Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi.

  Ilçi wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýç ýürekden ...

  15.04.2021
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatynda eden çykyşy

 • Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

  Ozaly bilen, sizi täze Maslahatlar merkezinde gutlamaga rugsat ediň. Bu ajaýyp bina halkara durmuşynyň möhüm meselelerini dürli görnüşdäki duşuşyklarda ara alyp maslahatlaşmak, şol meseleler boýunça hoşniýetli erk-isleg ...

  15.04.2021
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalaryň açylyşyna hem-de Halkara maslahatyna gatnaşdy

 • Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri desgalaryň ikisiniň — Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň we Kabul ediş merkeziniň açylyş dabarasy boldy hem-de «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň ...

  15.04.2021
 • Gyrgyz Respublikasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi

 • 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanasy I.Arabaýew adyndaky Gyrgyz Döwlet Uniwersiteti bilen bilelikde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de ýurdumyzda 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ...

  15.04.2021
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

 • Türkmenistanyn Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryny bellemek hakynda

  Türkmenistanyn Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

  Türkmenistanyň şu raýatlaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna bellemeli:

  Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi,

  Guwançmyrat Bagybekowiç ...

  14.04.2021
 • Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

 • Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda

  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

  «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 10-njy we 18-nji maddalaryna laýyklykda we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk ...

  14.04.2021
 • Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary we komitetleriň ýolbaşçylary saýlandy

 • Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary hakynda

  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

  «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 11-nji we 18-nji ...

  14.04.2021
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň iki palatasynyň birinji bilelikdäki mejlisinde eden çykyşy

 • Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary!

  Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary!

  Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!

  Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

  Häzirki döwürde Türkmenistan giň gerimli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe ...

  14.04.2021
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirdi

 • Şu gün paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Bu çärelere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

  Täze ...

  14.04.2021
 • Türkmen Lideriniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

 • Onuň Alyhezreti,

  Türkmenistanyň Prezidenti

  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

  Gadyrly doganym!

   

  Size hem-de Türkmenistanyň ähli halkyna musulman ymmatynyň sarpa goýýan mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen bagly päk niýetli ...

  12.04.2021
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýkony kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

  Diplomat wagt tapyp kabul edendigi ...

  12.04.2021
 • Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

 • Şu gün paýtagtymyzda “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň hem-de “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Şu mynasybetli dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ...

  12.04.2021
 • Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Ýelizaweta II ýanýoldaşy — Onuň Alyjenaby, Edinburgyň Gersogy Şazada Filippiň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç hatyny ...

  09.04.2021
 • Resmi habarlar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň medeniýet, sungat we syýahatçylyk ulgamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda ...

  09.04.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  226
  227
  >