Habarlar
 • Resmi habarlar

 • «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmek we durnukly ösmegini üpjün etmek, şeýle hem dünýä ykdysadyýetinde ...

  04.07.2020
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we ...

  04.07.2020
 • «Altınyıldız Classics» türk egin-eşik kompaniýasy Aşgabatda ilkinji dükanyny açdy

 • «Altınyıldız Classics» türk egin-eşik öndürýän kompaniýasy Aşgabat şäherinde ilkinji dükanyny açdy. Bu barada Türkiýäniň AA agentligi sişenbe güni habar berdi.

  Kompaniýanyň beýan etmegine görä, täze dükanda eşikleriň döwrebap dizaýnly görnüşleri ...

  03.07.2020
 • Türkmenistanyň we RF-iň Astrahan oblastynyň ugurdaş hünärmenleri özara söwdanyň ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar

 • Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň, Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri wideomaslahat aragatnaşygy arkaly «Астраханская Торгово-промышленная палата» Birleşiginiň (Russiýa Federasiýasy) wekilleri bilen gepleşikler geçirdiler.

  Onlaýn-duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygy ...

  03.07.2020
 • Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň üç taraplaýyn duşuşygy

 • Şu gün Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda wideomaslahat görnüşinde üç taraplaýyn duşuşyk geçirildi. «Lapis Lazuli» halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň iri möçberli bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejedäki iş ...

  03.07.2020
 • Minsk şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli wideo aragatnaşygy arkaly maslahat çäresi geçirildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Belarus Respublikasynyň Witebsk oblastynyň P.M.Maşerow adyndaky Döwlet uniwersitetiniň arasynda bu ýokary okuw jaýynda bilim alýan daşary ýurtly we türkmen talyplarynyň gatnaşmaklarynda wideo ...

  02.07.2020
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň ...

  02.07.2020
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar

 • Şu gün Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň daşary işler ministrleriniň wideoaragatnaşyk arkaly «C5+1» görnüşinde duşuşygy geçirildi. Mejlise Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet sekretary hem-de Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň ...

  01.07.2020
 • BMG-niň Ilat gaznasy Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyna goldaw bermäge taýýar

 • BMG-niň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) ýerine ýetiriji direktory Natalia Kanem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hat iberdi. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm düzüminiň ýolbaşçysy öz hatynda COVID — 19 pandemiýasy zerarly şu ...

  01.07.2020
 • Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir

 • Türkmen gallaçylary ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar: olar 1 million 400 müň tonnadan gowrak azyklyk bugdaýy ýygnap, döwlet tabşyryklaryny ýerine ýetirdiler. Orak möwsüminiň netijeleri ekerançylaryň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge saldamly ...

  01.07.2020
 • Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary

 • Kerimguly Berdimuhamedowy edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi diýip yglan etmek ...

  01.07.2020
 • Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy

 • Birleşen Milletler Guramasynyň Ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden hoş habar gelip gowuşdy — 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy. Bu barada Türkmenistanyň BMG-niň ...

  01.07.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Yslam ösüş bankynyň geňeşçisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Yslam ösüş bankynyň geňeşçisi Ahmad Mohamed Ali Al-Madaniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Ahmad Mohamed Ali Al-Madani döwlet Baştutanymyz bilen mähirli salamlaşyp, her ...

  30.06.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýolbaşçysynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuartyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

  ABŞ-nyň işewürler toparynyň wekili döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen mähirli ...

  30.06.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  165
  166
  >