Habarlar
 • Bagtyýar talyplar Watanymyzyň geljegi

 • Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde başy başlanylan pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Daýhanlaryň yhlasy hem maňlaý deri bilen ýetişdirilen bol pagta hasylynyň talabalaýyk ýygnalmagyna S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen ...

  19.09.2020
 • Türkmenistanyň konsuly Astrahan döwlet arhitektura-gurluşyk uniwersitetinde duşuşyk geçirdi

 • Türkmenistanyň Astrahandaky (Russiýa Federasiýasy) konsuly Güýç Garaýew Astrahan döwlet arhitektura-gurluşyk uniwersitetine (ADAGU) barandygy barada «turkmenistan.gov.tm» resmi saýty habar berýär.

  Söhbetdeşligiň başynda bu ýokary okuw mekdebiniň rektory Tatýana Zolina ...

  19.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisine we sanly ykdysadyýet boýunça maslahata gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

 • Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar!

  Eziz watandaşlar!

  Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisiniň we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahatyň öz ...

  19.09.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün Daşary işler ministrliginde onlaýn görnüşinde Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler geçirildi. Onuň barşynda döwletara hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi, ençeme ugurlar boýunça özara gatnaşyklary ...

  19.09.2020
 • Resmi habar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek, täze gurluşyk serişdeleriniň görnüşini köpeltmek, şeýle hem «Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat hem-de önümçilik desgalaryny ...

  19.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Iki ýurduň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetdeşlikde döwletara gatnaşyklaryň ýagdaýyny we esasy ...

  19.09.2020
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

  Döwlet Baştutanymyz ilki ...

  19.09.2020
 • «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň nobatdaky sany

 • «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» neşiriniň saýlanan eserleriniň nobatdaky 13-nji jilti çapdan çykdy. Oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň täze taryhyna «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar bilen giren 2019-njy ýyldaky ...

  18.09.2020
 • Ýurdumyzyň sebitlerinde baýramçylygyň öň ýanyndaky täze binalaryň açylyş dabaralary

 • Amyderýanyň ýakasyndaky şäheriň ýaşaýjylary ýakynlaşyp gelýän baýramçylyga – Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna ajaýyp sowgat aldylar.

  Şäheriň bagtyýar ýaşaýjylaryna täze gurlan jaýlardaky öýleriň açarlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Dört gatly jaýlaryň 14-sinden ...

  18.09.2020
 • Hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisi

 • Şu gün Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-gazak hökümetara toparynyň nobatdan daşary mejlisi boldy. Oňa Türkmenistanyň iri ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyza gelen Premýer-ministri ...

  18.09.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

 • Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ählumumy gerimi (SGHÄG) meselesi COVID-19 pandemiýasyna hem-de onuň getirýän netijelerine garşy çäre görmek bilen baglylykda maliýe we saglygy goraýyş ministrleriniň onlaýn görnüşe ...

  18.09.2020
 • Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda geňeşmeler geçirildi

 • Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow we Saud Arabystany Patyşalygynyň daşary işler ministri Feýsal Bin Farhan Al-Saud sanly wideoaragatnaşyk arkaly geňeşmeler geçirdiler.

  Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň derwaýys ugurlaryny ...

  18.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministri bilen gepleşikler geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Maminiň arasynda duşuşyk geçirildi.

  Milli Liderimiz myhman bilen salamlaşyp, Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşy ...

  18.09.2020
 • Türkmenistanyň wekilleri Energetika Hartiýasyna Şertnamany döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň gepleşiklerine gatnaşýarlar

 • 8-nji sentýabrda Energetika Hartiýasyna Şertnamany döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlis 11-nji sentýabrda tamamlandy.

  Gepleşiklere türkmen tarapyndan «Türkmennebit» we «Türkmengaz» Döwlet ...

  17.09.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  178
  179
  >