Döredijilik dünýäsi
 • Bagtyýarlyk joşguny

 • Asuda, parahat, ajap döwrümiz,

  Ösüşlere tarap gadamyn urýar.

  Bagtyýarlyk bilen uzar ömrümiz,

  Arkadag — nusgalyk ýoluny gurýar.

   

  Şeýde halkyň ertirlerni nazarlap,

  Ganat gerýär çuňňur jümleler, bentler.

  Dörediji Ogluň tutumlaryndan ...

  09.07.2020
 • Söz ýarasy

 • (Täjik tymsaly)

   

  Ir döwürde tokaýyň golaýynda bir odunçy ýaşaýar eken. Ol her gün dagyň gür tokaýlygyndan odun çapmaga gider eken. Ony hem bazarda satyp, puluna-da öýüne gerek-ýaragyny alypdyr. Bir ...

  06.07.2020
 • Diýarym geljege ynamly barýar

 • Asuda durmuşda, abadan ýurtda

  Bagtyýar halkymyz döredýär, gurýar.

  Her bir güni ösüşlere beslenip,

  Diýarym geljege ynamly barýar.

   

  Çar tarapa akýar türkmeniň gazy,

  Belentden ýaňlanýar aýdymy-sazy.

  Ýagtydyr geljegi, sowulmaz ýazy ...

  03.07.2020
 • Obam

 • Näler seni basjak welin bagryma,

  Gujagma sygardan giňsiň sen, obam.

  Sözlerimde ýetip barýaň ýugruma,

  Şygrymdaky dür setirsiň sen, obam.

   

  Ýolunmadyk gülleň otyr ülpüldäp,

  Gumak ýollaň asfalt boldy ýalpyldap,

  Söýjek ...

  02.07.2020
 • Pähimi durlaýan we gam-gussany dep edýän hekaýatlar

 • Iň eziz kim

  Bir gezek Hosrow patyşadan sorapdyrlar:

  — Iň oňat görýäniň haýsy ogluň?

  Ol şeýle jogap beripdir:

  — Men olaryň düzgün-tertibi berk tutýanyny, binamyslykdan gorkýanyny, jemgyýetde belent derejä ýetmäge ...

  29.06.2020
 • Kösenme

 • Näz etdimi, öýkeledi, arsyzmy...

  Otyryn bularyň jogabyn tapman.

  Duşmadym bir elde iki garpyzly

  Ýadyma düşenok çykaran hokgam.

   

  Arzuwlaryň günbe-günden ösende,

  Aňsatmy olara eşik tikäýmek.

  Sen depäme çykjak bolup kösenme ...

  25.06.2020
 • Serhetçi oglum

 • Ýurda söýgi gursagynda gaýnaýan,

  Batyr esger meniň serhetçi oglum.

  Arkadagyň saýasynda ýaýnaýar,

  Batyr esger meniň serhetçi oglum.

   

  Watan öňündäki mukaddes borjy,

  Bar onda Göroglyň mertligi, güýji,

  «Baky parahatlyk başlaryň ...

  24.06.2020
 • Wysallara çenli

 • (Oýlanma)

   

  Adatdaky endigime eýerip, öýümiziň golaýyndaky seýilgähe gezelenje çykdym. Daşarynyň tämiz howasy, töwerekdäki al-ýaşyl öwsüp oturan baglar, älemgoşara çalymdaş dürli reňkdäki güller, asmanyň asudalygyny buşlap iki ýana uçýan guşlaryň ...

  23.06.2020
 • Söýün sapanly

 • Magtymguly etrabynyň merkezinden otuz kilometr töweregi günorta-günbatar tarapda Gargyjak diýlen ýerde bir aramgäh göreniň ünsüni özüne çekýär. Ony ýerli ilat «Söýün sapanly» diýip atlandyrýar. Söýün sapanly bilen baglanyşykly rowaýata öwrülip ...

  20.06.2020
 • Nesihatly hekaýalar

 • Söýginiň hemralary

  Bir zenan öýüniň eýwanyna eşik sermäge çykanda, howlusynyň agzyndaky kese oturgyçda dyzlaryny epen üç ýaşula gözi düşýär.

  – Eger-de siz ýadaw bolsaňyz, içerik girip, çaý-suw içiň! – ...

  18.06.2020
 • Gyzyl alma

 • (Hekaýa)

   

  Ýusup Latif, özbek ýazyjysy.

   

  Güýz kuýaşy şöhle saçýardy. Şerip baba eda bilen hasasyna daýanyp, ýoluň çetindäki oturgyja göwresini goýdam welin, onuň arkasyndan kimdir biri geçip gitdi. Baba ...

  16.06.2020
 • Gymmaty esgilmejek dür

 • Türkmeniň meşhur akyldarlarynyň biri-de Döwletmämmet Azadydyr. Alym, akyldar, şahyr — şu epitetleriň hemmesi-de oňa degişlidir. Onuň şeýledigine ussat şahyryň «Wagzy-Azat» eseri doly güwä geçýär. «Wagzy-Azat» poemasy ideýa-mazmun, çeperçilik taýdan seljerilende ...

  13.06.2020
 • Goşgular çemeni

 • Özgeriş

  Howlymyzda bir düýp agaç,

  Ekenim bahar aýydy.

  Kän ýyl geçdi körpe nahal,

  Bolup gidipdir saýaly.

   

  Obadan çykyp gidemde,

  Meniň özümem çagadym.

  Tiz aýlanýar aýlar-ýyllar,

  Dilleri ýaly sagadyň.

    ...

  12.06.2020
 • Her bir işde haýyr bardyr

 • Bir gün mugallymyň öz yzyna eýeriji şägirdi gelip, ondan:

  – Halypam, men bu agyr durmuşdan ýadadym, öňümden ýöne alada ýa-da dürli meseleler çykýar. Men mydama akymyň tersine ýaşaýan, mende artyk ...

  10.06.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  33
  34
  >