Bilim
 • Ylym-bilim akabasy

 • Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda hepdäniň günleriniň birini «Kitaphana güni» diýip yglan etmek baradaky teklibi orta atypdy. Bu teklip biz — ylym-bilim işgärlerini örän begendirdi, buýsandyrdy, çünki ...

  15.03.2019
 • Ylym — milli baýlygym

 • Döwlet Baştutanymyz ylym ulgamyny häzirki döwrüň ösüş aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmagy Türkmenistan döwletini ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda goýýar. Ylmyň we tehnikanyň okgunly ösdürilmegi Garaşsyz, Bitarap ...

  14.03.2019
 • Kitaby magşuk saý, özüňi — aşyk!

 • Kitap adamzada mahsus bolan maglumatlaryň tükenmez çeşmesi we medeniýetiň mermer daşydyr. Ol biziň görüp bilmeýän zatlarymyzy görkezýän, eşidip bilmeýän zatlarymyzy eşitdirýän, asyrlary biri-birine baglaýan köprüdir. Geçmişi, geljegi ýakynlaşdyrýan, ynsany ynsana ...

  13.03.2019
 • Bilim ulgamynyň rowaç gadamlary

 • «Garaşsyz Watanymyza buýsanjymyzdan, aýdyň maksatlarymyzdan ugur alyp, biz 2019-njy ýyla «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip at berdik» diýip, hormatly Prezidentimiz ýylyň adynyň we şygarynyň mazmunyny aýan etdi.

  Hawa, bu gün ...

  12.03.2019
 • Bilim geljekki üstünliklere ruhlandyrýar

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň netijesinde döwletimiz has belent sepgitleri nazarlap ösýär, ilatyň durmuş derejesi ýokarlanýar, beýleki durmuş ugurlaryndaky ýaly, bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler ...

  11.03.2019
 • Kitap — paýhas ummany

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata-babalarymyzyň asylly ýörelgeleri täze röwüşlerde dowam etdirilýär. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda neşir edilýän kitaplaryň, ga­zet-žur­nal­la­ryň sa­ny ýyl gel­di­giçe artýar, olaryň ...

  10.03.2019
 • Bilim ulgamyndaky netijeli hyzmatdaşlyk

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli pudaklar bilen bir hatarda bilim ulgamynda hem uly özgertmeler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň ilerlemegi, sanly ykdysadyýetiň hem-de bilimli jemgyýetiň ...

  09.03.2019
 • Sazlaşykly ösüş ugrunda

 • Türkmenistanda bilim ulgamyny ösen döwrüň talaplaryna laýyk has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler maksatnamasy toplumlaýyn durmuşa geçirilýär. Soňky ýyllarda döwrebap kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary bilen doly üpjün edilen orta, ýörite ...

  08.03.2019
 • Ýaşlary hünäre ugrukdyrmagyň esaslary

 • Eziz Watanymyza söýgi, zähmetsöýerlik, hoşniýetlilik halkymyzyň müňýyllyklardan gaýdýan parasatly wesýetleriniň gözbaşydyr. Hünär öwrenmek jemgyýetiň durmuşyna işjeň gatnaşmaga ukyply, taýýarlykly bolmakdyr. Garaşsyz Watanymyzda giň düşünjeli, ýokary ahlakly, kämil tehnologiýalardan baş çykarýan ...

  07.03.2019
 • Elektron dolanyşygynyň bitewi ulgamy

 • Dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döreden we geljekki ösüşleri nazarlaýan bilim özgertmeleri barha ýaýbaňlandyrylyp, ýaş nesliň sagdyn kemala gelmegi, beden we ruhy taýdan kadaly ösmegi, bilimiň döwrebaplaşdyrylmagy boýunça maksatnamalaýyn işleriň gerimi ...

  06.03.2019
 • Köňülleriň küýsegi kitap

 • Okamak peýdaly. Kitaplar adamlaryň ruhuny ýagtylandyrýar, maksadaokgunlylygyny ýokarlandyrýar, akyl-paýhasyny ýiteldýär we ýüregini ýumşadýar.

  Uilýam Tekkereý.

  Gowy ýazýan awtorlaryň eserlerini okap, gowy gürlemegi öwrenýärsiň.

  Wolter.

  Gowy kitap okamak – bu paýhasly ...

  05.03.2019
 • Sanly bilim Serhet institutynyň okuw durmuşynda

 • Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ähli  ulgamlar bir hatarda sanly bilim ulgamyny ösdürmek boýunça zerur işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda 2017-nji ýylda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul ...

  04.03.2019
 • Kitaphanalaryň işi kämilleşdirilýär

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen medeni aň-bilimiň ösdürilmegine uly üns berilýär, çünki islendik döwletiň ösüşi, ilkinji nobatda, ilatyň intellektual derejesine bagly bolup durýar. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzdaky kitaphanalaryň kitap ...

  03.03.2019
 • Hünär — ömre hemra

 • Şu jähetden akyly kämilleşdirmegiň serişdesi ylym-bilim milli Liderimiziň beýik özgertmeler syýasatynyň baş ugry bolmagynda galýandygyna indi oňat düşünýäris.

  Ýurt Baştutanymyzyň jemgyýetiň ylym-bilim derejesini halkara ülňülerine laýyklaşdyrmak baradaky amala aşyrýan tutumly ...

  02.03.2019
  <
  1
  2
  ...
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  ...
  17
  18
  >