Harby durmuş

«Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Žurnal hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň merdana pederlerimiziň Beýik Watançylyk urşunda görkezen gahrymançylyklary dogrusyndaky dürdäne setirleri bilen açylýar.

Žurnalyň ilkinji sahypalaryny bezeýän «Unudylmajak ýyllar» ady bilen berlen baş makalada türkmen esgerleriniň Beýik ...

10.07.2020

Serhetçiler aladalar bilen gurşalýar

06.07.2020

Ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümleri geçirilýär

03.07.2020

«Saglygyň sakasy arassaçylykdyr» atly hepdelik geçirildi

02.07.2020

«Serhet owazlary» Şa serpaýynyň eýesi

29.06.2020
Bilim

Edep—ekram barada

Mähriban Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýörite okuw türgenleşiklerinde görkezýän nusgawy çykyşlary Watan goragçylary bolan bize görelde mekdebi bolup durýar. Milli Liderimiziň: «Watanyňy söýmekden, oňa guwanyp, mertebesini has-da beýgeltmekden uly bagt ýokdur ...

11.07.2020

Depderler içinde bir kitap gördüm

10.07.2020

Dilleri öwrenmegiň ugurlary

03.07.2020

Dilleriň täsin dünýäsi

25.06.2020

Mukaddes sanlar

24.06.2020
Sport

Boksuň taryhyndan

Boksa meňzeş ilkinji ýaryşlar gadymy Gresiýada geçirilipdir. Gomeriň «Iliadasynyň» 23-nji aýdymynda Ebreal bilen Epeosyň arasyndaky duşuşyk barada gürrüň berilýär. Ilkibaşda türgenler elliksiz ýumruklaşypdyrlar.

Döwrebap Olimpiýa oýunlarynyň geçirilip başlanmagy bilen, esasan ...

11.07.2020

Çempionlar ligasynyň çärýek hem-de ýarym finalynyň bijeleri

10.07.2020

«Zenit» Russiýanyň çempiony boldy

09.07.2020

Powetkin bilen Waýtyň duşuşygynyň geçiriljek wagty mälim edildi

06.07.2020

Welosiped sürseň...

03.07.2020
Taryh

Oguz hökümdarynyň gürzüsi

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda güneşli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde alnyp barylýan arheologiýa we etnografiýa ylmy barlaglarynyň netijesinde, gojaman taryhymyzyň antiki we orta asyrlar eýýamlaryna degişli täsin mazmunly tapyndylaryň yzygiderli ýüze ...

11.07.2020

Seniň ýaşyňda

10.07.2020

Beýik seljukly türkmenleriň imperiýasy

06.07.2020

Seniň ýaşyňda

20.06.2020

Taryhy ýadygärlik tapyldy

16.06.2020
Tehnologiýa

Tizlik üçin döredildi

Mahal-mahal motosiklleriň dürli täsin görnüşleri peýda bolýar. Soňky ýyllarda elektroulaglar bilen bir hatarda elektrik energiýasy bilen işleýän motorlar hem peýda bolup başlady. «Voxan» kompaniasynyň hünärmenleri tizlik rekordyny goýmak üçin iki ...

11.07.2020

«Marker combat» sürüjisiz ýerüsti awtoulag

10.07.2020

MSPV Panthera T6

09.07.2020

«LG»-den üýtgeşik telefon

06.07.2020

Traffic Stop Robot

03.07.2020
Döredijilik dünýäsi

Tebigata diň salsaň...

Tebigat! Ol hem özbaşyna bir äpet kitap. Ýöne adaty kitaplar ýaly dymýan däl-de, gürleýän janly kitap. Diňe onuň diline düşünmek, ony estetiki duýgyň arkaly syzmak gerek. Kitaplar köp zatlary öwredýär ...

11.07.2020

Bagtyýarlyk joşguny

09.07.2020

Söz ýarasy

06.07.2020

Diýarym geljege ynamly barýar

03.07.2020

Obam

02.07.2020
GALEREÝA