Habarlar
 • «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň nobatdaky sany

 • «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň saýlanan eserleriniň nobatdaky 13-nji jilti çapdan çykdy. Oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň täze taryhyna «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar bilen giren 2019-njy ýyldaky ...

  18.09.2020
 • Ýurdumyzyň sebitlerinde baýramçylygyň öň ýanyndaky täze binalaryň açylyş dabaralary

 • Amyderýanyň ýakasyndaky şäheriň ýaşaýjylary ýakynlaşyp gelýän baýramçylyga – Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna ajaýyp sowgat aldylar.

  Şäheriň bagtyýar ýaşaýjylaryna täze gurlan jaýlardaky öýleriň açarlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Dört gatly jaýlaryň 14-sinden ...

  18.09.2020
 • Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

 • Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdan daşary mejlisi boldy. Oňa Türkmenistanyň iri ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyza gelen Premýer-ministri ...

  18.09.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

 • Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ählumumy gerimi (SGHÄG) meselesi COVID-19 pandemiýasyna hem-de onuň getirýän netijelerine garşy çäre görmek bilen baglylykda maliýe we saglygy goraýyş ministrleriniň onlaýn görnüşe ...

  18.09.2020
 • Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda geňeşmeler geçirildi

 • Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow we Saud Arabystany Patyşalygynyň daşary işler ministri Feýsal Bin Farhan Al-Saud sanly wideoaragatnaşyk arkaly geňeşmeler geçirdiler.

  Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň derwaýys ugurlaryny ...

  18.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministri bilen gepleşikler geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Maminiň arasynda duşuşyk geçirildi.

  Milli Liderimiz myhman bilen salamlaşyp, Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşy ...

  18.09.2020
 • Türkmenistanyň wekilleri Energetika Hartiýasyna Şertnamany döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň gepleşiklerine gatnaşýarlar

 • 8-nji sentýabrda Energetika Hartiýasyna Şertnamany döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlis 11-nji sentýabrda tamamlandy.

  Gepleşiklere türkmen tarapyndan «Türkmennebit» we «Türkmengaz» Döwlet ...

  17.09.2020
 • Fransiýanyň itşynaslyk jemgyýeti «Türkmen alabaý itleri» Halkara assosiasiýasy bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär

 • Türkmenistanyň Päriždäki ilçisi Şöhrat Jumaýew diplomatik wekilhananyň jaýynda Fransiýanyň Itşynaslyk merkezi jemgyýetiniň Halkara gatnaşyklary bölüminiň direktory Andre Warlet we bölümiň işgäri Mari Şimýon bilen duşuşyk geçirdi.

  Taraplar «Türkmen alabaý itleri» ...

  17.09.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Oňa köpçülikleýin habar beriş ulgamyndaky abraýly halkara we sebit guramalarynyň, diplomatik toparlaryň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, syýasatşynas bilermenler gatnaşdylar ...

  17.09.2020
 • Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, howa şertlerine görä, “ak altyn” möwsümine ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz gijiräk badalga berilýän Daşoguz welaýatynyň ekerançylary pagta ýygymyna başladylar.

  Welaýatyň häkimliginde geçirilen ...

  17.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga çagyrmak boýunça Permana gol çekdi

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

   

  Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda ...

  17.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Suga Ýosihide Ýaponiýanyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

  “Siziň ýolbaşçylygyňyzda Ýaponiýanyň syýasy we durmuş-ykdysady ösüşlerde täze sepgitlere ýetjekdigine, şeýle ...

  17.09.2020
 • Türkmenistanyň elektrik energetikasyny ösdürilmegi — ýurdumyzyň we sebitiň bähbitlerine

 • Watanymyzyň kuwwatly döwrebap energetika ulgamy tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toplumyň döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de sanly ulgama geçirilmegini gaýragoýulmasyz döwlet wezipeleriniň hatarynda ...

  16.09.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Mejlisleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda göni aragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky duşuşygyň çäklerinde köpugurly döwletara hyzmatdaşlygynyň şu günki ýagdaýy we geljekki ösüş ugurlary barada netijeli pikir alyşmalar boldy.

  Taraplar ...

  16.09.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  178
  179
  >