Harby durmuş

«Gahrymanlar baky ýaşar gursakda»

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Serhet institutynda dabara geçirildi. Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabara institutyň serkerdeleri, harby talyplary, şeýle-de uruş weteranlarymyz, tylda zähmet çeken ak saçly ...

06.05.2021

«Gahrymanlar unudylmaýar»

05.05.2021

Çeper okaýyş agşamlary guraldy

04.05.2021

«Iň gowy harby orkestr» bäsleşigi geçirildi

29.04.2021

Goşa baýram — goşa toý

28.04.2021
Bilim

Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar

31 ýeňiji we 95 baýrakçy — bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) tarapyndan guralan Açyk halkara talyplar internet-olimpiadasynyň iki tapgyryna gatnaşmaklarynyň netijesidir ...

06.05.2021

Innowasion tehnologiýalar babatda halkara maslahat

05.05.2021

Bilim-terbiýe — üstünlikleriň açary

04.05.2021

Türkmenistanly mekdep okuwçylary Halkara Mendeleýew olimpiadasynda dört medala mynasyp boldular

29.04.2021

Türkmen talyplary halkara matematika olimpiadasynda birinji orunlaryň ýedisini eýelediler

28.04.2021
Sport

Türkmenistan — sagdynlygyň ýurdy

Ýurdumyzda ynsan saglygyny berkitmäge, şeýle-de sport we köpçülikleýin bedenterbiýe bilen meşgullanmaga giň şertler döredilýär. Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleridir harby bölümlerinde, şonuň ýaly-da serhet galalarynda gulluk edýän merdana serhetçiler ...

06.05.2021

Stambul iňlis klublaryna garaşýar

06.05.2021

«Mançester Siti» ilkinji gezek finalda, Guardiola 7-nji tälimçi

05.05.2021

Futbol täzelikleri

04.05.2021

Ýeňiji Londonda belli bolar

29.04.2021
Taryh

Baky juwan gözel mekan

                                                            ...

06.05.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

04.05.2021

Taryhy baý Daşrabat

29.04.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

28.04.2021

Aşgabadyň XIX — XX asyrlardaky taryhynyň sahypalary

27.04.2021
Tehnologiýa

Sürüjisiz taksiler işe başlady

Hytaýyň «Baidu» tehnologiýa şereketi söwda maksatly sürüjisiz taksi hyzmatyny ýola goýdy. Täze hyzmatyň ýurduň paýtagty Pekiniň Şougang senagat parkynda «Robotaxi» ady bilen ýola goýlandygy habar berildi. Bu hyzmatdan peýdalanmak isleýänler ...

06.05.2021

«FN Herstal» sapança we sapança-plemýotlary üçin täze 5.7x28mm NATO kalibrlerini hödürleýär

05.05.2021

«Kia Sportage» tanyşdyrylar

04.05.2021

Kuwwaty 1300 at güýjünden ýokary

29.04.2021

Geljek eýýäm geldi: hytaýlylar sürüjisiz howa taksileri üçin aerowokzal işläp taýýarladylar

28.04.2021
Döredijilik dünýäsi

Aşgabat — dillerimiziň senasy

                                                            ...

06.05.2021

Fotoportret

05.05.2021

Arzuwly ýer

04.05.2021

Ak şäherim Aşgabat

29.04.2021

Yşgyň mysaly

28.04.2021
GALEREÝA