Habarlar
 • Türkmenistanyň wekilleri Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar

 • Türkmenistanyň HHR-daky ilçisi Parahat Durdyýew bilen söwda wekili Ş. Batyrow Hytaýyň hyzmatlar söwdasy -2020 halkara ýarmarkasynyň (CIFTIS-2020) meýdançasynda geçirilen Hyzmatdaşlyk we syýahatçylygy ösdürmek boýunça bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar. Foruma gatnaşmaga çakylyk ...

  06.09.2020
 • Milletiň ruhy dünýäsi — Watanymyzyň bakylyk binýady

 • Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. Bu kitabyň neşir edilmegi milli Liderimiziň ýurdumyzyň baş baýramy – Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ...

  06.09.2020
 • Çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginiň jemleýji konserti

 • Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji konserti boldy.

  Ýurdumyzyň ýaş ýerine ýetirijileriniň arasynda her ýylda geçirilýän aýdym-sazly bäsleşik Türkmenistanyň garaşsyzlygymyň hormatyna guralýan ...

  06.09.2020
 • Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

 • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

  Aşgabat şäherindäki daşary ...

  06.09.2020
 • Türkmenistan—BMG: ýakyn gatnaşyklar we umumy maksatlar

 • Şu gün Türkmenistanyň ýiti ýokanç keseline garşy durmaga we täsir etmegine taýýarlygyny üpjün etmegiň Meýilnamasyny amala aşyrmakda öňegidişligi ara alyp maslahatlaşmak boýunça onlaýn-duşuşyk geçirildi.

  Wideomaslahata Mejlisiň, DIM-niň, saglygy goraýyş, maliýe ...

  05.09.2020
 • Resmi habarlar

 • Öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak, gowulandyrmak we gorap saklamak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmek, şeýle hem peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini peýdalanyjylaryň we kärendeçileriň hukuklaryny goramak babatda ýer gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň ...

  05.09.2020
 • Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara

 • Mähriban çagalar!

  Eziz körpeler!

  Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyryna ...

  05.09.2020
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisiň barşynda şu ýylyň sekiz aýynda Hökümetiň alyp ...

  05.09.2020
 • «KamAZ» Türkmenistana ýene 74 sany ýangyn söndüriji ulagy ýollar

 • Russiýanyň «KamAZ» kompaniýasy Türkmenistana ýene 74 sany ýangyn söndüriji awtoulagyny iberer. Bu barada Trend kompaniýanyň wekiline salgylanyp habar berdi.

  Ýörite ulaglar Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň ýangyn ...

  04.09.2020
 • Söwda we maliýe ulgamlarynyň wekilleri BSG-a goşulmak boýunça halkara tejribesi bilen tanyşýarlar

 • Türkmen paýtagtynda ÝHHG-nyň guramagynda «Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) azgalygyň hukuklarynyň we borçlarynyň deňagramlylygy» temasyndan üç günlük onlaýn-seminar öz işine başlady.

  Çäre BSG-a agza bolmak üçin gepleşikleri geçirmekde ÝHHG gatnaşyjy döwletleriň ...

  04.09.2020
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Italiýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, söhbetdeşlikde deňhukuklylyk, özara hormat goýmak we netijelilik ýörelgeleri ...

  04.09.2020
 • Minskde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

 • 2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda GDA-nyň Tertipnamalaýyn we beýleki edaralarynyň ýanyndaky Hemişelik Doly ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi Arkalaşygyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Moskwa şäherindäki bölüminiň wekilleriniň hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşmaklarynda geçirildi. Bu ...

  03.09.2020
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ...

  03.09.2020
 • Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi

 • 2-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.

  Döwlet Baştutanymyzyň 27-nji awgustda ...

  03.09.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  178
  179
  >