Harby durmuş

Bedew – şöhratly halkyň şöhraty

Taryhy kökleri müňýyllyklara uzalyp gidýän merdana halkymyz özleriniň milli gymmatlyklaryny aýap, sarpalap, mukaddes saýyp sungat derejesine ýetirip gelipdirler. Muňa türkmen bedewleriniň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda bitirilen işler aýdyň şaýatlyk edýär. Häzirki ...

07.08.2020

Aýterek-Günterek, watançy nesil gerek!

06.08.2020

Ýigidiň myrady bedew

03.08.2020

Wepaly dost

23.07.2020

«Saglyk — bahasyz baýlyk» atly hepdelik geçirildi

20.07.2020
Bilim

Terbiýe, bilim, zähmet sazlaşygy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyzyň ýagty geljegi bolan ýaşlar ählitaraplaýyn goldaw we alada bilen gurşalandyr. Halkymyzyň saglygy, abadançylygy, ýaş nesliň bilim-terbiýesi hem-de zähmet bazaryna uýgunlaşmagy baradaky alada döwlet syýasatynyň ileri ...

07.08.2020

Synaglar tamamlandy

06.08.2020

Hünär eýesini eziz eder

03.08.2020

Akyl ýetiriş ukybyňy artdyrmagyň usullary

30.07.2020

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim, ylym barada aýdanlaryndan

23.07.2020
Sport

Türkmen topary taryhda ikinji gezek AFK-nyň Çempionlar ligasynda çykyş eder

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasyndan gelip gowşan resmi hat, 2021-nji we 2022-nji ýyllarda ýurdumyzyň futbol toparlarynyň birbada üçüsiniň yklym ýaryşlaryna gtanaşjakdygyny buşlaýar. Bu barada federasiýa resmi saýtynda habar berdi ...

07.08.2020

Türkmenistanyň küşt ýygyndysy halkara onlaýn Olimpiada gatnaşar

06.08.2020

Bütindünýä küşt olimpiadasy başlandy

03.08.2020

Messi «Pichichi» baýragyny 7-nji gezek eýeledi

30.07.2020

Iň köp gyzyl kart alan futbolçylar

23.07.2020
Taryh

Türkmen taryhy hakynda söhbet

Epgekli Garagumuň aňňat-aňňat depelerinden aşyp, köp kynçylyklary başdan geçiren kerwen 1863-nji ýylyň iýunynda Hywa hanlygynyň çäklerine gelipdir. Bu ýerde syýahatçy-alym birnäçe aý bolup, Amyderýanyň üsti bilen onuň kenar ýakasynda ýerleşýän ...

30.07.2020

Ýartygümmez kümmeti

23.07.2020

Türkmen taryhy hakynda söhbet

20.07.2020

Hazyna öwrülen ritonlar

19.07.2020

Oguz hökümdarynyň gürzüsi

15.07.2020
Tehnologiýa

Hytaýda ýangyn söndüriji-dron peýda boldy

Howa taksilerini işläp taýýarlamak bilen meşgullanýan «Ehang» kompaniýasy özüniň beýik binalarda ýangyny söndürip bilýän täze ýangyn söndüriji-drony barada habar berdi. Täze enjamy soňky birnäçe ýylda köp sanly beýik binalary peýda ...

07.08.2020

Sesden gaty gider

06.08.2020

GoTenna

03.08.2020

Russiýanyň goranyş senagaty täze 2S43 Malva 152mm 8x8 kysymly özi hereket edýän gaubisany köpçülige hödürledi

30.07.2020

«Toyota Corolla Cross SUV» tanyşdyryldy

23.07.2020
Döredijilik dünýäsi

Dörediji Liderimiz geçmiş bilen şu güni baglanyşdyrýan täze kitaby ýazyp tamamlady

Türkmen halkynyň ýagty ertirlerine bagt düşegini düşlän gurujy hem dörediji Liderimiz gurjak ýaly ýurdumyzy adalatly hem çuňňur oýlanyşykly dolandyrmak bilen bile, durmuş ýollarynda halkymyza nusga. Bütin halkyň ertirki ykbaly hakynda ...

07.08.2020

Düzlerim

06.08.2020

Gündogar tymsallary

03.08.2020

Esger kalby joşanda...

30.07.2020

Täzeden bir çaga bolsam

23.07.2020
GALEREÝA