Harby durmuş
 • «Gahrymanlar baky ýaşar gursakda»

 • Şeýle at bilen Türkmenistanyň Serhet institutynda dabara geçirildi. Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabara institutyň serkerdeleri, harby talyplary, şeýle-de uruş weteranlarymyz, tylda zähmet çeken ak saçly ...

  06.05.2021
 • «Gahrymanlar unudylmaýar»

 • Şu günler ýurdumyzda 1941–1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gününiň 76 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralary guralýar. Ýeňiş güni mynasybetli Gullugymyzyň ähli harby bölümlerinde «Gahrymanlar unudylmaýar» ady bilen degişli çärelere giň ...

  05.05.2021
 • Çeper okaýyş agşamlary guraldy

 • Ýakynda Gullugymyzyň harby bölümlerinde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň eserler ýygyndylaryndan, hususan-da, «Watan goragy mukaddesdir», «Mertler Watany beýgeldýär», «Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar», «Türkmen alabaýy», «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi», «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ...

  04.05.2021
 • «Iň gowy harby orkestr» bäsleşigi geçirildi

 • Golaýada Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy «Zemm owazy» hususy kärhanasy bilen bilelikde Gullugymyzyň ähli harby bölümleriniň harby orkestr toparlarynyň arasynda «Iň gowy harby orkestr» atly bäsleşigi geçirdi. Sanly ulgam arkaly geçirilen ...

  29.04.2021
 • Goşa baýram — goşa toý

 • Golaýda Türkmenistanyň Serhet institutynda şu ýyl ilkinji gezek Türkmen bedewiniň milli baýramynyň Türkmen alabaýynyň baýramy bilen bilelikde guralan dabaralaryň çäklerinde türkmen alabaýlarynyň arasynda geçirilen «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» atly halkara ...

  28.04.2021
 • Hoşallyk maslahaty geçirildi

 • Sanlyja gün mundan öň Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy we ýurdumyzda ilkinji gezek Türkmen alabaýynyň baýramy uly şatlyk-şowhun bilen bellenilip geçildi. Bu mynasybetli berkarar Watanymyzyň çar künjünde baýramçylyk çärelerine giň ...

  28.04.2021
 • Milli gymmatlyklarymyzyň goşa baýramy dabaralandy

 • Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de Türkmen alabaýynyň baýramy ýokary derejede bellenilip geçildi. Baýramçylyk mynasybetli Diýarymyzyň dürli künjeklerinde at çapyşyklar, ahalteke atlarynyň we alabaýlaryň gözellik bäsleşikleri, sergiler ...

  27.04.2021
 • Serhetçiniň döredijilik üstünligi

 • Şu günler Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli döredijilik bäsleşikleriniň ençemesi geçirilýär ...

  23.04.2021
 • Milli gymmatlyklarymyzyň şanyna baýramçylyk dabaralary

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň döredijilik bilen meşgullanýan harby gullukçylarynyň hem-de «Serhet owazlary» aýdym-saz toparynyň gatnaşmaklarynda paýtagtymyzdaky Ýanardag, Polatly, dutarly ata atlanan ýigidiň heýkelleriniň ýanynda «Atda wepa-da bar, sapa-da», «Parahatçylyk ...

  22.04.2021
 • Serhetçiler hormatly adyň eýeleri

 • Şu gün paýtagtymyzda täze açylan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň merkezinde Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň çäklerinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe müňýyllyklaryň dowamynda ...

  21.04.2021
 • Bäsleşiklerde serhetçiler baýrakly orunlarda

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygymyzy, baky Bitaraplygymyzy hem-de 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegini has-da dabaralandyrmak maksady bilen döwlet derejesinde dürli bäsleşikler yzygiderli geçirilýär ...

  20.04.2021
 • Kinologlaryň we gulluk itleriniň bäsleşigi geçirildi

 • Golaýda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy, şeýle hem ýurdumyzda ilkinji gezek baýram edilýän «Türkmen Alabaý itleriniň» güni mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralaryň kinolog hünärmenleriniň we gulluk itleriniň arasynda ...

  19.04.2021
 • Taryhy wakalara bagyşlanan maslahatlar

 • Düýn Türkmenistanyň Serhet institutynda dabaraly maslahatlara giň orun berildi. Şol çäreleriň biri «Dal bedewler halkymyzyň baýlygy, buýsanjymyz türkmen alabaýlary» diýip atlandyryldy. Maslahatda milli baýlyklarymyz — ahalateke bedewlerimiz, türkmen alabaýlarymyz barada ...

  16.04.2021
 • Kanunçylyk özgertmelere bagyşlanan maslahat

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde bolşy ýaly, şu gün Merkezi edarasynda hem «Kämil hukuk binýady — Watanymyzyň kuwwaty» ady bilen maslahat geçirildi. Maslahata Gullugymyzyň harby gullukçylary, Türkmenistanyň Milli ...

  15.04.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  25
  26
  >