Döredijilik dünýäsi
 • Bitaraplyk toýy

 • Şaý-sep dakynan gyz ýaly bezenipdir bir enaýy,

  Jan Watanym Türkmenistan, Bitaraplyk toý gününde.

  Gör özüne taý edipdir Asmandaky Güni-Aýy,

  Jan Watanym Türkmenistan, Bitaraplyk toý gününde.

   

  Ýigrimbäş ýyl şanly ...

  23.11.2020
 • Diýara gutlag goşgusy

 • «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylymyzda baky Bitaraplygymyza 25 ýyl dolýar. Çärýek asyr bäri Watanymyzyň ykbalyndaky bu şanly senäni ýurdumyzyň ýazyjy-şahyrlary öz eserlerinde wasp edip gelýärler. Parahatçylygymyzyň, abadançylygymyzyň, bagtyýarlygymyzyň ...

  23.11.2020
 • Tylla güýzüň tylla ýodalarynda

 • (şahyrana oýlanma)

   

  Güýz... Bu pasylda mis şelpeli ýapraklaryň sary kagyz deý çigrejik şemala gaýyp gaçmaklary bilen bir tutuma çenli gysgalan günleriň ümzügi paýhasdyr pelsepäniň ýoluna düşüp, şo-ol gidip otyr ...

  23.11.2020
 • Taryhyma buýsanç

 • Gyzyklanyp taryhymyz barada,

  Açdym gatlaryny kitap barynyň.

  Ýazmak hyýalyna düşdüm arada,

  Ajap sözde waspyn isläp barynyň.

   

  Buýsançlydyr şöhratlanan taryhym,

  Bu toprakda gurduk Seljuk döwletin.

  Guwanç bilen edýärin men tarypyn ...

  17.11.2020
 • Başgalaryň hereketi biziň pikirimiz

 • Ýaş çatynjalar täze satyn alan öýüne göçüp gelýärler. Olar irden ertirlik edinip oturkalar, goňşysy eşik serip ýören eken. Şonda gelin ýanýoldaşyna garap:

  – Goňşular eşikleri gowy ýuwmandyr ýa-da gowy tämizleýji ...

  16.11.2020
 • Watan

 • Ösüşlere uzap barýan,

  Rowaçdyr ýollaryň, Watan.

  Bu gün saňa bakýar haýran,

  Gör, sag-u-sollaryň, Watan.

   

  Gül-çemen, bossanly ýurdum,

  Şirin saz, dessanly ýurdum,

  Päk, dury asmanly ýurdum,

  Baýdyr ak çölleriň, Watan ...

  13.11.2020
 • Men-menlik etmezlik

 • «Türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary» makalalar toplumyndan

  Mähriban halkymyz Ýer ýaly pespäl, öz bitiren işlerini hiç wagt diline almaýan, iline keramat, mukaddeslik, adalatyň, belent adamkärçiligiň mizemez terezisi hökmünde garaýan adamlary halaýar ...

  11.11.2020
 • Bitaraplyk baýramyna buýsanç

 • Halys ýürek bilen berildim saňa,

  Meniň eziz ýurdum, Bitarap Watan.

  Sen bilen ýetdik biz nurana daňa,

  Meniň eziz ýurdum, Bitarap Watan.

   

  Saňa uzap gelýär dünýäň ýollary

  Ol doganlyk ýoly ...

  10.11.2020
 • Asly Aşgabatly F.Hudiýew dirižýorlaryň bäsleşiginde «Bethoven-250» hünär baýragyny aldy

 • A.Nişişiň adyny göterýän dirižýorlaryň arasynda geçirilen halkara bäsleşigiň çäginde azerbaýjanly F.Hudiýew «Bethowen-250» ýörite baýragyna mynasyp boldy we L. wan Bethoweniň kompozisiýasyny ýerine ýetirmek bilen, iň gowy wideo üçin ...

  10.11.2020
 • Baýzawy we «taryhlaryň nyzamy»

 • Gadymy oguz-türkmen halkynyň asyrlarboýy başyndan geçiren wakalarynyň taryhyň sahypalarynda arap, pars, türki we beýleki daşary ýurt dillerinde ýazylan golýazmalary düýpli öwrenilmäge mynasypdyr. Biz hem şu aýdylanlardan ugur alyp, türkmen taryhyna ...

  09.11.2020
 • Yşk

 • Sensiz geçen günler ömre derkar däl,

  Sensiz günleri men goşamok ömre.

  Dolap senliligiň yssy gujagna,

  Gel meni üwre!..

   

  Irkileýin, unudaýyn bar zady,

  Bir seni bileýin, senli ýaşaýyn.

  Onsoňam dünýede ...

  06.11.2020
 • Baky Bitarap Türkmenistan!

 • Säherlerňe salam berip, kuýaşyňdan ylham aldym,

  Ýola çyrag bolsun diýip, päk yşgyňy kalba saldyň,

  Arzuwlanan ajap zaman, köňül içre bagty bildim,

  Bizi ak ýola ataryp hem-de ak bagty islän,

  Ösüşlerden ...

  05.11.2020
 • Gahryman Arkadagyň gudraty Bitaraplyk!

 • Parahatlyk gülleri, görüň, parlap açyldy,

  Dünýäni gözellige besledi Bitaraplyk!

  Joşgunly köňüllere dostluk nury saçyldy,

  Gülletdi gül mekany — mesgeni Bitaraplyk!

   

  Bitaraplyk ak ýoldur, zeminiň zer zynaty,

  Bitaraplyk ykbaldyr, parahatlyk ...

  05.11.2020
 • Mukaddeslik goragçysy

 • Ol sak durup gündizin,

  hem tümlügin goraýar –

  Watan bosagasynyň,

  ümsümligin goraýar.

  Goraýar ol dag-düzi,

  deňizleri, derýany.

  Toýnuk gurap asmandan,

  uçup barýan durnany.

  Çünki egninde onuň

  iň mukaddes garamat.

  Ojagynda ...

  03.11.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  38
  39
  >