MAKALA

Nesihatly hekaýalar

Söýginiň hemralary

Bir zenan öýüniň eýwanyna eşik sermäge çykanda, howlusynyň agzyndaky kese oturgyçda dyzlaryny epen üç ýaşula gözi düşýär.

– Eger-de siz ýadaw bolsaňyz, içerik girip, çaý-suw içiň! – diýip, göwnaçyk zenan mürähet edýär.

– Biziň hemmämiz bilelikde öýe girip bilmeýäris – diýip olar jogap berýärler.

– O näme üçin? – diýip, öý bikesi geňirgenýär.

Ýaşulularyň biri: – Onuň ady “Baýlyk”, munyňky “Saglyk”, meniň adym bolsa, “Söýgi” – diýip, özleri bilen tanyşdyransoň, şeýle diýýär:

– Indi bolsa, ýanýoldaşyň bilen biziň haýsy birimizi myhman aljakdygyňyz barada maslahat ediň!

Gapydan begenip giren aýaly, adamsyna bolan zatlar barada gürrüň berýär. Adamsy muňa gaty begenip:

– Bü-ýä oňat bolaýdy. Saýlamaly bolsa näme, ozaly bilen “Baýlygy” çagyraly. Goý, ol öýümizi baýlyk bilen doldursyn! – diýýär.

Aýaly pikirlenip:

– Gadyrdan, “Saglygy”, çagyrsag-a has-da göwnejaý bolardy – diýýär.

Olaryň gürrüňlerini diňläp oturan kiçijik gyzy:

– Ýogsa-da, biz näme üçin “Söýgini” çagyrmaly däl? Goý, biziň öýümizde hemişe söýgi höküm sürsün! – diýip, şatlygyny ýüze çykarýar.

– Beýle bolsa gyzymyz bilen razylaşaýmak galýar. Bar-da, “Söýginiň” biziň myhmanymyz bolmagyny sora – diýip, hojaýyn aýalyna ýüzlenýär. Aýaly daşaryk çykyp, üç ýaşula garap:

– Siziň haýsy biriňiz “Söýgi” bolsaňyz, içerik giriň, myhmanymyz boluň – diýýär. “Söýgi” atly ýaşuly içerik ýönelende, beýleki iki ýaşuly hem onuň yzyna düşüberipdir. Geň galan zenan ýaşululara ýüzlenip:

– Hany siziň diňe biriňiz içerik girip bilýändigiňizi aýdypdyňyz ahyryn? – diýýär.

– “Baýlygy” ýa-da “Saglygy” çagyran bolsaňyz, beýleki ikimiz daşarda galardyk, ýöne siz “Söýgini” çagyrdyňyz. Biz bolsak, “Söýgi” nirä gitse, elmydama onuň ýanyndan aýrylýan däldiris. Biz onuň hemralarydyrys. Nirede söýgi bar bolsa, şol ýerde-de baýlyk we saglyk mesgen tutýandyr – diýip, ýaşulular işikden ätläpdirler.

 

Enäniň öwüdi

– Eje jan, men ýanýoldaşymyň bolşuna sabyr edip biljek däl. Ol büs-bütin özgerdi, maňa düşünesi gelenok, sylanok we mydama meniň bilen öýkeleşýär. Göwnüme bolmasa ol menden barha sowaşýar – diýip, ýaş zenan ejesiniň ýanynda zeýrenipdir.

– Gyzym, ýogsa-da ony özüň sylaýaňmy? Oňa düşünjek bolýaňmy? – diýip, ejesi gatyrganypdyr.

– Eýsem, ol gaharlanypda, men gaharlanmaly dälmi? Ol maňa nähili bolsa menem oňa şo hili borun-da. Eger-de, ol meni sylamasa, men ony sylamaga borçly däl ahyryn. Eger-de ol maňa düşünmese, onda näme üçin men oňa düşünjek bolmaly? – diýip, gyzy dillenipdir.

– Beýle bolsa gyzym seniň alan galaň bolmaz. Seniň häzirki bolşuň edil ýüz görülýän aýna çalym edýär, sen diňe ýanýoldaşyň ýalňyşlyklaryny gaýtalaýarsyň. Ýöne sen aýnadan tapawutlylykda, diňe görýän zatlaryňy däl-de, görünmeýän zatlary hem ýanýoldaşyňa görkezip bilýäň ahyryn. Eger-de sen gowy bolsaň, ol hem gowy bolmaga jan eder. Eger-de sen ony sylasaň, ol hem seni sylap başlar. Eger-de sen söýgi bildirseň, ol hem seni söýer. Zenan ýanýoldaşyna özüniň iň gowy häsiýetlerini görmäge kömek etmelidir.

 

Suratkeş

Birwagtlar höwesjeň suratkeşiň eserlerine köpler kembaha beripdir. Tanyşlary onuň ýanyna gelip, onuň çeken suratlarynyň bolmaýan ýerlerini sanapdyrlar. Bularyň bolşundan irip başlan suratçy, bir gün ähli çeken kartinalaryny diwardan asyp goýupdyr. Ol tanyşlarynyň ählisine çekilen suratlaryň kemini düzetmek üçin ýanlary bilen çotka we reňk alyp gelmeklerini haýyş edipdir.

Elbetde, olaryň biri hem ol ýerde gara bermändir. Çünki kembaha bermek aňsat, ýöne ony düzetmek kyn.

 

Toplan Hallygül Bakaşowa,

Balkan welaýatynyň Etrek etrap merkezi kitaphanasynyň kitaphanaçysy.

  • 157
  • 18.06.2020