Bilim
 • Türkmenabadyň mugallymçylyk instituty 70 ýyllygyny belleýär

 • Ýurdumyzyň iň baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmenabat şäherinde ýerleşýän Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda birinji ýyl talyplarynyň 1050-si öz saýlan ugrundan bilim almaga girişdiler. Institutda hünär ...

  17.09.2020
 • Gadymy ýadygärlikleriň ýaňy

 • Ýaňy-ýakynda «Ylym» neşirýaty tarapyndan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty Allaguly Berdiýewiň «Günorta Türkmenistanyň XVI—XVIII asyrlardaky maddy medeniýeti» atly kitaby neşir edildi. Tanymal arheolog ...

  14.09.2020
 • Sanly tehnologiýalaryň oňyn täsiri

 • Umumydünýä sanlylaşdyrmak ýörelgesi bilen aýakdaş bolmagy maksat edinýän Türkmenistan soňky ýyllarda ykdysadyýetini we durmuş ulgamyny sanlylaşdyrmak babatda meýilnamalaýyn düýpli işleri alyp barýar. Sanly ulgama üstünlikli geçmek üçin, ýurtda ygtybarly hukuk ...

  11.09.2020
 • «Türkmen alabaýy» arap dilinde

 • Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň «Türkmen alabaýy» atly çuň manyly kitaby alabaý itleriniň türkmen halkynyň durmuşynda we ykbalynda eýeleýän orny barada gürrüň berýär. Şeýlelikde, milli buýsanjymyz bolan türkmen alabaýyny dünýä ýaýmakda ...

  08.09.2020
 • Şahyr Öwezdurdy Tejenowyň täze kitaby çapdan çykdy

 • Ýaňy-ýakynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy segsen ýaşy arka atan goja şahyr Öwezdurdy Tejenowyň «Ömrümiň örküne» atly goşgular ýygyndysyny okyjylara hödürledi. Onda şahyryň Watan, il-ýurt, ynsan gatnaşyklary, halypalara, ene-ata hormat, dostluk-doganlyk ...

  07.09.2020
 • Mämmetgurban Geldigurbanowyň makalalar ýygyndysy çap edildi

 • Mämmetgurban Geldigurbanowyň edebi hem-de publisistik makalalarynyň birnäçesini özünde jemleýän täze kitabyny «Ylym» neşirýaty «Pederleriň söhbedi» diýen at bilen çapdan çykardy. «Makalalarda halkymyzyň meşhur şahsyýetleri, olaryň ýaşan ýerleri, durmuşy barada söhbet ...

  07.09.2020
 • «el-Fihrist» maglumatlar ýygyndysy

 • X asyrda ýaşap geçen meşhur alym Ebul Ferej Muhammet ibn Yshak Nedim ylym dünýäsinde «el-Fihrist» atly kitaby bilen giňden tanalýar. Yshak al-Warrak diýip tanalan Ibn Nedimiň garry atasy Ebu Ýakup ...

  04.09.2020
 • Bilim baýramçylygy dünýä ýurtlarynda

 • Berkarar Diýarymyzda çagalar we ýetginjekler, ýaşlar üçin iň özboluşly baýramçylyk — Bilimler we talyp ýaşlar güni hem ýetip geldi. Bu gün dünýäniň köp ýurtlarynda çaga kalbyny joşa getirjek — 1-nji ...

  03.09.2020
 • Arzuwlara tarap ilkinji ädim

 • Her bir adamdan geljekki maksatlary barada soranyňda, olar buýsanç bilen durmuş kitabynyň sahyplaryna ýazýan arzuwlary hakynda söhbet açýarlar. Adam çagalygyndan köp zatlary arzuw edýär. Ýönekeý mysala ýüzlensek, ýaňy orta mekdebiň ...

  01.09.2020
 • 2020/2021-nji okuw ýylynyň başynda 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň täze binasy açylar

 • Paýtagtymyzyň Hoja Ahmet Ýasawy we A.Nyýazow şaýolunyň çatrygynda 720 orunlyk umumybilim berýän mekdebiň hem-de 320 orunlyk çagalar bagynyň gurulmagynda hut eziz Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bar. Ýadyňyzda bolsa, 2018-nji ýylyň ...

  29.08.2020
 • Nesil terbiýesiniň esaslary

 • Milli Liderimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ata Watanymyz bedew bady bilen öňe barýar. Hususan-da, ýurdumyzda ylmyň ösdürilmegine giň ýol açylmagy alymlarymyzyň has-da netijeli işlemegine ýardam edýär.

  Munuň şeýledigine professor Remezan Joraýewiň ...

  26.08.2020
 • Kitap — ruhy hazyna

 • Çagalara kitap okap bermek ulularyň geljek hem-de jemgyýet üçin edip biljek iň uly ýagşylygydyr.

  Karl Sagan.

  ***

  Kitap okamak çagalara parz ýa-da hökman edilmeli iş hökmünde buýrulmaly däl-de, elýetmez sowgat hökmünde ...

  24.08.2020
 • Täze dil öwren, gözýetimiňi giňelt!

 • Dünýäniň ilatynyň 43 göterimi iki dilde gepläp bilýär. Iki we ondan köp dil bilmegiň peýdaly taraplary az däl. Häzirki wagtda jemgyýetiň ösmegi halklaryň arasyndaky medeni gatnaşyklary has hem kämilleşdirýär. Bu ...

  21.08.2020
 • Kitap we kitap okamaklyk barada

 • Kitap akyldarlaryň paýhasyny özünde jemleýän hazynalar ummanydyr.

  Kitap barlygyň beýanatydyr, dünýäniň aýnasydyr.

  Kitap okamak danalaryň paýhasyna uýmakdyr.

  Kitap aňyýetiň ahwalydyr, durmuşyň mukaddeslige tarap ýol görkezýän mährabydyr.

  Kitap saňa ylym berýän ...

  19.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  19
  20
  >