Habarlar
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy.

  Bilim, ylym, innowasion ...

  10.07.2020
 • Watansöýüjilik we edermenlik mekdebi: «Milli goşun» žurnalynda gahrymanlaryň edermenligine baky hormat

 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň şu ýyldaky ikinji sany çapdan çykdy.

  Jemgyýetçilik-syýasy, harby-taryhy we ylmy-usulyýet neşiri ýaş nesilleriň watançylyk ruhunda terbiýelenmegi hem-de Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ...

  10.07.2020
 • Resmi habar

 • Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag we aragatnaşyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi babatda öňe süren başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek hem-de ondan gelip çykýan wezipeleri ...

  10.07.2020
 • Ýerler ekişe taýýarlanylýar

 • Ahal. Welaýat boýunça galladan boşan 195 müň gektarda sürüm geçirmek we topragy geljekki hasyl üçin ekişe taýýarlamak işleri giň gerime eýe bolýar. Bu möhüm agrotehniki işde daýhan birleşiklerdäki sürüm geçiriji ...

  09.07.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abä Ýaponiýanyň günorta sebitinde bolup geçen giň gerimli suw joşguny we süýşgünler netijesinde köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeleri ...

  09.07.2020
 • Syýasat we jemgyýet: döredijiligiň we ösüşiň maksatlarynyň bitewüligi

 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany — 7-nji goýberilişi çapdan çykdy. Žurnalyň sahypalarynda ýerleşdirilen köp ...

  09.07.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün Türkmenistanyň we Türkiýäniň degişli pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň onlaýn görnüşindäki gepleşikleriniň çäklerinde dünýä ykdysadyýetiniň wajyp bölekleriniň biri bolan ulag ulgamyndaky döwletara hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri hem-de geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

  Bellenilişi ...

  09.07.2020
 • Resmi habar

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti ...

  09.07.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar

 • Şu gün Daşary işler ministrliginde wideoaragatnaşyk arkaly ÝHHG-niň Milli azlyklar boýunça Ýokary Komissarynyň edarasynyň ýolbaşçysy jenap Lamberto Zanýer bilen duşuşyk geçirildi.

  L.Zanýer Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň geçen ýyllaryň ...

  08.07.2020
 • Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

 • Şu gün Daşary işler ministrliginde şu ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň ýolbaşçylary we işgärleri gatnaşdylar.

  Maslahatyň barşynda hormatly Prezidentimiz ...

  07.07.2020
 • Türkmenistanyň ýokary okuw we orta hünär okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek başlandy

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Buýruga gol çekip, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine hem-de orta hünär okuw mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça 2020-nji ...

  07.07.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky zähmet rugsady başlandy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar, hemişe bolşy ýaly, milli Liderimiz işden boş wagtyny işjeň we peýdaly geçirýär.

  Geçen hepdede ýarym ýylyň ...

  07.07.2020
 • Türkmenistan 155 müň tonnadan gowrak ýeralma ýygmakçy

 • Şu ýyl Türkmenistanda 11,100 gektardan 155 müň 400 tonna ýeralma hasylyny we 3,800 gektardan 95 müň tonna sogan almak meýilleşdirilýär. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti penşenbe güni habar ...

  06.07.2020
 • Resmi habar

 • Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň innowasiýa ýoly bilen ösdürilip, ýokary tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurduň eksport kuwwatynyň barha ýokarlanýan döwründe ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply harytlarymyzyň daşary ýurt bazarlarynda ýerlenilýän möçberlerini artdyrmaga ýardam bermek ...

  06.07.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  164
  165
  >