Habarlar
 • Döwrebap tehnikalar — mizemez goşunyň binýady

 • Şu günki geçirilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşiginde mizemez goşunymyzyň binýady bolan döwrebap harby tehnikalara uly orun berildi. Hormatly Belent ...

  05.09.2019
 • Mergenlik türkmen esgerine mahsus häsiýet

 •  

  Mergenlik türkmen esgerine mahsuh häsiýet. Asyl-ha bu her bir türkmen ýigidine mahsusdyr. Munuň şeýledigini şöhratly taryhymyzyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylyp galan we biziň şu günlerimize çenli ähmiýetini ýitirmän ...

  05.09.2019
 • Ýokary söweşjeň taýýarlyk ýurt asudalygynyň kepili

 •  

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serhkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň dost-doganlyk serhediniň goragy barha berkeýär. Harby gullukçylaryň ählitaraplaýyn üpjünçiliginiň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, goşunyň söweşjeň taýýarlyk derejesiniň kämilleşmegi babatynda ...

  05.09.2019
 • Dost wepasy goldawyňdyr hemişe

 • Gulluk itleri şu günki geçirilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen»  ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşigine özboluşly aýratynlyk çaýdy. Onda türkmen alabaýlary hem-de nemes owçarka itleri ...

  05.09.2019
 • Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi

 • 4-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.

  Döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň ...

  05.09.2019
 • Aşgabatda «Koreý hepdeliginiň» çäreleri başlandy

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda «Koreý hepdeliginiň» açylyş dabarasy boldy, ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde guraldy.

  Bu çäre indi däbe öwrülip, iki ýurduň halklarynyň ...

  05.09.2019
 • Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşigine gatnaşyjylara

 • Mähriban çagalar!
  Eziz körpeler!

  Sizi jemgyýetimizi jebisleşdirýän hem-de beýik ösüşlere ruhlandyrýan Türkmenistanyň milli baýramy bolan Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly döredijilik bäsleşiginiň döwlet derejesindäki ...

  05.09.2019
 • Magtymguly-Pyragy adyndaky (Astrahan welaýaty) we A.S.Puşkin adyndaky (Aşgabat ş.) mekdepleriň arasynda ilkinji wideo-köpri geçirildi

 • 2019-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Astrahan welaýatynyň Priwolžsk etrabynyň Funtowo obasyndaky Magtymguly Pyragy adyndaky umumy bilim berýän mekdebiň we Aşgabat şäheriniň A.S.Puşkin adyndaky umumy bilim berýän bilelikdäki türkmen-rus orta ...

  04.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün ...

  04.09.2019
 • Milli taryhy-medeni mirasymyzy wagyz etmek wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

 • Şu gün Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerini wagyz etmekde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň orny” atly maslahat geçirildi, onuň çäklerinde arheologiýa tapyndylarynyň sergisi guraldy.

  Bu çärä döwlet taryhy-medeni goraghanalaryň ýolbaşçylary ...

  04.09.2019
 • Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy oýunlarynda türkmen türgenleri ýene ýedi medala eýe boldular

 • Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde dowam edýän Bütindünýä söweş sungatlarynyň ussatlygy halkara ýaryşynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ýene-de dürli derejeli medallaryň 7-sini gazandy.

  Şeýlelikde, gazak göreşi boýunça geçirilen ýaryşlarda Türkmen döwlet bedenterbiýe ...

  04.09.2019
 • Bilim arkaly beýik geljek döredilýär

 • Şu gün Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagy giňden we dabaraly ýagdaýda baýram edildi. Tutuş ýurdumyz boýunça ýaňlanan mekdep jaňlary okuw ýylynyň başlanandygyny alamatlandyrdy. Düýn bolsa Bilimler we talyp ýaşlar güni ...

  03.09.2019
 • Türkmen söweş sungaty ussatlarynyň halkara derejesinde nobatdaky üstünlikleri

 • Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde 27-nji awgust - 7-nji sentýabr aralygynda başa-baş söweş sungatlary boýunça Bütindünýä oýunlary geçirilýär, bu ýaryşlara dünýäniň 100 ýurdundan, 2 müňden gowrak türgen gatnaşýar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň ýygyndy ...

  03.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda Garaşsyzlyk gününe we Halk maslahatynyň nobatdaky mejlisine ...

  03.09.2019
  <
  1
  2
  ...
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  ...
  165
  166
  >