Bilim
 • Ylym-bilim — geljege ýagtylyk

 • Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen birlikde bilim ulgamyny ösdürmäge, kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Çünki ýurdumyzyň abadan geljegi, durnukly ösüşi ylym-bilimiň ösmegi bilen baglydyr. Şunuň bilen baglylykda täze taryhy ...

  01.03.2019
 • Dünýä tejribesini nazarlap

 • Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynyň düzüminde amala aşyrylýan düýpli özgertmelerde ýokary bilim ulgamyna täzelikler girizilýär. Hususan-da, ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň önümçilige ornaşdyrylmagy, sanly ykdysadyýetiň we bilimler jemgyýetiniň kemala getirilmegi üçin ...

  28.02.2019
 • Ylym-bilim hakynda aýdylanlardan

 • Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et,

  Bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

  ***

  Bilim bilen hikmet – altyndan gymmat.

  * * *

  Bilimli – ölmez, bilimsiz – gülmez.

  ***

  Bilimli – uçar, bilimsiz – gaçar.

  ***

  Okasaň, bilim ...

  27.02.2019
 • Bilim ulgamy ösüş ýolunda

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda dürli ugurlar bilen bir hatarda ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek we onuň hilini düýpli ýokarlandyrmak babatda giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Haýsy käriň eýesidigiňe garamazdan, adam özüniň işine ...

  26.02.2019
 • Hemmämiz kitap okamagyň peýdalydygyny eşidendiris

 • Ýöne esasan onuň peýdaly taraplary nämede?

  Okamak nerw ulgamlaryny rahatlandyrýar.

  Siz rahatlanmak üçin seýil etmegi ýa-da aýdym diňlemegi makul görýäňizmi?

  Ýöne alymlar munuň ýerine kitap okamagy maslahat berýärler. Okamak nerw ...

  25.02.2019
 • Kitap – mähriban dost

 • Ylmy kitaplardan iň täzelerini, çeper kitaplardan bolsa has könelerini okaň! Nusgawy edebiýat hiç haçan könelýän däldir.

  Eduard Bulwer-Litton, iňlis ýazyjysy.

  Pikirlenmän okadygyňyzça, köp bilýändirin öýdýänsiňiz, pikirlenip okadygyňyzça bolsa, şonça-da az ...

  24.02.2019
 • Ýaşlar – ýagşy işleriň ýarany

 • Gadymy Gündogar akyldarlarynyň biri «Ylym-terbiýe öwrenjekmi, onda ýaşlykda öwren, çünki ýaşlykda öwrenilen zatlar hut daşa ýazylan ýalydyr» diýip heňňamlara per bermedik jümläni paýhas eleginden geçirip dünýä ýadygär goýup gidipdir. Dogrudan-da ...

  23.02.2019
 • Harby hünärmenleri taýýarlamagyň innowasion tehnologiýalary

 • Häzirki döwürde iň wajyp global meseleleriň çözgüdini tapmakda bilimiň möhüm faktor hökmünde ykrar edilmegi tebigydyr. Şu sebäpden, dünýäniň ösen we ösýän döwletleriniň syýasatynda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak meselesine aýratyn uly üns ...

  22.02.2019
 • Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk: däpler we täzelikler

 • Türkmenistanda ähli ulgamlarda amala aşyrylýan özgertmeler ýokary bilim ulgamyny hem öz içine alýar. Hut şu ulgam ýurdumyzda ylmyň we tehnologiýalaryň ösmegi, innowasiýalaryň ilerledilmegi, sanly ykdysadyýetiň we bilimler jemgyýetiniň kemala gelmegi ...

  21.02.2019
 • Okamagyň peýdasy

 • Kitaplar ynsan paýhasynyň dürdänelerini toplap, olary geljek nesillere ýetirýär.

  Aýbek.

  Biziň näme okaýanlygymyz däl-de, nähili maksat bilen okaýanlygymyz möhümdir.

  E.Berk.

  Kitaplar gojalan çagyň iň gowy ýoldaş, ýaş wagtyň iň ...

  20.02.2019
 • Sanly bilim ulgamy harby ýokary okuw mekdeplerinde

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda geçirilýän bilim özgertmeleriniň esasynda ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesillerimizi milli we umumadamzat gymmatlyklary esasynda terbiýelemek, döwletimiziň durmuşa geçirýän bilim syýasatynyň esasy maksady ...

  19.02.2019
 • Dünýäde şeýle bir uly baýlyk bar, şol baýlyga ak ýol açýar Arkadag!

 • Türkmenistanyň Prezidenti

  Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

  — Bilim jemgyýetiň öňe gitmeginiň, döwletiň ösmeginiň berk binýadydyr.

   

  Dünýäde şeýle bir baýlyk bar, ony zer bilenem, zor bilenem alyp bolmaýar. Oňa diňe yhlasyň bilen ...

  18.02.2019
 • Bilimli, kämil nesil geljegimizdir

 • Her bir jemgyýetiň, döwletiň ösüşiniň düýp özeninde ylym-bilimiň durýandygy inkär edip bolmajak hakykatdyr. Şu nukdaýnazardan Gahryman Arkadagymyz ylym-bilimi ösdürmäge, şonuň esasynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň ýagty geljeginiň dowamy boljak ýaş ...

  17.02.2019
 • Danalaryň dilinden

 • Täzä ýol açýan, könesini sarpalaýan mugallym bolup biler.

  Mugallym we okuwçy birlikde kämilleşýär.

  Konfusiý

   

  Başgalara öwredenimizde özümiz hem öwrenýäris.

  Seneka

   

  Başgalara öwretmek üçin, öwrenen bilimiňden has köpi gerek ...

  16.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  >