Harby durmuş
 • Serhetçiler aladalar bilen gurşalýar

 • Özüň hakdaky edilýän bimöçber aladany duýup ýaşamak uly bagtdan nyşan. Aslynda, haýyr işleriň edilmegi adamzat dogup-döräp, onuň kalbynyň päkligini, ahlagynyň arassalygyny alamatlandyrýar. Biziň ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» ...

  06.07.2020
 • Ýurdumyzda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümleri geçirilýär

 • Şu günler ýurdumyzyň dynç alyş merkezlerinde tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen gurlup ulanylmaga berlen sagaldyş-dynç alyş merkezleri bu gün çagalara giňden gujagyny ...

  03.07.2020
 • «Saglygyň sakasy arassaçylykdyr» atly hepdelik geçirildi

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde «Saglygyň sakasy arassaçylykdyr» ady bilen hepdelik geçirildi. Hepdelik hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan sagdyn durmuş ýörelgelerine esaslanýar. «Saglygyň sakasy arassaçylykdyr» atly hepdeligiň çäginde ...

  02.07.2020
 • «Serhet owazlary» Şa serpaýynyň eýesi

 • Düýn paýtagtymyzda Türk­me­nis­ta­nyň hor­mat­ly at­la­ry­na my­na­syp bo­lan dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri­ni we ede­bi­ýat, me­de­ni­ýet we sun­gat iş­gär­le­ri­niň, hö­wes­jeň aý­dym­çy ýaş­la­ryň hem­-de ze­hin­li ça­ga­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ril­ýän Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň yg­lan eden «Türk­me­niň Al­tyn ...

  29.06.2020
 • Ýurt asudalygynyň bähbidine

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda goşuny dolandyrmak, bölümçeleriň söweşjeň taýýarlygyny ýokarlandyrmak babatynda serkerdeleriň bilim derejelerini, tejribelerini kämilleşdirmek maksady bilen serhet galalaryň serkerdeleri bilen okuw ýygnanyşyklary yzygiderli geçirilýär. Şeýle okuw ýygnanyşygy, golaýda ...

  25.06.2020
 • «Serhet owazlary» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

 • 2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy tarapyndan «Serhet owazlary» atly aýdym-sazly döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Geçirilen bäleşige tomaşaçy hökmünde serhetçiler bilen ...

  24.06.2020
 • Gurluşykçy harby hünärmenleriň işleri ileri

 • Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň düzüminde çagyryş boýunça harby gullugyny geçýän esgerlerden ukyp-başarnyklary boýunça dürli ugurlardan hünärmenler taýýarlanylýar. Şolaryň hatarynda gurluşykçy harby hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan okuw işleri hem ...

  20.06.2020
 • Muzeýe gezelenç

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminiň deňizçi serhetçileri «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň çäginde gurlan «Gämi» muzeýine medeni gezelenjini guradylar. Gezelenje deňizçi serhetçiler bilen birlikde, Türkmenistanyň Harby-deňiz institutynyň uçurymlary hem ...

  18.06.2020
 • Harby kasam kabul ediliş dabarasy geçirildi

 • Ýakynda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň binasynyň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň düzümine harby gulluga çagyrylan ýaş esgerleriň harby kasam kabul ediş dabarasy boldy. Hormatly Belent ...

  14.06.2020
 • Deňizçi uçurymlar geljege ak pata aldylar

 • Adamyň durmuşynda ýatdan çykmajak iň ajaýyp günler bolýar. Şol gün ýürekden edilen arzuwlaryň wysal bilen ýüzleşen güni bolup, onuň bagtyýarlygy bütin dünýämize ýalkym saçýar. Bagtyýar Diýarymyzda harby talyp diýen mukaddes ...

  13.06.2020
 • Söweşjeň taýýarlyk kämilleşdirilýär

 • Häzirki döwürde maddy-enjamlaýyn binýady pugtalanýan goşunymyzyň hataryna söweşjeň tehnikalar we ýaraglar alnyp, ozal bar bolanlarynyň üsti ýetirilýär. Olara ezberlik bilen erk edýän hünärmenleriň bolsa Gullugymyzda tejribeli serkerdeler tarapyndan taýýarlanýandygy bellenilmäge ...

  12.06.2020
 • Kömekçi hojalygy azyk bolçulygyny döredýär

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyz tarapyndan ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň kömekçi hojalyklarynyň işleriniň ösdürilmegi dogrusynda bimöçber tagallalar edilýär. Ýadymyzda bolsa, geçen 2019-njy ýylyň 9-njy ýanwarynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ...

  09.06.2020
 • Harby gullukdan boşatmak dabaralary dowam edýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hatarynda iki ýyl gulluk edip, Watan öňündäki gulluk borjuny tamalaýan çagyryş boýunça harby gullukçylary Ýaragly Güýçleriň ätiýaçlygyna ugratmak çäreleri ähli welaýatlarymyzda gyzgalaňly dowam edýär ...

  03.06.2020
 • Harby gulluga ugradylyş dabaralary ýaýbaňlandyrylýar

 • Şu günler ýurdumyzyň harby wekilliklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň ...

  02.06.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  16
  17
  >