Bulary bilmek gyzykly
 • Ýerde altyn nädip peýda bolduka?

 • Ýapon astronomlary ilkibaşda Ýerde altynyň peýda bolmandygyna ynanýarlar. Olaryň pikiriçe, onuň gelip çykyşy Ýerde döremändir-de, weýrançylygyň netijesinde peýda bolupdyr. Alymlar şeýle hasaplaýarlar: emele geleninden soň köp wagt geçmänkä, Ýer başga ...

  17.09.2020
 • Aýdym-sazyň adama täsiri

 • Aýdym-saz duýgulary oýarýan we islendik dilde gepleýän adam üçin düşnükli bolan ählumumy dil hasaplanýar. Gaýry dildäki aýdymlara düşünilmese-de, ondan lezzet alyp bolýar. Saz hem şeýle. Türkmen halkynyň aýdym-saz däpleriniň çuň ...

  14.09.2020
 • Deňizlerdäki ekin meýdanlary

 • Gury ýerde bolşy ýaly, deňizdir ummanlaryň hem özboluşly ekoulgamy bolýar. Çuň deňizlerde dürli görnüşli jandarlar ýaşaýar, ösümlikler ösýär. Indi birnäçe ýyldan bäri deňizler we köller balyklary ösdürip ýetişdirmek we käbir ...

  11.09.2020
 • Dünýäniň meşhur meýdançalary

 • «Trafalgar meýdançasy» – London / Beýik Britaniýa

  Trafalgar adyny Beýik Britaniýanyň Korollyk deňiz flotunyň, fransuz we ispan flotlaryna garşy gazanan ýeňşinden alýar. Meýdanyň ortarasynda beýikligi 46 metre barabar bolan sütüniň üstündäki ...

  09.09.2020
 • Pyýada ýöremegiň 7 peýdasy

 • 1. Gan basyşy sazlaýar

  Bostondaky Garward jemgyýetçilik saglyk mekdebiniň işgärleri tarapyndan geçirilen barlaglaryň netijsine görä, günde 30 minut pyýada ýöremek ýürek keselleriniň we insultyň döremek howpuny 40% azaldýar. Olaryň ylmy ...

  08.09.2020
 • «Apple» Singapurda özüniň ilkinji suwda ýerleşýän dükanyny açýar

 • «Apple» kompaniýasy Singapurdaky «Marina Bay Sands» myhmanhanasynyň golaýynda täze söwda nokadyny açmak meýliniň bardygyny mälim etdi. Bu barada «Straits Times» agentligi duşenbe güni habar berdi.

  Kompaniýanyň bu dükany dünýädäki ilkinji ...

  07.09.2020
 • Durmuş guranlaryna 79 ýyl boldy

 • Ginnesiň rekordlar Kitabynda Ekwadoryň ýaşaýjylary Hulio Sezar Mora we onuň aýaly Waldramina dünýäniň iň garry är-aýaly diýlip yglan edildi. Bu barada CNN-e salgylanmak bilen, Новости Mail.ru habar berýär.

  Hulio ...

  04.09.2020
 • Synp tagtasynyň döreýşi

 • Biziň sapak mahalynda, şeýle-de ondan daşary özbaşdak sagatlarymyzda geçilýän, öwrenilýän mowzugy has aýdyňlaşdyrmak üçin ulanýan synp tagtamyz giňden peýdalanylýar.

  XIX asyrda okuw sapaklarynda ulanylýan tagtalar her okuwçy üçin aýratynlykda bolupdyr ...

  03.09.2020
 • Hatlar barada täsin maglumatlar

 • Taryhda iň meşhur we gadymy hatlaryň biri Hristafor Kolumb tarapyndan Ispaniýanyň şa zenanyna ýazylan hat hasaplanylýar. Ol hatda Hristafor Kolumb öz açyşlary hakda gürrüň beripdir. 1992-nji ýylda Amerikanyň açylmagynyň 500 ...

  01.09.2020
 • Arşa barýan basgançak, Gawaýi

 • Arşa barýan basgançak diýlip hem atlandyrylýan Haýku basgançagy Gawaýi ştatynyň Oahu daglaryndan geçýän 4000 basgançakly howply ýoldur. Basgançaklar Ikinji jahan urşy döwründe amerikan esgerleri tarapyndan radiolokasion enjamlarynyň dürli bölümleriniň ýerleşýän ...

  29.08.2020
 • Tolkun nädip emele gelýär?

 • Deňizler, derýalar, köller asyrlaryň dowamynda ýolagçy we ýük gatnawy üçin peýdalanylypdyr. Häzirki wagtda ýurtlaryň arasyndaky dürli gatnaşyklar has ýygjamlaşdy. Arzan we amatly hasaplanýandygy sebäpli halkara haryt gatnawynyň uly bölegi gämiler ...

  26.08.2020
 • Deňiz-derýa adalgalary

 • Atoll: ummanlarda merjen galyndylaryndan dörän halka görnüşli adalar. Bu tropiki adalaryň ortasynda uly bolmadyk köl hem-de aýlag bolýar. Halka görnüşli ada bilen açyk deňiz darajyk akaba arkaly birigýär.

  Bender: deňiz ...

  24.08.2020
 • Ilkinji güneş äýnegi

 • Ilkinji güneş äýnekleri güneşden, gyş günlerinde bolsa gar we buz böleklerinden goranmak üçin dakynylypdyr. Şol döwürdäki äýnekleriň ýönekeýje şekili haýwanlaryň süňklerinden ýasalypdyr. Süňkleriň aralygynda kiçi deşijekler goýulupdyr we süňkleriň gapdal ...

  23.08.2020
 • Diller barada täsin maglumatlar

 • Käbir dilde örän az adam gepleşýär. Hatda, bary-ýogy 50-60 adamyň bilýän dilleri hem bar.

  Papua-Täze Gwineýada rotokas dilinde gepleşýän 4300-den gowrak ilat ýaşaýar. Rotokas elipbiýinde 11 harp bar.

  Kambojanyň resmi ...

  21.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  24
  25
  >