Harby durmuş

Wagyz-nesihat işleri geçirildi

Hormatly Prezidentimiz özüniň many-mazmunly çykyşlarynda ýokary okuw mekdeplerinde okaýan ýaşlarymyza döwrebap bilim-terbiýe berip, olaryň alan bilimleriniň durmuş ýüzünde önümçilik işleri bilen berk baglanyşdyrylmalydygyny belläp geçýär. Bu işleri ýerine ýetirmekde bolsa ...

25.02.2021

Döwlet çäreleri wagyz-nesihat işlerinde

22.02.2021

Serhetçiler wagyz-nesihat çärelerini geçirýär

19.02.2021

Watana gulluk etmek mukaddes borç

17.02.2021

Harby gullukçylarymyz azyk bolçulygyna önjeýli goşant goşýarlar

11.02.2021
Bilim

Edep-terbiýäniň gözbaşy

Milli terbiýeçilik mekdebimiziň taryhy köklerini, ýol-ýörelgelerini açyp görkezýän hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň çapdan çykyp, halkymyza gowuşmagy buýsanjymyzy artdyrdy. Kitapda halkymyza mahsus bolan milli ýörelgelerimiziň üsti bilen ýaş ...

25.02.2021

Serhetçi talyplaryň «Erudit online-daky» nobatdaky ýeňşi

22.02.2021

Bilim portallary — ýaşlaryň ýakyn ýardamçysy

19.02.2021

Döwrebap innowasion merkez

17.02.2021

Kompýuter — ygtybarly enjam

11.02.2021
Sport

Milli öwüşginli nyşanlar

2021-nji ýyl Türkmenistan üçin ýatdan çykmajak ýyllaryň biri bolar. Çünki bu ýylda türkmen sportunyň hak howandary hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň merjen paýtagty Aşgabat şäherinde Tennis boýunça Dewisiň kubogyny almak ...

25.02.2021

Welosportçy türgenler dünýä çempionatyna taýýarlanýarlar

22.02.2021

UEFA Çempionlar ligasynyň täze topy

19.02.2021

«Bawariýa» 2020-nji ýylyň 6-njy kubogyny-da gazandy

17.02.2021

Gurban Berdiýew dünýäniň iň güýçli 30 tälimçisiniň arasynda görkezildi

11.02.2021
Taryh

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

(Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

Döwletiň maliýe ulgamynyň ýola goýulmagy

 

1040-njy ýylda Beýik Seljuk türkmen döwletinde soltan Çagry begiň ýolbaşçylygynda dolandyryş ulgamynyň düýbi tutulýar. Ol soltan ...

25.02.2021

Dag astyndaky gudrat

22.02.2021

Türkiýede Kolizeýiň nusgasy tapyldy

19.02.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

17.02.2021

Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

11.02.2021
Tehnologiýa

Ýedi ekranly noutbuk

«Expanscape» kompaniýasy «Aurora 7» atly ýedi ekranly noutbugy işläp taýýarlady. Esasy displeýiň gapdalynda dioganaly 17,3 dýuým bolan 4K durulygynda iki sany dik ekrany bolup, olaryň hersiniň ýokarsynda goşmaça 7 ...

25.02.2021

Dünýäniň ilkinji energiýa adasy gurulýar

22.02.2021

LI-FI tehnologiýasy

19.02.2021

AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy

17.02.2021

Howadan zarýad berýär

11.02.2021
Döredijilik dünýäsi

Kakaly günler

Kiçirägem bolsak, «Kakaň gowumy ýa-da ejeň?» diýen sowala «Kakam» diýip jogap bermegi endige öwrüpdik. Bu – biziň, hakykatdan hem, kakamyzyň ogludygyny subut etmek üçin mümkinçiligimizdi. Biziň «ejem ogly» adyny ...

25.02.2021

Yşk hakynda

22.02.2021

Alkyş size Arkadag!

19.02.2021

Gözlegim

17.02.2021

Durmuş ýagşylykdan doly

11.02.2021
GALEREÝA