Habarlar
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň baş metjidiniň açylyşyna gatnaşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

  Döwlet Baştutanymyz Balkanabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurlan täze metjidiň ýerleşýän ýerine ...

  26.11.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün Daşary işler ministrliginde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus hökümetara toparynyň onlaýn duşuşygy geçirildi. Şonda türkmen tarapyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy R.Meredow, rus tarapyna ...

  26.11.2020
 • Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

 • Onuň Alyhezreti,

  Türkmenistanyň Prezidenti

  jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

  Siziň Alyhezretiňiz,

  Seul şäherinde geçirilen 2020-nji ýylyň Demirgazyk Ykdysady Hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumyna Siziň wideoýüzlenmäňiz bilen doly ylalaşýaryn. Şol ýüzlenmede Siz Ýewraziýa ýurtlarynyň ...

  26.11.2020
 • Sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça “Türkmentel-2020” atly halkara maslahat

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça “Türkmentel-2020” atly ХIII halkara onlaýn maslahaty öz işine başlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda bu maslahaty “Türkmenaragatnaşyk” agentligi we ...

  25.11.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

  Diplomat wagt tapyp ...

  25.11.2020
 • Milli Liderimiziň amala aşyrýan “açyk gapylar” syýasatynyň ugry bilen

 • Şu gün sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň sekizinji mejlisinde giň gerimli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek esasy ...

  24.11.2020
 • Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel-2020» atly XIII halkara onlaýn maslahatyna gatnaşyjylara

 • Gadyrly myhmanlar!

  Hormatly aragatnaşyk ulgamynyň işgärleri!

  Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda, ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan ...

  24.11.2020
 • Saglygym — baş baýlygym!

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlaryň ýokary derejede bilimli-ylymly, beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri üçin uly işler alnyp barylýar. Bedeniň sagdyn saklanmagy barada: «Halkymyzyň uçdantutma ählisiniň sagdyn durmuş ýörelgelerine ...

  23.11.2020
 • TDIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasyndaky teleköpri arkaly «tegelek stol» maslahaty geçirildi

 • 2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda teleköpri arkaly «tegelek stol» maslahaty geçirildi.

  Maslahata iňlis ...

  23.11.2020
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.

  Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Maltanyň, Özbegistan Respublikasynyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar ...

  23.11.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün Suw hojalygy baradaky döwlet komitetinde onlaýn maslahat görnüşinde Türkmenistanyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň arasyndaky Suw hojalyk meseleleri boýunça utgaşdyryjy toparyň dördünji mejlisi geçirildi.

  Duşuşyga türkmen tarapyndan döwlet Baştutanymyz ...

  23.11.2020
 • Türkmen KHBS-niň wekilleri ÝHHG-nyň howandarlygynda geçirilýän webinara gatnaşdylar

 • 19-njy noýabrda ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi daşary ýurtly bilermenleriň türkmen KHBS-niň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ençemesiniň wekilleri üçin täze onlýan-duşuşyk gurady.

  Seminaryň «Kommunikasiýanyň häzirki zaman gurallary we olary sanly maglumatlar ...

  22.11.2020
 • Hazar sebitinde ulag we logistika ulgamynda onlaýn-maslahat geçirildi

 • «Türkmenistanyň oňyn Bitaraplygynyň Hazar sebitinde ulag-logistika ulgamynda durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» şygary bilen 2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullugynyň (Astrahan ş.) we Astrahan oblastynyň Halkara gatnaşyklary agentliginiň ...

  22.11.2020
 • Resmi habar

 • Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen,Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň Türkmen böleginiň ...

  21.11.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  196
  197
  >