Döredijilik dünýäsi
 • Garaşsyz döwletli bolmak

 • Oguz handan gaýdýan asyl şejeräň —

  şahaňdyr — Garaşsyz döwletli bolmak.

  Kowum-gardaş, ilen-çalan, neberäň —

  ataňdyr — Garaşsyz döwletli bolmak.

   

  Baky peşgeş, serpaýdyr ol, barlykdyr,

  Gymmatlydyr ähli genji-baýlykdan,

  Tükeniksiz ...

  16.04.2021
 • Eje

 • Ukusyz geçiren gijeleriňi,

  Bir gezegem dile alaňok, eje!

  Ýyllar küteltse-de dideleriňi,

  Irginsiz zähmetden doýaňok, eje!

   

  Men seniň bolşuňa galýaryn haýran,

  Sende merdemligiň nusgasyn görýän.

  Mähir ummany sen, ýanyňa barýan ...

  15.04.2021
 • Eneler

 • Ýaraşykdyr ak öýleriň törüne,

  Parasatdan ýükün jemlän eneler.

  Ezizligi, mähremligi özüne,

  Hemişelik ýaran eýlän eneler.

   

  Perzentlerin çyn ýürekden söýerler,

  Pent-ündewi gursaklarna guýarlar,

  Derdi bolsa nazaryndan duýarlar,

  Penasynda ganat gerýän ...

  08.04.2021
 • Ejem bilen hyýaly söhbet

 • Eje, öňkiň ýaly şol hysyrdanyp,

  Işi bilen bolup ýörsüň içeriň.

  Mahal-mahal ýatlap esger ogluňy,

  Isleýänsiň günlerimiň geçerin.

   

  Bilýän, meni gelýändir zol göresiň,

  Durkum bilen küýsegiňe öwrüldim.

  Durmuşda ätmeli dogry ...

  06.04.2021
 • Bahar we adam

 • Ýazlar giň dünýäni sähel salymda

  Al-ýaşyl umyda örtüp çykar-da,

  Halys eňki agan agaçlar gülläp,

  Otjagazlar ýeri börtüp çykar-da,

  Ýumry-ýumşak, näzik kömelejikler

  Zynç ýaly topragy böwsüp çykar-da,

  Ýetirmäge balarynyň rysgyny

  Müň ...

  03.04.2021
 • Watan serhetden başlanýar

 • Hawa, Watan başlanýar hut serhetden,

  Şu serhetler eltýär halal ojaga.

  Göze sygmaz giňişlige seretseň,

  Basaýasyň gelýär ýurdy gujaga.

   

  Serhedi goramak — goramak ýurdy,

  Goramakdyr topragyňy, iliňi.

  Şadyýanlyk çogýar serhetlermizden ...

  31.03.2021
 • Oba alyp barýan ýolda

 • Öwünmäge hakyň bardyr,

  Oba alyp barýan ýolda.

  Üýtgeşik bir ýakym bardyr,

  Oba alyp barýan ýolda.

   

  Bag-bakjalar, depe-düzler,

  Synlasaň nurlanar gözler,

  Garşy alar güler ýüzler,

  Oba alyp barýan ýolda.

    ...

  29.03.2021
 • Käbäme

 • Ümüre gaplansa sähraýy-seleň,

  Durna kerweniniň ýoly idelen,

  Aýna ýaly dury mawy dideleň

  Goýny Biribarly asmanmy, eje?!

   

  Aşyk ýigitlerden meni gabanma,

  Ykbalymyň tiken batmaz dabanna,

  Gamsyz ömrüm çagalykdan aganda,

  Aňýaň ...

  07.03.2021
 • Ýazlaryň ýurdy

 • Bilýäňizmi, ata ýurdun ýazlaryň,

  Bilýäňizmi, baky bahar nirede?

  Nirede göwünler gül-gül sazlaşyp,

  Hoş sözler aýdylýar birek-birege?

  Aşyk bolar,

  şahyr bolar bir demde,

  Kim bu jennet ýurda maňlaý direse.

   

  Bilýäňizmi ...

  05.03.2021
 • Aşgabat

 • Bezenip sen, beslenip sen mermerden,

  Paýtagtym sen, ak bagtym sen, Aşgabat!

  Myhman gelýär alys-ýakyn ýerlerden,

  Paýtagtym sen, ak bagtym sen, Aşgabat!

   

  Ýada salýaň suwdan çykan merjeni,

  Gurýar seni ýurduň ...

  04.03.2021
 • Bahar gelende

 • Erär dag başyny bürän ak garlar,

  Ülkäme hoşgylaw bahar gelende.

  Gözüň dokundyrar bu ajap çaglar,

  Ülkäme hoşgylaw bahar gelende.

   

  Baglar miwe getir şahalar gülläp,

  Guşlar gök asmanda uçar pel-pelläp ...

  03.03.2021
 • Aşgabat

 • Seýil edeliň mekanyna aşyklaň,

  Nurlaryna maýyl bolup yşyklaň,

  Başy Göge ýetip duran köşkleň,

  Bary halkyň göz-guwanjy Aşgabat!

   

  Ileriň Köpetdag, Garagum gaýraň,

  Saňa dolanandyr döwletli döwran,

  Gözel ymaratlaň galdyrýar haýran ...

  28.02.2021
 • Kakaly günler

 • Kiçirägem bolsak, «Kakaň gowumy ýa-da ejeň?» diýen sowala «Kakam» diýip jogap bermegi endige öwrüpdik. Bu – biziň, hakykatdan hem, kakamyzyň ogludygyny subut etmek üçin mümkinçiligimizdi. Biziň «ejem ogly» adyny ...

  25.02.2021
 • Yşk hakynda

 • Sensiz geçen günler ömre derkar däl,

  Sensiz günleri men goşamok ömre.

  Dolap senliligiň yssy gujagna,

  Gel meni üwre!..

   

  Irkileýin, unudaýyn bar zady,

  Bir seni bileýin, senli ýaşaýyn.

  Onsoňam dünýäde ...

  22.02.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  41
  42
  >