Bulary bilmek gyzykly
 • Tebigat täsinlikleri

 • Ýer ýüzündäki almazlaryň köp böleginiň ýaşy üç milliard ýyldan geçýär.

  Indoneziýadaky Krakatau wulkany 1883-nji ýylda adamzada belli bolan iň batly sesi çykarypdyr. Bu ses Mawrikiýada hem eşidilipdir. Bu bolsa, wulkandan ...

  16.04.2021
 • Täsin goraghana

 • Günbatar Afrikadaky iň uly tebigy seýilgähiň täsin ady bar. Niger derýasynyň ugrundaky «W» goraghanasy üç döwletiň — Nigeriň, Beniniň we Burkina-Fasonyň çäginde ýerleşýär. 1954-nji ýylyň 4-nji awgustynda düýbi tutulan bu ...

  15.04.2021
 • Täsin şekilli gül

 • Bir ülüşli ösümlikler maşgalasyna girýän orhideýa gülleri özleriniň täsin şekilleri bilen tapawutlanýarlar. Ylymda bu gülleriň otuz bäş müňden gowrak görnüşi hasaba alnandyr. Täsinligi bilen görenleri haýran galdyrýan bu gülleriň haýwanlaryň ...

  08.04.2021
 • Pomidor agajy

 • Gündelik durmuşymyzda esasy azyk önümi hökmünde giňden ulanylýan pomidoryň diňe bir otjumak görnüşi däl-de, eýsem, edil beýleki miweli baglar ýaly agaç görnüşi hem ösýär. Pomidor agajynyň watany günorta we merkezi ...

  06.04.2021
 • Fortepiano — owazlaryň sazlaşygy

 • Saz gurallary baradaky gürrüňiň taryhyny alymlar baryp paleolit eýýamyna, adamyň daşdan, süňkden we agaçdan dürli gurallary ýasamagy öwrenen döwürlerine alyp gidýärler. Saz gurallarynyň içinde iň gadymylary kakylyp çalynýan saz ...

  03.04.2021
 • Hokkeý hakda näme bilýärsiňiz?!

 • 1. Hokkeý boýunça ilkinji resmi duşuşyk 1875-nji ýylda Kanadada geçirilipdir.

  2. 1960-njy ýylda Stan Mikita hokkeý taýagynyň ujy egreldilen görnüşini oýlap tapýar. Şol wagta çenli olar gös-göni ekeni.

  3. Hokkeý ...

  31.03.2021
 • Näme üçin ilikler geýimiň sag tarapynda?

 • Ilikdir syrmaly geýim-gejimleri her gün diýen ýaly geýýänem bolsak, olardaky ýönekeýden täsin aýratynlyklara üns bermeýäris. Meselem, erkekleriň köýnegindäki ilikler näme üçin sagda bolup, zenanlaryň köýnegindäkileriň çepdedigi hakda köpimiz gyzyklanmadyk bolsak ...

  29.03.2021
 • Mawy ekranyň taryhy

 • Telewizor häzirki wagtda Ýer ýüzünde iň giň ýaýran elektron enjamlaryň biridir. Grek dilindäki «tele» — «uzak» we latyn dilindäki «visio» — «görmek» sözlerinden dörän «telewizor» sözi XX asyryň başlarynda ulanylyşa ...

  24.03.2021
 • Ajaýyp güller

 • Güller — toý-baýramyň, şatlygyň, söýginiň, birek-birege bolan belent sarpanyň nyşany. Ynsanyň duýgusyny heýjana salmagy başarýan tebigatyň bu täsinligi barada juda gyzykly maglumatlar kän. Geliň, şolaryň käbirleri bilen tanyş bolalyň ...

  21.03.2021
 • Biler bolsaňyz...

 • Uly ýaşly adamlaryň hem aglabasy sport bilen meşgullanmaga, aýdym aýdyp, tans öwrenmäge höwesli bolýarlar. Şeýle adamlaryň käbiri bilen tanyş bolalyň.

  94 ýaşly Zoýa Mariniç — ýoga we dem alyş gimnastikasy ...

  07.03.2021
 • Zenanlar hakyndaky täsinlikler

 • Dünýä ýüzündäki ähli ilatyň 55 göterimi zenanlardyr.

  Dünýä halklarynyň arasynda iň ýörgünli, köp dakylýan zenan ady Annadyr.

  Awtoulag sürlende erkek kişiler geçilen ýoluň ugrundaky belgi alamatlaryny ýatda saklaýarlar, zenanlar bolsa ...

  05.03.2021
 • Ösümlikli sütün

 • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň toýlanjak ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylyň nyşanynda Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň ösüşlerini alamatlandyrýan derek agajynyň şekili ýerleşdirilen. Derek ...

  04.03.2021
 • 140 ýaşly merjen Aşgabat

 • Tas bir ýarym asyr! Ondan bäri taryhyň ýumagy çözlene-çözlene, şu güne ýetipdir. Ynha-da, ak mermere beslenip oturan ak şäher. Daşary ýurtlardan gelýän myhmanlaryň sözi bilen aýtsak, «bir demde asmandan inen ...

  03.03.2021
 • Ýatkeşligi berkitme üçin 7 ädim

 • Durmuşda fiziki we ruhy täsirler wagtyň geçmegi bilen adamyň beýnisiniň işjeňligini peseldip bilýär. Bu bolsa ýatkeşligiň kütelmegine we pikirleriň işjeňliginiň peselmegine ýol açýar. Ýatkeşlik — bu beýniň biziň ýaşan we ...

  28.02.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  30
  31
  >