Döredijilik dünýäsi
 • Türkmen alabaýy — serhet goragçysynyň kömekçisi

 • Gadymy halkymyzyň durmuşynda ahalteke bedewi ýaly, türkmen alabaý iti hem möhüm orny eýeleýär. Şonuň  üçin türkmen halky öz bäş müň ýyllyk taryhynda tohum itlere aýratyn sarpa goýupdyr, itleri höwes bilen ...

  30.07.2019
 • Paýhas ýoly

 • Günlerde bir gün şägirt halypasyndan sorapdyr:

  – Eý akyldar, näme üçin kämillik ýoly agyr hem kyn? Hatda, käbir adamlaryň ömürboýy toplan akyl-paýhasy çägä siňen ýaly bolýar, pikirler geljege galmaýar.

  Akyldar ...

  29.07.2019
 • Bedewleriň waspy kämil eserde

 • Bedew atlar bilen iş salyşýanlara nobatdaky uly gollanma bolan bu täze kitap juda baý maglumatlary özünde jemleýär. «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly 8 bölümden ybarat bolan eser dünýä taryhynda atyň ...

  27.07.2019
 • Türkmen telewideniýesiniň wekilleri ABŞ-daky okuw maksatnamasyna gatnaşýar

 • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekilleri ABŞ-nyň başlangyjy bilen geçirilýän «Döwrebap habar studiosy» atly okuw-maksatnamasyna gatnaşýarlar. Oňa Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerinden hem wekiller gatnaşýar.

  ABŞ-nyň dürli şäherlerinde ...

  27.07.2019
 • Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär

 • Türkmen milli saz gurallary Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçirilýän «Saz gurallary: birlik we aýratynlyklar» atly saz gurallarynyň halkara sergisinde görkezilýär.

  30 döwletden 170-den gowrak saz gurallarynyň görkezilýän sergisine gatnaşýanlar Hytaý, Dagystan ...

  25.07.2019
 • Dür ýaly söz saýla...

 • Biziň durmuşymyzyň asyl manysy azsözlülik bolup durýan bolsa gerek. Göz öňümizde duş gelýän adama pikir hyýalymyzda elmydama baha berýäris. Şol adam azrak gürleýän bolsa biz oňa akylly, paýhasly diýýäris. Eger-de ...

  25.07.2019
 • Öýe berlen ýumuş

 • Çagakak matematika mugallymymyz öýde işlemek üçin ýumuş tabşyranda her gezek: «Ilki garalama depderiňize işläp, soň arassa depderiňize göçüriň!» diýip sargardy. Berlen matematiki mysallardyr meseleleri çözmegiň hem, haýsy amallary ulanýanlygyňa ...

  24.07.2019
 • Diňe ýagşylyk hakynda

 • Atamyň  gürrüňlerinden

  Atam pahyr bütin ömrüni malyň yzynda geçiripdi. Ol gürrüňçil adamdy, şahandazdy. Onuň berýän gürrüňleriniň köpüsi Watan, terbiýe, ylym öwrenmek hakyndady. Kä wagt agtyklaryny daşyna üýşürip, gyzykly ertekileri, gürrüňleri ...

  23.07.2019
 • Ýürekde ýaňlanýar Watanyň ady

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Watanymyzyň binýadyny berkidýän düýpli tutumly işleriň badalga alýan täze eýýamydyr. Ata Watanymyzyň gülläp ösüşlerine ýurduň her bir raýaty halal zähmetini, çyn söýgüsini siňdirýär. Olary näçe köp ...

  21.07.2019
 • Hakyky ynsanlyk — Watan söýgi

 • Biziň her birimiziň ýüregimizde eziz Watanymyza wepaly bolmak, ertire mynasyp nesilleri kemala getirmek borjy duýulýar. Her bir ynsanyň mertebesi onuň il-gününe, mähriban ýurduna ygrarly hyzmat edip gazanan abraýy bilen beýgelýär ...

  20.07.2019
 • Borjuma buýsanç

 • Mende harby lybasyny egnime geýip, harby gullukçy bolmak arzuwy, baryp, çagalyk ýyllarymda döräpdi. Çünki oglankam atam maňa: «Gerçek ýigidiň durmuşy diňe harby gullukdan soň başlanýar» diýip, öz atalyk pendini beripdi ...

  18.07.2019
 • Mukaddesdir Watan araçäkleri

 • (şahyrana ýazgy)

   

  Biziň Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz 1995-nji ýyldan bäri hemişelik Bitaraplyk durumyna eýerýär. Bu durumy Birleşen Milletler Guramasy eýýäm ikinji gezek hem öz karary bilen tassyk etdi. Bu günki ...

  17.07.2019
 • Türkmen artistleri — halk tanslarynyň halkara bäsleşiginiň ýeňijileriniň hatarynda

 • Ýakynda Türkiýäniň Bursa şäherinde «Altyn Garagöz» ady bilen halk tanslarynyň 33-nji halkara bäsleşigi tamamlandy, bu bäsleşikde «Laçyn» tans-saz folklor topary ikinji orny eýeläp, kümüş kuboga we uly pul baýragyna mynasyp ...

  15.07.2019
 • Milli medeniýetimiziň belent sepgitleri sungatlaryň dünýä hazynasyny baýlaşdyrýar

 • Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi

   

  Erzurum, 14-nji iýul (TDH). Şu gün Atatürk uniwersitetiniň medeniýet merkeziniň «Milli erk» binasynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy.

  Döredijilik çäresiniň ...

  15.07.2019
  <
  1
  2
  ...
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  ...
  34
  35
  >