Harby durmuş
 • Bitarap Watanyň dostluk serhedi

 • Mälim bolşy ýaly, şu ýyl eziz Watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite Kararnamalary bilen ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagyna 25 ýyl dolýar. Şu nukdaýnazardan, şeýle ajaýyp baýramçylygyň belleniljek ...

  17.11.2020
 • Türkmenistanyň Ýaşlar baýragy gowşuryldy

 • Şu gün  Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn tapawutlanan ýaşlaryna Türkmenistanyň Ýaşlar baýragy gowşuryldy. Gowşyrylyş dabara ýurdumyzyň medeniýet, sungat işgärleri ...

  16.11.2020
 • Ätiýaçlyga boşatmak dabaralary dowam edýär

 • Hemmämize mälim bolşy ýaly, şu günler «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky ...

  13.11.2020
 • «Hünär taýýarlyk – borja ygrarlylyk» at bilen hepdelik geçirildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan täze hepdelik guraldy. Ol «Hünär taýýarlyk – borja ygrarlylyk» atly şygara beslendi. Ýatdagalyjy wakalara baý bolan hepdelik ähli harby bölümleriň degişli bölümçeleri tarapyndan ýokary ...

  11.11.2020
 • Hepdelik Bitaraplyk baýramyna bagyşlandy

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde «Bitaraplyk — parahatlyk baýdagy» ady bilen hepdelik geçirildi. Adyndan belli bolşy ýaly, hepdelik baky Bitaraplygymyza bagyşlanan çärelere baý boldy. Ýokary guramaçylyga beslenen hepdelikde ...

  10.11.2020
 • Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň degişli harby bölüminde harby gullukçylaryň watançylyk duýgusyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärede hormatly Prezidentimiziň ýurdumyz, halkymyz üçin alyp barýan beýik işleri, Harby ...

  09.11.2020
 • Ýatda galyjy pursatlar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda durmuşa ornaşdyrylýan harby özgertmeleriň netijesinde milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýady has-da kämilleşdirildi. Häzir ata Watanymyzy, ene topragymyzy şirýürek türkmen serkerdeleri, esgerleri sarsmaz gala ...

  06.11.2020
 • Ýurdumyz dünýäniň iň howpsuz ýurdy: maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri

 • Sanlyja gün mundan öň «Gallup Halkara barlaglar merkezi kanunyň we tertibiň düzülen indeksiniň esasynda Türkmenistany dünýäniň iň howpsuz ýurdy diýip ykrar etdi» diýip, TDHA habar beripdi. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ...

  03.11.2020
 • Harby bölümde ätiýaçlyga boşadylyş dabarasy geçirildi

 • Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» ...

  02.11.2020
 • Harby bölümlerde ýaş esgerler dabaraly garşy alynýar

 • Häzirki günlerde Milli Ýaragly Güýçlerimizde ýaş ýetginjekleri harby gulluga kabul etmek çärelerine giň orun berilýär. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda-da ýokary guramaçylyk depginde amala aşyrylýar.

  Harby durmuşa ýaňy gadam ...

  01.11.2020
 • Ýaş ýetginjekler harby gulluga ugradylýar

 • Şu günler «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Türkmenistanyň Prezidentiniň ...

  01.11.2020
 • Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan maslahat geçirildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň degişli harby bölüminde baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk ýubileýine hem-de «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda döwlet hem Gullugymyzyň derejesinde durmuşa geçirilen döwletli işlere bagyşlanyp maslahat geçirildi. Serhetçi harby gullukçylar ...

  30.10.2020
 • Watançylyk žurnalynyň Bitaraplygymyzy taryplaýan täze sany

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhet abat — döwlet abat» žurnalynyň şu ýyldaky          3-nji sany neşir edildi. Žurnal «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda oňyn Bitaraplyk syýasatymyzyň astynda ýurdumyzda durmuşa ornaşdyrylýan taryhy ...

  29.10.2020
 • Eserdeň esgerler

 • Oguz han, Görogly beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar, Jelaleddin Meňburun, Keýmir serdar ýaly beýik şahsyýetler mukaddes türkmen topragynda kemala gelip, kämil çykyp, ýurduň, iliň öňünde bitiren är işleri ...

  28.10.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  21
  22
  >