taryhy şöhratly şäher

13.11.2020

Taryhy şöhratly şäher

11.11.2020

Orta asyr türkmen döwletlerinde pul dolanyşygy

10.11.2020
Tehnologiýa

Otaglary ýokançsyzlandyrma we zyýansyzlandyrma meseleleriniň häzirki zaman çözgütleri

Häzirki wagtda otaglaryň howa gurşawynyň mikrobiologiki hapalanmagy esasynda keselçiligiň görkezijileri ýokary derejede saklanýar. Patogen (kesel dörediji) mikroorganizmleriň köp bölegi howa we howadaky damjalar arkaly geçýär.

Bu mesele esasan hem adamlaryň ...

23.11.2020

«Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag

16.11.2020

PUFFER roboty

11.11.2020

«John Deeriň» täze sürüjisiz traktory

10.11.2020

Honda 3E robotlary

09.11.2020
Döredijilik dünýäsi

Bitaraplyk toýy

Şaý-sep dakynan gyz ýaly bezenipdir bir enaýy,

Jan Watanym Türkmenistan, Bitaraplyk toý gününde.

Gör özüne taý edipdir Asmandaky Güni-Aýy,

Jan Watanym Türkmenistan, Bitaraplyk toý gününde.

 

Ýigrimbäş ýyl şanly ...

23.11.2020

Diýara gutlag goşgusy

23.11.2020

Tylla güýzüň tylla ýodalarynda

23.11.2020

Taryhyma buýsanç

17.11.2020

Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz

16.11.2020
GALEREÝA