Harby durmuş
 • Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan bäsleşik

 • Berkarar ­döwletimiziň ­bagtyýarlyk ­döwründe dost-doganlyk serhedimizi goraýan ser­het­çi­ es­gerle­ri­ belent wa­tan­sö­ýü­ji­lik­ ru­hun­da­ ter­bi­ýe­le­mek,­ öň­de goý­lan ­esa­sy ­we­zi­pe ­bo­lup ­dur­ýar.­ Şo­nuň ­üçin es­ger­le­riň ­mil­li ruh­da ­ter­bi­ýe­len­me­gi, ­ola­ryň ­giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly ...

  19.09.2020
 • Serhetde doglan Serhet

 • Serhet durmuşy juda jogapkärçilikli, şol bir wagtyň özünde-de gyzykly. Biziň serhet galalaryna döredijilik toparymyz bilen yzygiderli guraýan her gezekki saparymyz bu baradaky pikirlerimiziň üstüni ýetirýär. Diňe bir serhetde alnyp barylýan ...

  17.09.2020
 • Hoşallyk maslahaty geçirildi

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň mukaddes çäkleriniň goragynda öz gulluk borçlaryny abraý bilen ýerine ýetirip ýören serhetçiler bilen duşuşmagyna bagyşlanyp hoşallyk maslahaty geçirildi ...

  14.09.2020
 • «Begenjimiziň, buýsanjymyzyň we alkyşlarymyzyň çägi ýok»

 • 2020-nji ýylyň 13-nji sentýabry. Bu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň durmuşynda ýene bir ýatdan çykmajak taryhy wakalaryň biri.

  Ýagny bu gün hormatly Belent Serkerdebaşymyz Watanymyzyň dost-doganlyk serhediniň goragynda gulluk alyp ...

  14.09.2020
 • «Ýol hereketniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk wagyz edildi

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde guralan çäre «Ýol hereketniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» biraýlygyna bagyşlanyp geçirilýän çäreleriň nobatdakysy boldy. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýerli wekilleri, şonuň ýaly-da Watan ...

  11.09.2020
 • Biraýlyga bagyşlanan maslahat geçirildi

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanyp maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýerli wekilleri, serhetçi ...

  09.09.2020
 • «Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kämilleşdirildi

 • Bagtyýar zamanamyzda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda milli hukuk ulgamymyzy, kanunçylyk binýadymyzy kämilleşdirmek, jemgyýeti demokratiýalaşdyrmagy has-da çuňlaşdyrmak, döwleti we jemgyýeti dolandyrmagy döwrebaplaşdyrmak, köp partiýalylygy ornaşdyrmak, jemgyýetiň arasynda tertip-düzgüni, kada-kanuny berkitmek ...

  07.09.2020
 • «Türkmenistanyň Konstitusiýasy Döwletimiziň synmaz binýadydyr» atly hepdelik geçirildi

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda her hepdäni täze şygar bilen garşylamak eýýäm asylly däbe öwrüldi. Geçen hepdelik-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasy Döwletimiziň synmaz binýadydyr» diýip atlandyryldy. Geçirilen hepdelik Gullugymyzyň durmuşynda giň ähmiýete eýe ...

  04.09.2020
 • «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga badalga berildi

 • Bilşimiz ýaly, her ýylyň 1—30-njy sentýabry aralygynda ýurdumyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk guramaçylykly ýagdaýda geçirilýär. Däbe eýerip, ine, düýn hem Türkmenistan döwletimiziň çar künjünde biraýlyga badalga ...

  03.09.2020
 • «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda Bilimler we talyp ýaşlar güni

 • Şu gün dünýä halklary bilen birlikde türkmen halky hem 1-nji sentýabry — täze okuw ýylyny şatlyk-şowhun bilen garşy alýar. Şol mynasybetli ýurdumyzyň bilim ojaklarynda baýramçylyk dabaralaryna giň orun berilýär. Şeýle ...

  01.09.2020
 • Önümçilik sergisi geçirildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde önümçilik sergisi geçirildi. Oňa Goşunymyzyň serkerdeleridir borçnama hem-de çagyryş boýunça harby gullukçylary gatnaşdylar. Sergide Gullugymyzyň kömekçi hojalyklarynda öndürilýän gök bakja, azyk önümleri, gap-gaç ...

  29.08.2020
 • Serhetçi talyplar okuw-tejribelikde

 • Häzirki wagtda Türkmenistanyň Serhet institutynyň harby talyplary okuwda alan bilimlerini tejribelikde berkitmek maksady bilen serhet galalarynda okuw-tejribeligini geçýärler. Okuw-tejribeliginde geljekki serkerdelere serhet galalaryň gulluk-durmuşy, resminamalaryň ýöredilişi, serhet tabşyryklarynda gulluk alyp ...

  24.08.2020
 • Serhetçiniň türgen oglunyň üstünligi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň türgenlerine döredip berýän şertleri we mümkinçilikleri netijesinde olar döwlet we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, gazanýan medallarynyň sanyny artdyrýarlar. Bu bolsa ...

  23.08.2020
 • Watan serhetden başlanýar

 • Gullugymyzyň harby gullukçysy Döwletmyrat Baýramow özüni Köýtendagy etekläp oturan serhet galalara äkitmäge taýýar bolup duran gulluk awtoulagyna atlandy. Häzir islendik zadyň kämil terbiýeden gözbaş alýandygyna uzak ýyllaryň iş tejribesinde magat ...

  21.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  18
  19
  >