Habarlar
 • DÝHG-a «Kamaz» kysymly ýangyn söndürijileriň täze tapgyry gelip gowuşdy

 • Ýakynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugyna dünýä ülňülerine gabat gelýän ýokary hilli, ýangyn söndürmäge niýetlenen kuwwatly awtoulaglar gelip gowuşdy.

  Biziň howa şertlerimize laýyk gelýän «KAMAZ» kysymly bu ...

  23.07.2020
 • HHR-yň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentine hytaý-türkmen gatnaşyklaryna üns berýändigi üçin hoşallyk bildirdi

 • Onuň Alyhezreti

  Türkmenistanyň Prezidenti

  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Hormatly jenap Prezident,

  Hytaýyň günortasynda birnäçe welaýatlarda bolup geçen giň gerimli suw joşgunlary zerarly iberen gynanç hatyňyz üçin Size Hytaýyň Hökümetiniň we halkynyň ...

  23.07.2020
 • Türkmenistan — melhemler mekany

 • 3-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara sagaldyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini talaba laýyk derejede guramagy, şeýle hem zähmet rugsatlaryny «Arçmanda» ýa-da ...

  23.07.2020
 • Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasyna synçy derejesini aldy

 • 2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherindäki Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) ştab kwartirasynda Bütindünýä söwda guramasynyň Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde ...

  23.07.2020
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pälwan atly alabaý bilen gezelenç etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş möwsüminiň dowam edýän pursatlarynda säher bilen Köpetdagyň etegine gezelenje çykdy. Bu pursatda, milli Liderimiziň ýanynda Pälwan atly edermen alabaý boldy.

  Alabaý itleriniň ...

  22.07.2020
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: sagdyn durmuş ýörelgesi - türkmen jemgyýetiniň nusgawy däbi

 • Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýe sport barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adam we onuň abadan durmuşy hakyndaky hemmetaraplaýyn alada ...

  21.07.2020
 • Gadymy ýörelgeleriň döwrebap keşbi

 • Aşgabadyň çeper halyçylyk kärhanasynyň täze binasy ulanmaga berilmäge taýýarlanylýar, bu ýerde ýylda 1650 inedördül metr haly we haly önümlerini çykarmak göz öňünde tutulýar, önümiň belli bir bölegi eksporta niýetlener.

  Geçen ...

  20.07.2020
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.

  Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Gyýanlynyň polimer zawodynda öndürilen polipropileni satyn aldylar. Tekiz boýalan we jakkard tüýjümek ...

  20.07.2020
 • Pudagara toparynyň mejlisi

 • Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

  Duşuşyga Türkmenistanyň Mejlisiniň, ýurdumyzyň birnäçe ...

  20.07.2020
 • Türkmen kompaniýasy bitum emulsiýasynyň önümçiligini ýola goýdy

 • Lebap welaýatynyň çäginde gurluşyk harytlaryny öndürýän «Mizemez Gadam» hususy kärhanasy bitum emulsiýasyny öndürmäge başlady.

  «Jeyhun.news» neşiriniň şenbe güni habar bermegine görä, kärhana zerur bolan çig maly Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan ...

  19.07.2020
 • Diwersifikasiýalaşdyrmak we sanly ulgama geçmek Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny artdyrmagyň strategiýasydyr

 • Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegi we onuň mundan beýläk-de rowaçlanmagy üçin nebitgaz senagatynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän syýasatynyň möhüm ugrudyr.

  Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan ...

  18.07.2020
 • Resmi habar

 • Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine:

  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda çykaran 1271-nji buýrugy bilen okuwa kabul etmegiň bellenen möhletini uzaldyp ...

  18.07.2020
 • Telekeçilige döwlet goldawy bazar ykdysadyýetini ösdürmegiň şertidir

 • Ýylyň alty aýynda pudaklaryň işiniň jemlerine bagyşlanan hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan işleriň möhüm ugurlarynyň hatarynda ykdysadyýetiň döwlete degişli däl ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly wezipeleriň ...

  17.07.2020
 • Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Türkmenistanyň öňüni alyş çärelerini goldaýar

 • Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyndan ynsanperwerlik ýüki gelip gowuşdy. Bu hoşniýetli çäre BSGG-niň Türkmenistan bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge, hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan ...

  17.07.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  169
  170
  >