Harby durmuş
 • Wagyz-nesihat işleri geçirildi

 • Hormatly Prezidentimiz özüniň many-mazmunly çykyşlarynda ýokary okuw mekdeplerinde okaýan ýaşlarymyza döwrebap bilim-terbiýe berip, olaryň alan bilimleriniň durmuş ýüzünde önümçilik işleri bilen berk baglanyşdyrylmalydygyny belläp geçýär. Bu işleri ýerine ýetirmekde bolsa ...

  25.02.2021
 • Döwlet çäreleri wagyz-nesihat işlerinde

 • Döwür dönüp, ykballaryň galkynmagy asly halal türkmen ruhunyň täze başlangyçlara bolan isleg, höwesini artdyrýar. Şu günki günüň talabyny ödemek we ony bir kemsiz durmuşa geçirmek sylagdan serpaýly, bagtdan paýly türkmenistanlylaryň ...

  22.02.2021
 • Serhetçiler wagyz-nesihat çärelerini geçirýär

 • «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ilkinji aýlary serhetçileriň durmuşyna-da ýatdan çykmajak taryhy wakalary bagş edýär. Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde geçirilýän syýasy-medeni çäreler serhetçileriň ...

  19.02.2021
 • Watana gulluk etmek mukaddes borç

 • Her gezek taryhy kitaplary elime alyp, onuň saralyp giden sahypalarynda orun alan türkmen serkerdeleriniň görkezen edermenlikleri hakynda ýazylan maglumatlary okanymda, Watan üçin şirin janlaryny orta goýup, ene topragyň her daban ...

  17.02.2021
 • Harby gullukçylarymyz azyk bolçulygyna önjeýli goşant goşýarlar

 • Ýakynda biz oba hojalyk pudagy boýunça alnyp barylýan işleri içgin öwrenip, bu hakda degerli maglumatlary toplamak we ony serhetçilere, galyberse-de, halk köpçüligine ýetirmek maksady bilen Gullugymyzyň degişli harby bölümiden bolduk ...

  11.02.2021
 • Bäsleşikleriň jemi jemlenildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçylarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi» we «Ýylyň psihology» atly bäsleşikleriň jemi jemlenildi. Harby bölümleriň serkerdeleriniň işjeň gatnaşan bu bäsleşikleri Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi ...

  07.02.2021
 • Syýasy-medeni çäreler ýaýbaňlandyrylýar

 • «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň başlanmagy bilen, şu günler Gullugymyzda syýasy-medeni çärelere möhüm ähmiýet berilýär. Bulara şahsy düzümiň arasynda geçirilýän «Bitaraplyk köňülleriň köprüsi — Türkmenistan bagtyýarlyk ülkesi» atly ...

  31.01.2021
 • Ýurt garşy alsyn!

 • Her ýylyň 27-nji ýanwarynda ýurdumyzda Watan goragçylarynyň güni ýokary derejede bellenilýär. Baýramçylyk mynasybetli dabaralar guralýar, ähli amatlyklary özünde jemleýän ajaýyp binalar açylyp ulanylmaga berilýär. Bu bolsa harby gullukçylarymyzyň şatlygyna şatlyk ...

  27.01.2021
 • Serhetçiler üçin ýene bir lukmançylyk ýeri

 • Şu gün Watan goragçylary gününiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmesinde lukmançylyk ýeriniň täze binasy açyldy. Dabara serhetçi serkerdeler, borçnama we çagyryş boýunça harby gullukçylar gatnaşdylar. Aýdam-saza beslenen dabarada ...

  27.01.2021
 • Esgerlere baýramçylyk sowgady

 • «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda baýram edilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Gullugymyzyň harby bölümleriniň birinde täze esgerler ýatakhanasy açylyp, serhetçi esgerlerimiziň hyzmatyna berildi. Ýüzlerçe orunlyk bu ýatakhanada iş ...

  27.01.2021
 • Täze jaýlar gutly bolsun!

 • Watan goragçylarynyň gününiň toýlanýan günlerinde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde birnäçe hojalyga niýetlenen ähli amatlyklary özünde jemleýän täze ýaşaýyş jaýy açylyp ulanylmaga berildi. Täze gurlup ulanylmaga berlen ýaşaýyş jaýynda ...

  25.01.2021
 • Serhetçiler üçin lukmançylyk ýeriniň täze binasy

 • Ýurdumyzda her ýylyň 27-nji ýanwarynda Watan goragçylarynyň güni ýokary derejede bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk, ynha, şu ýyl, ýagny «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem Diýarymyzda uly ruhubelentlikde bellenilýär ...

  25.01.2021
 • Täze binalar — serhetçilere baýramçylyk sowgady

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýokary ruhubelentlikde baýram edilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli gadymy Amul topragynda serhetçi harby gullukçylarymyz üçin durky täzelenen serhet galasy ...

  25.01.2021
 • Watançy goragçylarynyň gününe bagyşlanan bäsleşik

 • Häzirki wagtda Gullugymyzyň harby bölümlerinde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli çäreler dowam edýär. Olaryň hatarynda «Watançy gerçekler» atly çeper-döredijilik bäsleşigini agzamak bolar. Ol her ýyl Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, şeýle hem ...

  25.01.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  23
  24
  >