Harby durmuş

Ýurt garşy alsyn!

Her ýylyň 27-nji ýanwarynda ýurdumyzda Watan goragçylarynyň güni ýokary derejede bellenilýär. Baýramçylyk mynasybetli dabaralar guralýar, ähli amatlyklary özünde jemleýän ajaýyp binalar açylyp ulanylmaga berilýär. Bu bolsa harby gullukçylarymyzyň şatlygyna şatlyk ...

27.01.2021

Serhetçiler üçin ýene bir lukmançylyk ýeri

27.01.2021

Esgerlere baýramçylyk sowgady

27.01.2021

Täze jaýlar gutly bolsun!

25.01.2021

Serhetçiler üçin lukmançylyk ýeriniň täze binasy

25.01.2021
Bilim

Gullugymyzda täze okuw möwsümi başlandy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji aýynda Gullugymyzyň ähli harby bölümlerinde 2021-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli täze okuw möwsümiň açylyş dabarasy geçirilip, ol çuň many-mazmuna we ýokary ruhubelentlige ...

27.01.2021

Hünär taýýarlyk okuwlary tamamlandy

25.01.2021

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakynda DÜZGÜNNAMA

22.01.2021

Elektron kitaphana ulgamy

20.01.2021

Döredijiligiň ylham çeşmesi

18.01.2021
Sport

Watan goragçylarynyň gününe bagyşlanan sport ýaryşlary

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýakynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby türgenleriniň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş ýokary ruhubelentlikde geçirildi. Ýaryşyň ilkinji günlerinden harby türgenler ukyp-başarnyklaryny ...

27.01.2021

Basketbol ýaryşy jemlendi

25.01.2021

Italiýanyň Super Kubogyny “Ýuwentus” eýeledi, Ronaldo taryhyň iň köp gol geçiren futbolçysy

22.01.2021

Ýaryşda ýeňijiler kesgitlenildi

20.01.2021

Futbol dünýäsiniň transfer täzelikleri

18.01.2021
Taryh

Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

Soltan Sanjaryň kümmetiniň gümmezindäki sekizburçlugyň, ondan bölünip gidýän şahalaryň şekili Oguz hanyň ýyldyzynyň we nesilbaşymyzyň nesil şejeresiniň nyşanydyr.

Sekizburçlugyň şekili çekilen diwar bezeg nusgalarynyň iň mertebelisi XII asyrda bina edilen ...

27.01.2021

Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

25.01.2021

Seýit Jemaleddin ýadygärlik toplumy

25.01.2021

Algebranyň atasy

18.01.2021

Beýik Britaniýada täze mineral ýüze çykaryldy

15.01.2021
Tehnologiýa

Işjeň öý kömekçisi — «Bot Handy»

«CES 2021-de» «Samsung» kompaniýasy adaty bolmadyk robotyny tanyşdyrdy. «Bot Handy» atly köp funksiýaly täze robot aşhanany arassalamaga we kir ýuwmaga ukyplydyr. Daşyndan seredeniňde, «Bot Handy» mehaniki el goşulan, eliniň üstünde ...

27.01.2021

Rels degmän hereket edýän ýokary tizlikli otly

25.01.2021

«Galaxy S21» smartfonlary tanyşdyryldy

22.01.2021

Türkmenistanda «Saglyk» akylly sagady öndüriler

20.01.2021

Pingwinler üçin öýjagaz

18.01.2021
Döredijilik dünýäsi

Arkadagyň paýhasy

Ýyl başlanýar bu gün biziň illerde

Ady bilen beýik PARAHATLYGYŇ,

Ady bilen keramatly YNAMYŇ!

Damja ömri ummanyna gatdygym,

Keremine sygynanym, syganym —

 

Ata ýurdum!

Gutly bolsun Täze ýyl,

Goý ...

27.01.2021

Watan!

25.01.2021

Serhetçiden gelen hat

22.01.2021

Watanym meniň

20.01.2021

Ýüzugra edilen bellikler

18.01.2021
GALEREÝA