Harby durmuş

Serhetde doglan Serhet

Serhet durmuşy juda jogapkärçilikli, şol bir wagtyň özünde-de gyzykly. Biziň serhet galalaryna döredijilik toparymyz bilen yzygiderli guraýan her gezekki saparymyz bu baradaky pikirlerimiziň üstüni ýetirýär. Diňe bir serhetde alnyp barylýan ...

17.09.2020

Hoşallyk maslahaty geçirildi

14.09.2020

«Begenjimiziň, buýsanjymyzyň we alkyşlarymyzyň çägi ýok»

14.09.2020

«Ýol hereketniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk wagyz edildi

11.09.2020

Biraýlyga bagyşlanan maslahat geçirildi

09.09.2020
Bilim

Türkmenabadyň mugallymçylyk instituty 70 ýyllygyny belleýär

Ýurdumyzyň iň baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmenabat şäherinde ýerleşýän Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda birinji ýyl talyplarynyň 1050-si öz saýlan ugrundan bilim almaga girişdiler. Institutda hünär ...

17.09.2020

Gadymy ýadygärlikleriň ýaňy

14.09.2020

Sanly tehnologiýalaryň oňyn täsiri

11.09.2020

«Türkmen alabaýy» arap dilinde

08.09.2020

Şahyr Öwezdurdy Tejenowyň täze kitaby çapdan çykdy

07.09.2020
Sport

Timiň 1-nji, Osakanyň 2-nji çempionlygy

Möwsümiň 4-nji «Uly tuwulga» ýaryşy «Amerika açyk» tennis bäsleşigi tamamlandy. Nýu-Ýorkda geçirilen 140-njy «Amerika Açyk» tennis ýaryşynda erkekleriň arasynda awstriýaly Dominik Tim, zenanlardan ýaponiýaly Naomi Osaka ýeňiş gazandy.

4 sagat ...

17.09.2020

Ronaldonyň 100-nji we 101-nji gollary

09.09.2020

Britaniýaly Fara 21 330 metr ylgap, sagatlaýyn ylgawda dünýä rekordyny täzeledi

08.09.2020

Bütindünýä küşt olimpiadasy

07.09.2020

Ilkinji ýeňşi

04.09.2020
Taryh

Galyndylary tapyldy

Meksikaly paleontologlar Mehika şäheriniň täze howa menziliniň gurulýan ýerinden 200 töweregi mamontyň galyndylaryny ýüze çykardylar. Meksikanyň milli antropologiýa we taryh institutynyň işgäri Fransisko Sançesiň pikirine görä, tapylan süňkleriň hemmesi diýen ...

17.09.2020

Soltan Sanjaryň aramgähi

14.09.2020

Soltan Sanjaryň aramgähi

11.09.2020

Neolit eýýamynyň yzlary

08.09.2020

Maru-Şahu Jahan — ýaşaýşyň şalygy

04.09.2020
Tehnologiýa

Motosikle meňzeş welosiped

Soňky ýyllarda elektrik energiýasy bilen işleýän welosipedlere bolan isleg barha artýar. Şeýle bolansoň, bu bazardan paý almak isleýän kompaniýalaryň sany hem köpelýär. «Monday Motorbikes» atly kompaniýa täze welosipedini tanyşdyrdy. «Anza» ...

17.09.2020

Kalaşnikow el pulemýoty RPL-20

14.09.2020

Aýa gitjek «Toyota»-nyň ady belli boldy

11.09.2020

Titan DS 4x4 kysymly bronetransporter

09.09.2020

«Panasonic Lumix S5» tanyşdyryldy

08.09.2020
Döredijilik dünýäsi

Watançylygyň nusgalyk mekdebi

XIX asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri Seýitnazar Seýdidir. Ol Garabekewülde okap, hat-sowat öwrenip, başlangyç bilim alypdyr. Oglanlyk ýyllaryndan Seýdi öz synçylygy bilen deň-duşlaryndan tapawutlanypdyr. Ýaşlyk ýyllaryndan mal bakmaga ...

17.09.2020

Türkmen edebiýatynda bedewleriň waspy

14.09.2020

Ylham dünýäsine seýran

11.09.2020

Çardagly türkmen

09.09.2020

Wada etdim

08.09.2020
GALEREÝA