Harby durmuş
 • Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň şanyna

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde bolşy ýaly, şu gün ýurdumyzyň Serhet institutynda hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna bagyşlanyp maslahat geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary, serkerdeleri we ...

  12.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň ussatlygy

 • Şu gün gün ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşigi geçirildi. Onda Watanymyzyň goragçylary bolan «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary şöhratly pederlerimize ...

  06.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary dikuçarlarda başarjaňlyklaryny görkezdiler

 • Düýn ýurdumyzda «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby okuw türgenleşigi geçirildi. Harby okuw türgenleşigine ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň binýadyndaky dikuçarlar hem gatnaşdyryldy we türgenleşigiň barşynda dikuçarlaryň häsiýetli aýratynlyklary görkezildi.

  Harby okuw ...

  06.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary döwrebap harby tehnikalarda söweşjeň wezipäni ýerine ýetirdiler

 • Düýn geçirilen harby okuw türgenleşiginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly bilelikdäki toparynyň şahsy düzümi söweşjeň ussatlyklaryny hem-de başarnyklaryny görkezdiler.

  Bu ýerde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň çäk ...

  06.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly topary — mertligiň nusgasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň goranyş kuwwatyny berkitmek, Milli Ýaragly Güýçlerimiziň goşun görnüşleriniň söweşjeň taýýarlygyny hemişe ýokary derejede saklamak babatynda döwletimizde giň gerimli çäreler durmuşa geçirilýär. Düýn ýurdumyzda geçirilen «Türkmen ...

  06.09.2019
 • Döwrebap tehnikalar — mizemez goşunyň binýady

 • Şu günki geçirilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşiginde mizemez goşunymyzyň binýady bolan döwrebap harby tehnikalara uly orun berildi. Hormatly Belent ...

  05.09.2019
 • Mergenlik türkmen esgerine mahsus häsiýet

 • Mergenlik türkmen esgerine mahsuh häsiýet. Asyl-ha bu her bir türkmen ýigidine mahsusdyr. Munuň şeýledigini şöhratly taryhymyzyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylyp galan we biziň şu günlerimize çenli ähmiýetini ýitirmän gelen ...

  05.09.2019
 • Dost wepasy goldawyňdyr hemişe

 • Gulluk itleri şu günki geçirilen Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen»  ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşigine özboluşly aýratynlyk çaýdy. Onda türkmen alabaýlary hem-de nemes owçarka itleri ...

  05.09.2019
 • Ýokary söweşjeň taýýarlyk ýurt asudalygynyň kepili

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serhkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň dost-doganlyk serhediniň goragy barha berkeýär. Harby gullukçylaryň ählitaraplaýyn üpjünçiliginiň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, goşunyň söweşjeň taýýarlyk derejesiniň kämilleşmegi babatynda hem ...

  05.09.2019
 • Watançy gerçekler bäsleşdiler

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän serhetçi esgerleri mukaddes borja ruhlandyrmak, harby gullugy birkemsiz ýerine ýetirmäge höweslendirmek maksady bilen olaryň arasynda döredijilik bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär. Şeýle bäsleşikleriň ...

  30.08.2019
 • Sagdynlygyň goragçysy

 • Bagtly menziller, ykballara ganat beren wysallar çagalygyň kir-kimirsiz, Asman ýaly arassa arzuwlaryndan başlanýar diýýärler. Bu aýdylanlar heniz ýaşdygyna seretmezden, serhetçi lukmanlaryň arasynda özüniň hünärine ökdeligi, ynanylan wezipäni birkemsiz ýerine ýetirýänligi ...

  23.08.2019
 • Taryhy forum serhetçileriň arasynda wagyz edilýär

 •  «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy dünýä ýaň saldy. Bu iri göwrümli halkara çäresi, diňe bir Hazarýaka döwletleriniň däl-de, eýsem ...

  15.08.2019
 • Asudalygyň kenary

 •  

  Gözel Awazadan ir säher şaýlanyp ugranymyzda, Gündogardan Günüň tylla şuglalary dünýäniň ykbalyna ellenmedik täze bir güni peşgeş berip, Göge göterilip barýardy. Bu ýerden onçakly uzakda bolmadyk serhet galasynyň ajaýyp ...

  10.08.2019
 • Esgerleriň dynç alyş güni gyzykly geçýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda esgerleriň dynç alyş günleri manyly, gyzykly geçirilýär. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda harby gullukçylar bilen muzeýlere, teatrlara, paýtagtymyzyň gözel ýerlerine gezelençleriň ýygy-ýygydan ...

  10.08.2019
  <
  1
  2
  ...
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  ...
  16
  17
  >