Bilim
 • Talyplaryň ýazuw işleriniň talaplary

 • Ýokary okuw mekdeplerinde her bir hünär ugry boýunça tejribe, ýyllyk taslama, diplom we beýleki işleriň ýazgylary taýýarlanylýar. Talyplara şol ýazgylaryň taýýarlanylyşynyň tertibini, düzgünini öwretmeli. Okuwlaryň dowamynda talyplar dürli görnüşli okuw ...

  23.11.2020
 • Elektron maglumatlar çeşmesi

 • Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamynda innowasion tehnologiýalar we ylmy çözgütler önümçilige ornaşdyrylýar. Halkara bilim hyzmatdaşlygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda hünärmenleri taýýarlamagyň ygtybarly ylmy we tehnologik esasly maddy-üpjünçilik binýady döredildi.

  Häzirki wagtda ýurdumyzyň ...

  17.11.2020
 • Lingwistik taýýarlyk: bilimiň möhüm ugry

 • Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda patyşa Sejong adyndaky Koreý bilim merkeziniň işläp başlanyna golaýda bir ýyl doldy. Ol ýaşyna we bilim derejesine garamazdan, koreý dilini öwrenmek isleýänler ...

  16.11.2020
 • Onlaýn okuwlar

 • Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ylym-bilime aýratyn ähmiýet berilýär, jemgyýetimiziň intellektual kuwwaty pugtalandyrylýar, ylmyň gazananlaryny önümçilige we durmuşyň ähli ugurlaryna ornaşdyrmaklyga zerur şertler döredilýär.

  BMG häzirki zaman bilimiň iki esasy ...

  13.11.2020
 • Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn-maslahat

 • 2020-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Kyrykkale uniwersitetiniň arasynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly sanly wideoaragatnaşyk ...

  10.11.2020
 • Diller – dostluk köprüsi

 • Halkymyz hemişe çeper söze hormat goýup, süýji, çeper dilli, haýsy hem bolsa bir daşary ýurt dilini bilýän adamlary sylapdyrlar. Dil ynsanlary ysnyşdyrýan, birek-birege ýakynlaşdyrýan serişde hasaplapdyrlar. Özge halklaryň dilini bilýän ...

  09.11.2020
 • Onlaýn iňlis dili sapaklaryny okatmak üçin 5 peýdaly çeşme

 • XXI asyr adam aňynyň ýokary depginler bilen ösýän döwrüdir. Ol bilim we ylym dünýäsine hem uly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda innowasion tehnologiýalaryň ösmegi we dürli pudaklarda ornaşdyrylmagy netijesinde, ylym-bilim dünýäsinde ...

  06.11.2020
 • Göze görünmeýän peýdaly dostlar

 • Bakteriýa diýilse, biziň köpümiziň zyýanly, kesel döredýän mikroblar göz öňümize gelýär. Emma olaryň peýdaly taraplarynyň bardygyny ylmy çeşmeleri okamaklyk arkaly göz ýetirýäris. Hakykatdan hem, mikrobiologiýa ylmynyň ösmegi netijesinde, ýüzlerçe bakteriýalaryň ...

  06.11.2020
 • Iňlis dili we onuň Türkmenistanda öwrenilişi

 • Ümzügi öňe sary barýan ýurdumyzyň halkara abraýy milli Liderimiziň tagallasy bilen barha artýar. Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan adyl syýasatlary diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem dünýä jemgyýetçiliginde özüniň mynasyp ornuny tapýar ...

  06.11.2020
 • Mobil telefonymyzda iňlis dilini öwrenmek üçin iň gowy 5 programma

 • Häzirki döwürde adamlaryň hiç haçan ýanyndan goýmaýan we hiç ýerde unutmaýan zady bar — telefon. Bimaksat telefona güýmenmegiň deregine onuň kömegi bilen iňlis dilini öwrenmek neneňsi gowy bolardy?! Ine, bu ...

  05.11.2020
 • Türkmenistanyň Serhet institutyna 2021/2022-nji okuw ýyly üçin okuwa kabul etmegiň tertibi

 • 1. Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlandygyny habar berýäris.

  Okuwa öwrenilýän dalaşgärleriň ýaş ...

  03.11.2020
 • «Dil bilen dünýäni gezer»

 • Türkmenistan döwletimiziň halkara gatnaşyklary ulgamynyň günsaýyn ösýän wagtynda daşary ýurt dillerine ussatlyk bilen erk edýän hünärmenleriň zerurlygy döwrüň möhüm talaplarynyň biri bolup durýar. Hut şular göz öňünde tutulyp hem, ajap ...

  02.11.2020
 • Türkmenistanda bilim ulgamy sanlylaşdyrylýar

 • Häzirki wagtda Türkmenistan döwletimizde ulgamlary sanlylaşdyrmak boýunça işler ýokary depginde alnyp barylýar. Sanly ulgama geçmek babatda ýurdumyzyň bilim edaralarynda hem ummasyz işler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa bilim edralarynyň işini ýeňilleşdirmekde ...

  01.11.2020
 • Adamyň ruhy baýlygy

 • Käbir ajaýyp kitaplar gözýetimiňi giňeltse, käbir kitaplary şeýle bir tolgunyp okaýarsyň welin, olar soň-soňlaram hiç ýadyňdan çykmaýar.

  ***

  Kitap adamzat paýhasynyň dürdänesini ýygnaýar we olary nesilden-nesle geçirýär.

  ***

  Kitap pikiriň armaýan ganatydyr ...

  31.10.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  21
  22
  >