Harby durmuş

Ýigidiň myrady bedew

Türkmenistan döwletimiziň pajarlap, gül açýan döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen atçylyk pudagynyň ösmegine ýokary derejede üns berilýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň özüniň görelde bolmagynda hem-de başda durmagynda atçylygy ösdürmek boýunça ...

03.08.2020

Wepaly dost

23.07.2020

«Saglyk — bahasyz baýlyk» atly hepdelik geçirildi

20.07.2020

Türgenleşikler üstünligiň güwäsi

19.07.2020

«Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

10.07.2020
Bilim

Hünär eýesini eziz eder

Ýaşlary halkymyza, ata Watanymyza, hormatly Prezidentimize wepaly terbiýeläp ýetişdirmek döwrüň wajyp meseleleriniň biridir. Hormatly Prezidentimiz çykyşlarynda ýaşlarymyza asylly terbiýe bermek, olary dogry durmuş ýoluna gönükdirmek barada söz açýar. Ýaşlarymyza jemgyýete ...

03.08.2020

Akyl ýetiriş ukybyňy artdyrmagyň usullary

30.07.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

23.07.2020

Türkmenistanyň Serhet institutynda talyplyga dalaşgärleriň synaglary dowam edýär

20.07.2020

Synaglara nähili taýýarlanmaly?

19.07.2020
Sport

Bütindünýä küşt olimpiadasy başlandy

2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Halkara Küşt federasiýasy (FIDE) tarapyndan ilkinji gezek gurnalýan Bütindünýä onlaýn küşt Olimpiadasyna badalga berildi. Ýaryşa dünýäniň 163 döwletinden milli ýygyndy toparlar gatnaşýar. Toparlaryň düzüminde 2 erkek ...

03.08.2020

Messi «Pichichi» baýragyny 7-nji gezek eýeledi

30.07.2020

Iň köp gyzyl kart alan futbolçylar

23.07.2020

Katar 2022 Dünýä Kubogynyň geçiriljek wagty mälim edildi

20.07.2020

Türkmeniň pälwan ogluny ýatlap...

19.07.2020
Taryh

Türkmen taryhy hakynda söhbet

Epgekli Garagumuň aňňat-aňňat depelerinden aşyp, köp kynçylyklary başdan geçiren kerwen 1863-nji ýylyň iýunynda Hywa hanlygynyň çäklerine gelipdir. Bu ýerde syýahatçy-alym birnäçe aý bolup, Amyderýanyň üsti bilen onuň kenar ýakasynda ýerleşýän ...

30.07.2020

Ýartygümmez kümmeti

23.07.2020

Türkmen taryhy hakynda söhbet

20.07.2020

Hazyna öwrülen ritonlar

19.07.2020

Oguz hökümdarynyň gürzüsi

15.07.2020
Tehnologiýa

GoTenna

Syýahat edeniňizde, adatça siwilizasiýadan daşlaşmak isleýärsiňiz. Şeýle-de bolsa, beýleki adamlar bilen gyssagly aragatnaşyk saklamagy talap edýän adatdan daşary ýagdaýlar bar. GoTenna, hatda hemra aragatnaşygy, ykjam aragatnaşygy ýa-da Wi-Fi nokatlary düýbünden ...

03.08.2020

Russiýanyň goranyş senagaty täze 2S43 Malva 152mm 8x8 kysymly özi hereket edýän gaubisany köpçülige hödürledi

30.07.2020

«Toyota Corolla Cross SUV» tanyşdyryldy

23.07.2020

Russiýanyň Harby-senagat toplumy täze ýeňil «Strela» atly sowutlanan ulagyny hödürleýär

20.07.2020

BAE-niň «Milanion» kompaniýasy AGEMA sürüjisiz ýerüsti ulagyny (SÝU) köpçülige hödürledi

19.07.2020
Döredijilik dünýäsi

Gündogar tymsallary

Kim güýçli?

Hytaýyň söweş sungaty boýunça iň güýçli ussatlary öz aralarynda kimiň has ökdedigini barlamak isläpdirler. Olar özleriniň şägirtlerini ýanlaryna çagyryp, olara deň ululykdaky daşlary berip, özlerine zyňmaklaryny buýrupdyrlar. Birinji ...

03.08.2020

Esger kalby joşanda...

30.07.2020

Täzeden bir çaga bolsam

23.07.2020

Aldama meni

20.07.2020

Möjek hilesi

19.07.2020
GALEREÝA