Bilim
 • Dilleri öwrenmegiň ugurlary

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ene dilimizi we dünýä dillerini çuňňur öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Şonuň netijesinde, häzirki ýaşlarymyz dünýä dillerini öwrenmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Islendik gazanylan üstünligiň özeninde adamyň şahsy ...

  03.07.2020
 • Dilleriň täsin dünýäsi

 • Dünýäde bäş müňden gowrak dil bolup, olaryň käbiri köp adamlar tarapyndan ulanylýar. Ýagny, 14 dil 100 milliondan gowrak adamlar tarapyndan ulanylýar. Käbirleri bolsa diýseň az adam tarapyndan ulanylýar – ýagny ...

  25.06.2020
 • Mukaddes sanlar

 • Adamzat durmuşynyň irki döwürlerinden başlap hasaplamak zerurlygy döräpdir. Adamlar ilki-ilkiler diňe barmaklary bilen sanapdyrlar we ähli zady şol möçberde hasaplapdyrlar. Soňabaka sanalýan zadyň ösmegi hem durmuşyň talaby bilen köp zatlary ...

  24.06.2020
 • Gyzykly matematika

 • Alymlar tarapyndan iň gadymy matematiki eser Swazilendde tapylýar.

  Ilkinji aýal matematik Aleksandriýaly Gipatiýadyr. Ýagny, şol döwürde diňe erkekler alymdy. Şol wagtlar aýallar hatda okamagy hem bilmeýärdiler.

  XVI asyryň ortalarynda Angliýaly ...

  23.06.2020
 • Bilim ulgamynda bahalandyrmagyň orny

 • Gahryman Arkadagymyzyň: «Men halkymyzyň eşretli durmuşynyň gözbaşlaryny ylym-bilim ulgamynyň kämilleşmeginde görýärin» diýen parasatly sözlerinden ugur alyp, ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmekde düýpli işler amala aşyrylýar.

  Ýurdumyzyň bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek, dünýä ...

  20.06.2020
 • Serhetçi serkerdeler kämilleşdiriş okuwlaryny tamamladylar

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda harby bilimi ösdürmekde, harby gullukçylaryň bilim derejesini ýokarlandyrmakda möhüm işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda hereket edýän ýokary harby okuw mekdepleri bilen bir hatarda, Türkmenistanyň ...

  16.06.2020
 • Harby talyplykdan serkerdelige

 • 13-nji iýunda «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynyň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw jaýlarynyň uçurymlaryny serkerdelige ugratmak, serkerdelik şahsyýetnamasyny, resminamalaryny we öz ýokary okuw jaýlarynyň tapawutlandyryş nyşanlaryny ...

  14.06.2020
 • Serhetçi talybyň üstünligi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz aladalarynyň netijesinde Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, her ýyl ...

  13.06.2020
 • Bilimden — ylym ummanyna

 • Ylym adamzadyň durmuşynda kämilligiň gapysyny açýan açardyr. Şol gapynyň bosagasyndan giren ynsan ylym öwrenip, öz öňünde goýan maksatlaryna ýetip bilýär. Biz hem 12-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýän Ylymlar güni ...

  12.06.2020
 • Harby ylym özgertmeler ýolunda

 • Ýene sanlyja günden, ýagny 12-nji iýunda ýurdumyzda Ylymlar güni bellenilip geçiler. Munuň şeýle edilmegi döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ylma, ylmy ösdürmeklige berilýän ähmiýetiň dabaralanmasydyr.

  Döwletimizde hormatly Arkadagymyzyň tagallalary esasynda ...

  10.06.2020
 • Ylym we tehnikanyň utgaşmagynyň taryhy

 • Bilimiň döwrebap mazmuny adamzat ýaşaýşynyň aň düşünjesini häzirki zamanyň ösen talaplaryna kybapdaş dowam etdirmegidir. Adamzat özüniň döredijilik ukyby bilen tapawutlanmagy esasynda has amatly durmuşda ýaşamaklyga ymtylýar. Adamyň ýaşaýyş, durmuş talaplary ...

  04.06.2020
 • Bilim — bagta rowana

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bimöçber aladalarynyň netijesinde belent sepgitleri nazarlaýan milli bilim ulgamy uly üstünliklere beslenýär. Türkmen ýaşlarynyň bilim derejesiniň dünýä ülňülerine laýyk getirilmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Gahryman Arkadagymyzyň ...

  02.06.2020
 • Bilim — hazyna

 • Ata-babalarymyz «Okasa oglan, dokasa hatyn» diýip, ýaşlara bilim bermegi asylly iş hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem ir döwürlerden bilim bermegiň hem, sowat öwretmegiň hem milli ýörelgesi kemala gelipdir. Bu babatda ençeme ...

  15.05.2020
 • Iňlis dilini öwredýän iň gowy okuw mekdepleri

 • Islendik dili şol diliň gepleşilýän ýurdunda öwrenmek has aňsat bolýar. Sebäbi gündelik durmuşda şol dilde näçe gepleşilse, şonça-da çalt özleşdirip bolýar. Halkara gatnaşyklarynda, söwdada, sanly ulgamda iň köp ulanylýan dil ...

  13.05.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  17
  18
  >