Döredijilik dünýäsi
 • Watançylygyň nusgalyk mekdebi

 • XIX asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekilleriniň biri Seýitnazar Seýdidir. Ol Garabekewülde okap, hat-sowat öwrenip, başlangyç bilim alypdyr. Oglanlyk ýyllaryndan Seýdi öz synçylygy bilen deň-duşlaryndan tapawutlanypdyr. Ýaşlyk ýyllaryndan mal bakmaga ...

  17.09.2020
 • Türkmen edebiýatynda bedewleriň waspy

 • Ahalteke bedewleriniň taryhy öz gözbaşyny örän uzaklardan alyp gaýdýar. Hormatly Prezidentimiz «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz» atly kitabynda «Bu dünýäde çapylýan bedew atlaryň ähli görnüşli tohumlarynyň, şol sanda ...

  14.09.2020
 • Ylham dünýäsine seýran

 • Watan hakynda

  Açyk penjiräňden nur ýagyp dursa,

  Ýagşy niýet, ýagşy kesbe uýarlar.

  Depäňde lowurdap, Gün çogup dursa,

  Ine, Watan diýip, şuňa diýerler.

   

  Şahandaz jahyllar, owadan gyzlar,

  Özlerini guş dek ...

  11.09.2020
 • Çardagly türkmen

 • Hormatly Prezidentimiziň «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly eserler ýygyndysynyň 3-nji jildinde: «Türkmen halkynyň durmuşyny, ykbalyny, sözüniň hem-de sazynyň şirinlik gymmatyny özünde jemleýän edebi gymmatlyklaryň biri-de «Görogly» şadessanydyr» diýip, waspyny ýetirýän ...

  09.09.2020
 • Wada etdim

 • Wada etdim. Köýmekçidim,

  Seň öňüňde ýazykly men.

  Söýülmekçi, söýmekçidim,

  Men günäli, ýazykly men.

   

  Birde gitdim. Birde geldim,

  Ygtyýarsyz ösýän ýeldim,

  Ahyrynda göwnüň böldüm,

  Seň öňüňde ýazykly men.

   

  Söýgiň ...

  08.09.2020
 • Döwletlilik ýörelgesi türkmeniň

 • Asyrlaň çuňundan gözbaşyn alýar,

  Döwletlilik ýörelgesi türkmeniň.

  Arkadag pähminden belende galýar,

  Döwletlilik ýörelgesi türkmeniň.

   

  Mähriban Diýary ýürekden söýmek,

  Peder pähimlerni gursaga guýmak,

  Agzybir, jebis il, bir başa uýmak,

  Döwletlilik ...

  07.09.2020
 • Alamberdar rowaýaty

 • (Hekaýa)

   

  Adalat Tuguny dünýäniň depesine dikmek üçin kän menzil külterlän goşun uç-gyraksyz sähranyň gujagynda goş ýazdyranda tulumlaryň iň soňkujalarynyň hem bujagy çözülip, teşnelige ölmez-ödülik edilipdi. Külterlenen menzilleriň ýadawlygyna ...

  04.09.2020
 • Güýz

 • (Sonetler çemeni)

   

  Ýene güýz. Güýz bolsa saralýar ýaprak.
  Ýaprak saralanda durlanýar pikir.
  Ýatlaýaň geçeni öňküden köpräk,
  Hem diýýäň: «Oňatlyk, Hudaýa şükür!»
  Ýöne güýzüň manysyna düşene
  Diňe şu gün ...

  03.09.2020
 • Güýzüň ilkinji güni

 • (nowella)

   

  Sag bol, güýzüm, näzik duýgulaň üçin!

  Gurbannazar Ezizow.

   

  Güýzüň ilkinji günüdigine seretmezden, seýilgähiň içi al-elwan güllerden dos-doludy. Gyzyl, sary, mämişi... gülleriň owadan durky ylla ýaz paslyny ...

  01.09.2020
 • Türkmenistanym

 •          (Watan hakynda goşgy)

   

  Sahawatyň salamyňdan duýulýar,

  Salamda ýüregiň gyzgyny bardyr.

  Synaga salynýar äden ädimiň—

  Oturyp-turmaňam düzgüni bardyr.

   

  Gep-sözüňem ölçegi bar bu ýerde,

  Az geple, kän diňle — ...

  29.08.2020
 • Watan

 • Togap edip duzuňa hem topragňa,

  Gözlerme siňdirdim didaryň, Watan!

  Har getirmen ýeke gülňe, ýapragňa,

  Mertebäm, namysym, ygrarym Watan!

   

  Gözüm doýmaz gülälekli ýazlaňdan,

  Kuwwat tapdym keramatly sazlaňdan.

  Seýran edip, älem ...

  26.08.2020
 • Sak bilmese, it biler

 • Türkmeniň arassa ganly alabaý itiniň duýgurlygy, syzgyrlygy haýran galdyrýar. Eýesiniň öýe ýetip gelýänini birnäçe wagt öňünden duýup, tarsa ýerinden turup, garşylamaga çykyşy, adamlary içgin tanaýşy täsin. Çöldäki alabaýlaryň tupanly howany ...

  24.08.2020
 • Oýlandyrýan jümleler

 • Siziň aňyňyz programmirlenýändir. Eger ony özüňiz programmirlemeseňiz, size derek muny başga biri eder.

  Jeremi Hammond.

   

  Özüň hakda pes pikirli bolmak — bu salykatlylyk däldir. Bu öz-özüňi weýran etmekdir.

  Bobbi ...

  23.08.2020
 • Eje, saňa bolan söýgim...

 • (Goşgular toplumy)

   

  Eje, saňa barýan ýollar

   

  Eje, saňa barýan ýollar,

  Ýakyn görünýär ýüregme,

  Eje, saňa barýan ýolda

  Garaşýansyň sen gelerme.

   

  Eje, saňa barýan ýollar,

  Görünýär juda zyýada ...

  19.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  35
  36
  >