Bilim
 • Innowasion tehnologiýalar durmuşa geçirilýär

 • XXI asyr maglumat tehnologiýalarynyň barha ýokary depginler bilen ösýän döwrüdir. Häzirki wagtda ylmyň iň soňky gazananlary bolan innowasion tilsimatlar durmuşymyzyň ähli ulgamlarynda özüniň mynasyp ornuny tapdy. Munuň özi ykdysadyýetiň ähli ...

  28.02.2021
 • Edep-terbiýäniň gözbaşy

 • Milli terbiýeçilik mekdebimiziň taryhy köklerini, ýol-ýörelgelerini açyp görkezýän hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň çapdan çykyp, halkymyza gowuşmagy buýsanjymyzy artdyrdy. Kitapda halkymyza mahsus bolan milli ýörelgelerimiziň üsti bilen ýaş ...

  25.02.2021
 • Serhetçi talyplaryň «Erudit online-daky» nobatdaky ýeňşi

 • Russiýa Federasiýasynyň «Erudit» ylym-bilim merkezi onlaýn görnüşinde «Erudit online» halkara internet olimpiýadasynyň 2021-nji ýyldaky bäsleşiklerini geçirip başlady. Öňem belleýşimiz ýaly, olimpiada dünýä döwletlerinden islendik ýaşdaky raýatlar gatnaşyp, öz aralarynda test ...

  22.02.2021
 • Bilim portallary — ýaşlaryň ýakyn ýardamçysy

 • Ähli ulgamlar bilen bir hatarda bilim edaralaryny sanlylaşdyrmak bu gün ýurdumyzyň bilim ulgamynyň baş wezipesidir. Şuňa esaslanyp, ýurdumyzyň bilim-terbiýeçilik edaralarynda sanly ulgama geçmek boýunça durmuşa geçirilen hem-de häzirki wagtda alnyp ...

  19.02.2021
 • Döwrebap innowasion merkez

 • «Sanly Çözgüt IT meýdança» hojalyk jemgyýeti ýokary hilli innowasion hyzmatlary amala aşyrýar we täze çözgütleri işläp taýýarlaýar

   

  Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen kabul edilen «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ...

  17.02.2021
 • Kompýuter — ygtybarly enjam

 • Kompýuter — häzirki zaman dünýäsinde iň ygtybarly we derwaýys enjamlaryň biridir. Onuň derwaýyslygy islendik işi wagt ýitirmezden, tiz ýerine ýetirmäge ukyplylygy bilen ölçenýär. Geçen asyrlarda akyl zähmeti bilen meşgullanýanlar çylşyrymly ...

  11.02.2021
 • Serhetçi serkerdeler hünär okuwyny tamamladylar

 • Ýakynda Türkmenistanyň Serhet institutynda «Serhet galalarynyň serkerdeleriniň taýýarlygy» hünär ugry boýunça okan serkerdeleriň bu hünär derejesini ýokarlandyryş okuwyny tamamlaýyş dabarasy boldy. Bu dabara Serhet institutynyň serkerdeleri, harby talyplary şeýle-de uçurymlar ...

  07.02.2021
 • Gullugymyzda täze okuw möwsümi başlandy

 • «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji aýynda Gullugymyzyň ähli harby bölümlerinde 2021-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli täze okuw möwsümiň açylyş dabarasy geçirilip, ol çuň many-mazmuna we ýokary ruhubelentlige ...

  27.01.2021
 • Hünär taýýarlyk okuwlary tamamlandy

 • Golaýda Türkmenistanyň Serhet institutynda serhetçi serkerdeeriň «Dolandyryş bölümleriniň serkerdeleriniň taýýarlygy» ugry boýunça hünär taýýarlyk okuwlaryny tamamlaýyş dabarasy boldy.

  Hünär taýýarlygy okuwy üçin Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hatarynda edýän serkerdeleriň onlarçasy ...

  25.01.2021
 • Körpeler — ýurduň ertiri

 • Bu gün bilim-terbiýeçilik edaralary işlerini döwrebap terzde guramak bilen, ýurdumyzyň batly gadamlar bilen ösmeginde möhüm ädimleri ädýär. Olaryň içinde bolsa ýurdumyzyň ertiri hasaplanylýan körpeje neslimiz hakyndaky aladalar-da özüniň mynasyp beýanyny ...

  23.01.2021
 • Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakynda DÜZGÜNNAMA

 • Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygynda ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşine, halkymyzyň aň-bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, ylmyň, tehnikanyň we önümçiligiň bitewüliginiň üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň ...

  22.01.2021
 • Elektron kitaphana ulgamy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy bilen, ýurdumyzyň merkezi kitaphanalarynda öňdebaryjy tehnologiýalara we dünýäniň oňyn tejribesine esaslanýan bir bitewi elektron ulgam döredildi. Kitaphana işgärleriniň arasynda usulyýet sapaklary, maslahatlar, döwrebap sanly ...

  20.01.2021
 • Döredijiligiň ylham çeşmesi

 • Edil giň dünýä ýaly, bilimiň-ylmyň çygry hem örän giňdir. Onuň belli bir basgançagyna baryp, kitap okamakdan saklanasyň gelmeýär. Durmuşyň dowam edişi ýaly, bilimiň hem «kämillik» atly düwünçekleri çözülip gidip otyr ...

  18.01.2021
 • Türkmen harby talyby «Erudit online-da» 3-nji orny eýeledi

 • Ýakynda Russiýa Federasiýasynyň «Erudit» ylym-bilim merkeziniň guramagynda onlaýn görnüşinde «Erudit online» halkara internet olimpiýadasy geçirildi. Olimpiada birnäçe döwletden, şol sanda Türkmenistan döwletimizden hem isleg bildirýän ýaşlar gatnaşdy. Olar öz aralarynda ...

  15.01.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  23
  24
  >