Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hýu Stenli Filpotty kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ...

  27.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «Altkomyň» direktorlar geňeşiniň başlygyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altkom» maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenkony kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň ...

  27.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «Interbudmontaž» assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň «Interbudmontaž» gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petrugy kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy milli senenamamyzyň ...

  27.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «Rönesans Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Rönesans Holding» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

  Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirdi hem-de pursatdan peýdalanyp, milli Liderimizi Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni ...

  27.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

  Işewür döwlet Baştutanymyz bilen mähirli görşüp hem-de duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip ...

  27.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti «NATA Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «NATA Holding» kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Namyk Tanygy kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, ýetip gelen baýramçylyk ...

  27.09.2019
 • BMG-nyň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissary türkmen Liderine raýatsyzlyk meselelerini çözmäge goşan goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi

 • Onuň Alyhezreti,
  Türkmenistanyň Prezidenti
  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa
  Siziň Alyhezretiňiz!

  Türkmenistanyň Merkezi Aziýada we ählumumy derejede raýatsyzlyk meselelerini çözmekde möhüm orun eýeleýändigi üçin hoşallyk bildirmek isleýärin.

  2011-nji ýyldan soň, raýatlygy bolmadyk ...

  27.09.2019
 • Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlar gowşuryldy

 • Şu gün Döwlet migrasiýa gullugynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň raýatlygyna 863 adamy ...

  27.09.2019
 • Howanyň üýtgemegi boýunça milli strategiýany amala aşyrmagyň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

 • Şu gün Oba hojalyk toplumynyň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan rejelenen görnüşinde tassyklanan howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasyny üstünlikli amala aşyrmak boýunça pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň öňünde goýlan ...

  27.09.2019
 • Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan ägirt uly şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň tapawutlanan işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ...

  26.09.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde sözlän sözi

 • Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary!
  Hormatly ýaşulular!
  Hanymlar we jenaplar!

  Biz şu gün ýurdumyzyň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Halk Maslahatynyň ikinji mejlisini geçirýäris. Mejlisde Garaşsyz döwletimizi ykdysady we durmuş taýdan mundan ...

  26.09.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň maksady - Watanymyzyň we eziz halkymyzyň abadançylygy

 • Şu gün, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygynyň öň ýanynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka öwrülen ...

  26.09.2019
 • Kosmonawt Oleg Kononenko «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen hormatly at dakyldy

 • Russiýaly kosmonawt, Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany we Türkmenistanyň «Prezidentiň Ýyldyzy» ordeniniň eýesi, Türkmenistanda doglan, häzirki döwürde Halkara kosmos stansiýasyndaky missiýa ýolbaşçylyk edýän Oleg Kononenko bu gün paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Halk ...

  25.09.2019
 • Aksoltan Ataýewa «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen hormatly at dakyldy

 • Şu gün – 25-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylyk etmeginde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

  Mejlsiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky ...

  25.09.2019
  <
  1
  2
  ...
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  ...
  178
  179
  >