Bilim
 • Türkmen talyplary halkara internet-olimpiadada 31 sany altyn medal gazandylar

 • 31 ýeňiji we 95 baýrakçy — bular Türkmenistanyň wekilleriniň Powolžýäniň Döwlet tehnologik uniwersiteti (Ýoşkar-Ola şäheri, Mariý El Respublikasy, Russiýa Federasiýasy) tarapyndan guralan Açyk halkara talyplar internet-olimpiadasynyň iki tapgyryna gatnaşmaklarynyň netijesidir ...

  06.05.2021
 • Innowasion tehnologiýalar babatda halkara maslahat

 • Türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly «Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirilýär.

  «Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly halkara ylmy-amaly ...

  05.05.2021
 • Bilim-terbiýe — üstünlikleriň açary

 • «Ýylyň mugallymy — 2021»

  Ýakynda Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 131-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde ýurdumyzyň orta mekdepleriniň mugallymlarynyň arasynda yglan eden «Ýylyň mugallymy — 2021» ...

  04.05.2021
 • Türkmenistanly mekdep okuwçylary Halkara Mendeleýew olimpiadasynda dört medala mynasyp boldular

 • Türkmenistanly mekdep okuwçylary himiýa boýunça däbe öwrülen Halkara Mendeleýew olimpiadasynyň bu ýylky geçirilişinde hem üstünlikli çykyş etdiler. Olar dürli derejeli medallaryň dördüsine mynasyp boldular.

  Aşgabat şäherindäki iňlis dili, himiýa we ...

  29.04.2021
 • Türkmen talyplary halkara matematika olimpiadasynda birinji orunlaryň ýedisini eýelediler

 • Sankt-Peterburgyň informatika tehnologiýalary, mehanika we optika barlaglary milli uniwersitetiniň guran Demirgazyk ýurtlaryň uniwersitetleriniň VII Matematika olimpiadasynda (NCUMC-2021) ýurdumyzyň wekilleriniň 7-si ýeňiş gazandy we 26-sy baýrakly orunlary eýelediler.

  Olimpiada dürli ýurtlaryň ...

  28.04.2021
 • Bilim pudagynda türkmen-türk hyzmatdaşlygy

 • Türkmenistanyň we Türkiýäniň bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda türkmen-türk geňeşiniň 3-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň bilim ministri Orazgeldi Gurbanow bilen Türkiýäniň bilim ministri Ziýa Selçuk arasynda onlaýn tertibinde gepleşikler geçirildi ...

  27.04.2021
 • Aşgabadyň ilkinji bilim ojaklary

 •                                                             ...

  23.04.2021
 • Iňlis dilini tölegsiz öwrenmek üçin programma döredildi

 • Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Isa Annamyradow ykjam telefonlarda iňlis dilini mugt öwrenmäge mümkinçilik berýän programma döretdi. Ykjam enjamlar üçin niýetlenen täze programma iňlis diliniň «Beginner-Elementary», «Pre-Intermediate», «Upper-Intermediate», «Advanced» derejelerini öz içine ...

  22.04.2021
 • Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde ÝUNESKO kafedrasy açylar

 • Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeperiniň ikisinde ― Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde we Seýitnazar Seýdi adyndaky türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary açylar. Bu wezipe eýýäm ÝUNESKO boýunça Döwlet toparynyň şu ýylky ...

  21.04.2021
 • Ýaşlar we maglumatlar jemgyýeti

 • Ozal habar berlişi ýaly, 13 — 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşik geçirildi.

  «Sanly çözgüt — ...

  20.04.2021
 • Sanly tehnologiýalary ulanmagyň ähmiýeti

 • Tehnologiýa dünýämizi has deň, asuda we adalatly edip biler. Sanly tehnologiýanyň ösüşi aşa garyplygy ýok etmek, eneleriň we bäbekleriň ölüm derejesini azaltmak, pugta ekerançylyk önümçiligini höweslendirmek, iş üpjünçiligini döretmek we ...

  19.04.2021
 • Türkmen ylmy döwrebaplaşdyrylýar

 • Türkmen aga «Aňymy alanyňdan, janymy al», «Alym gül getirer, ary – bal», «Alyma amal ýaraşar», «Alym bolsaň, älem seniňki» diýýär. Akyl işine sarpa goýýan türkmen halky taryhyň islendik döwrüne ser ...

  16.04.2021
 • Bilim we tehnologiýa

 • Globallaşan dünýäde döwrümiziň iň esasy aýratynlyklarynyň biri hem ylmyň we tehnologiýanyň ýokary tizlik bilen ösýänligidir. Bu bolsa öňki bilýän maglumatlarymyzyň barha tiz könelişip, täze maglumatlary öwrenmek zerurlygynyň çalt ýüze çykmagy ...

  15.04.2021
 • Iň köp gürlenýän diller

 • «Dünýäde iň köp gürlenýän diller haýsy?» diýip soralsa, dessine «Iňlis, rus dilleri» diýip jogap bermegimiz mümkindir. Sebäbi bu diller hakynda biz ýygy-ýygydan eşidýäris. Emma bu olaryň dünýäde iň köp ...

  06.04.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  25
  26
  >