Bulary bilmek gyzykly
 • Düýeler hakynda täsin maglumatlar

 • Oba hojalyk mallarynyň hiç bir görnüşi, gum-çöllük ýerleriň şertlerine düýe maly ýaly biologiki taýdan uýgunlaşan däldir. Ol beýleki mallaryň ýaramaz iýýän ýa-da iýip bilmeýän çöl otlaryny, şor duzly otlary, gyrymsy ...

  23.11.2020
 • Bu haýran galdyryjy owadan agajy görmek üçin, ybadathana öňünden bellenmeli

 • Her ýyl oktýabr aýynyň ahyrynda on müňlerçe adam Hytaýyň buddist ybadathanasyna ajaýyp gingko biloba bagynyň ýapraklaryny döküşini we ybadathana toplumynyň ýaşyldan altyna «boýalyşyny» synlamak üçin gelýär.

  Hytaýyň Şensi welaýatynyň Žuňnan ...

  23.11.2020
 • Tokio – taryh bilen häzirki zamanyň birleşýän şäheri

 • Taryh bilen häzirki zaman durmuşyny birleşdirýän baý medeni gurluşy we gündelik durmuşy Ýaponiýanyň paýtagty Tokiony Uzak Gündogarda iň ajaýyp dynç alyş ýerleriniň birine öwürýär.

  Sumida derýasynyň Tokio aýlagyna gabat gelýän ...

  17.11.2020
 • Michelin uptis — howasyz tekerler

 • Fransiýanyň awtoulaglaryň tekerlerini öndürmekde öňdebaryjy «Michelin» atly kompaniýasy «General Motors» awtoulaglaryny öndürýän kompaniýa bilen bilelikde hakyky «geljegiň tekeri» — Michelin Uptis atly howasyz tekeri oýlap tapdylar. Tekeriň daşky goraýjy gatlagy ...

  16.11.2020
 • Giň dünýäniň geň habarlary

 • Köl boýundaky serwiler

  Kaddo köli ABŞ-nyň Tehas ştatynyň gündogarynda ýerleşýär. Kölüň umumy meýdany, takmynan, 106 inedördül kilometre deňdir. Bu goraghananyň çäginde dünýädäki iň uly serwi tokaýlygy ýerleşýär. Kölde gyrymsy agaçlaryň ...

  13.11.2020
 • Wepaly dostlarymyz hakynda

 • Dünýäde üýrmeýän it hem bardyr. Ol asly afrikan iti basenjidir.

  ***

  Itler günüň 12-14 sagadyny ukuda geçirýär.

  ***

  Itleriň gulagynda azyndan 18 myşsa bar.

  ***

  Täze Zelandiýada itiň şekilindäki bina bar.

  ***

  Iňlis dilinde ...

  11.11.2020
 • Täsinlikler

 • Piramidalar barada nämeleri bilýärsiňiz?

  Piramidalaryň her bir kerpiji 20 tonna agyrlykda bolup, kesilen daşlardan gurlandyr. Bu daşlary piramidanyň ýerleşýän ýerine getirmek üçin bolsa, takmynan, 100 — 150 kilometr ýol geçmeli ...

  10.11.2020
 • Kitaphanalaryň taryhy

 • Alymlar gadymy Ur şäherinde gazuw-agtaryş işlerini geçirenlerinde ýüzi ýazgyly toýundan ýasalan «kitaplaryň» üstünden barypdyrlar. Olar biziň eýýamymyzdan ozalky 800-nji ýyla degişlidir. Taryhçy alymlaryň geçiren ylmy-barlaglary netijesinde, bu gymmatly tapyndylar toplumyna ...

  09.11.2020
 • Howpsuzlyk kemeri

 • Ýolagçylaryň gorag serişdesi bolan howpsuzlyk kemeri 1958-nji ýylda şwesiýaly awiasiýa inženeri Hils Bolin tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Ol ilki uçaryň gonuş hereketiniň birden saklanmak ýagdaýynda ýolagçynyň ygtybarly goranyşyny üpjün etmek maksady ...

  06.11.2020
 • Iýmitlik konserwanyň taýýarlanylyşy

 • Konserwa öndürmek aşakdaky işleri öz içine alýar: esasy we goşmaça çig-maly taýýarlamak, önüm bilen gaplary doldurmak, bankadaky howany çykarmak (eksgaustirlemek), ýapmak (gapagy gapyrjaga birikdirmek), ýapylandan soň gaplaryň jebis (germetik) ýapylyşyny ...

  06.11.2020
 • Uçsa asmanyň görki

 • Gulda amadin guşy

  Özüniň açyk reňkli perleri we owadan keşbi bilen tapawutlanýan bu guşuň ady belli iňlis suratkeşi Jon Gulduň hormatyna goýlupdyr. Sebäbi ol bu guşy ilkinji gezek gören adam ...

  05.11.2020
 • Bulary bilmek gyzykly

 • Dünýäde adamlaryň semizlik derejesi boýunça iň köp ilatly döwlet Nauru hasaplanýar. Bu ada döwletiň ilatynyň 95 % kadaly agramyndan ýokary hasaplanýar. Munuň sebäbi bolsa olaryň köp iýmegi we az hereket etmegidir ...

  03.11.2020
 • Guşlar dünýäsi

 • Gyrgynyň görüş ukyby adamyňka görä sekiz esse ösendir. Şonuň üçin ol kiçijik alakany-da bir kilometr uzaklykdan görüp bilýär.

  * * *

  Algyryň tizligi awyny awlajak pursadynda sagatda 300 kilometre çenli ýetip bilýär.

  * * *

  Ýer ...

  02.11.2020
 • Aziýa oýunlarynyň taryhyndan

 • Aziýa oýunlary öz gözbaşyny kiçi sport ýaryşlaryndan alyp gaýdýar. Uzak Gündogar oýunlary — çempionatlar üç ýurduň: Ýapon imperiýasynyň, Filippinleriň we Hytaý Halk Respublikasynyň bitewiligini we hyzmatdaşlygyny görkezmek üçin döredilipdi. Şeýle ...

  31.10.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  26
  27
  >