Bulary bilmek gyzykly
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Ewkalipt — älemgoşar öwüşginli agaç

  Ewkalipti göreniňde, hamana suratkeş bu agajy köp öwüşginli boýaglar bilen reňklän ýaly duýgy döreýär. Täsin öwüşginli agaç tiz boý almak bilen hem tapawutlanýar. Onuň beýikligi ...

  11.07.2020
 • Türkmen alabaýy hakynda

 • Alabaý – bu Merkezi Aziýanyň çopan köpegi hasaplanylýar. Türkmen alabaýlary itleriň gadymy tohumlarynyň biri bolup, ol Uraldan Owganystana, Hazar deňzinden Hytaýa çenli aralykdaky çäklerde saklanyp gelinýär.

  Türkmen alabaýlarynyň taryhy

  Alymlar ...

  10.07.2020
 • Seýrek duş gelýän ösümlikler

 • Ýer ýüzüniň dürli ýerlerinde şol ýeriň tebigy we geografik aýratynlygyna baglylykda dürli ösümlikler ösýär, jandarlar ýaşaýar. Käbir ösümlikler bolsa, diňe belli bir çäkde ösýär. Diňe belli bir sebitde ösýän ösümlige ...

  09.07.2020
 • Tebigy hammamlar

 • Asyrlarboýy Husawik geotermal akymlary ýerli ilata belli bolupdyr. XX asyryň ortalarynda alnyp barlan buraw işleriniň netijesinde bu ýyly suwuň minerallara örän baýdygy anyklanýar. Şeýlelikde, ony diňe jaýlary ýylatmak üçin däl-de ...

  06.07.2020
 • Meşhur ybadathana

 • Dolulygyna gurlup tamamlanmadyk, binagärligiň roman görnüşinde dikeldilýän meşhur «La Famiglia Sagrada» ybadathanasy belli arhitektor Antonio Gaudiniň iň gowy işleriniň biri hasaplanýar. Bu ybadathananyň gurluşygyna 1882-nji ýylda başlanylyp, häzirki wagtda hem ...

  03.07.2020
 • Bulary bilmek gyzyklydyr

 • Maglumatlara görä, Günüň daşy mydama lasyr-lasyr gaýnap durýar. Onuň gaýnaýan gatlagynyň çuňlugy, takmynan, 150 müň kilometre deňdir. Günüň merkezi 20 million, daşy bolsa 6000 dereje gyzgynlyga eýedir.

  Günüň energiýasynyň merkezden ...

  02.07.2020
 • Dünýäniň täsin 7 kitaphanasy

 • Liýuan kitaphanasy (Hytaý Halk Respublikasy)

  Bu kitaphana Pekiniň daşyndaky kiçiräk bir obada, kölüň üstünde ýerleşýär. Bir gatdan ybarat bolan kitaphana binasynyň daşy dolulygyna diýen ýaly agaç bilen gurşalan. Kitaphananyň içinde ...

  29.06.2020
 • Sungat sütüni

 • Türkmen nusgawy edebiýatynyň ägirdi, beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň düýş görüp, ýazan goşgulary bardyr. Muňa şahyryň «Diwana geldi», «Turgul diýdiler», «Ýaranlar» atly goşgularyny mysal getirmek bolar.

  XI asyrda ýaşan şotlandiýaly ...

  25.06.2020
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Baobab agajy

  Baobab agajy Afrikanyň sähralyklarynda ösýän suwsuzlyga çydamly äpet ölçeglere ýetýän täsin agaçdyr. Ol dünýäde iň ýogyn agaç hasaplanýar. Agajyň sütüniniň ýogynlygy 10 metre, kähalatda ondan-da uly bolýar. Baobabyň ...

  24.06.2020
 • Iň köp öndürilýän bakja ekini

 • Mundan birnäçe ýyl ozal häzirki wagtda azyklyk haryt hökmünde ulanylýan miwedir bakja önümleriniň köpüsi ýokdy. Has dogrusy, bu miweler dünýäniň haýsydyr bir künjeginde bardy, emma beýleki ýerlere ýaýramandy. Şeýle hem ...

  23.06.2020
 • Dünýäniň iň arassa howaly ýeri

 • Hünärmenler Ýer ýüzünde iň arassa howaly ýeri anykladylar. Täze geçirilen barlaglara görä, adamyň täsiriniň az ýeri bolan Antarktikanyň daş-töwereginiň howasynyň has arassadygy anyklandy. Soňky ýyllarda käbir ýurtlaryň alymlary Ýeriň Günorta ...

  20.06.2020
 • Tebigatyň gözel ýerleri – deňiz kenarlary

 • Ýer ýüzüniň dürli ýerlerinde täsin tebigy gözellikleri görmek bolýar. Çölüň, dagyň, deňziň, tokaýyň hersiniň özüne mahsus gözelligi bar. Dürli gözellikleri goýnunda saklaýan şeýle täsin ýerler deňiz kenarlarynda hem az däl ...

  18.06.2020
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Dünýäniň iň kiçi şäheri

  Horwatiýanyň çäginde ýerleşýän Hum şäheri dünýäniň iň kiçi şäheridir. Şäheriň ilaty bary-ýogy 20 adamdan ybaratdyr (deňeşdirip görüň: iň uly şäheriň ilaty 23 milliondan geçýär). Şäher Rim ...

  16.06.2020
 • Adamy hatyndan tanamak mümkinmi?

 • Okuwçykak sapaklarynyň birinde türkmen dili we edebiýaty mugallymymyz öz tejribesi esasynda, ýagny biziň we has öňki okuwçylarynyň ýazan düzmelerini mysal getirip, hatyň üç görnüşi hakynda aýdypdy. Ýazuwyň birinji görnüşi ýazýana-da, okaýana-da düşnükliligi bilen tapawutlanýan ...

  13.06.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  22
  23
  >