MAKALA

Täze ýyl aýtgylaryndan

♦ Täze ýyl her bir ynsanyň ýaş toýudyr.

♦ Täze ýyl baýramynyň iň uly jadysy ähli kişileri jada ynandyryp bilmegidir.

♦ Täze ýyl bosagada durka, biz täzeden ýaşamaga başlaýarys.

♦ Aslynda, Täze ýyl baýramçylygy dileglerden, gutlaglardan hem-de ertirden başlap hemmesiniň gowy boljakdygy baradaky ullakan ynamdan ybarat.

♦ Täze ýyl ýüreginiň töründe özüniň çagadygyna ynanýan we henizem syr bildirmän jada garaşýan uly adamlaryň baýramçylygydyr.

♦ Täze ýylda ýakynlaryňyza edip biljek iň uly sowgadyňyz — ýagşylyga bolan umytdyr.

♦ Täze ýyl jadyly gije. Ulular käte çagalara garanyňda ertekilere has mätäçlik çekýändikleri üçin hem bu gijäni aýratyn gowy görýärler.

♦ Täze ýyly nirede garşylandygyň däl, kimler bilen garşylandygyň has möhümdir.

♦ Islendik ýaşda Täze ýyly täze maksatlar bilen garşylamak gerek.

♦ Eger-de sen Täze ýyl agşamynda diňe garyň ýagmagyny dileýän bolsaň, diýmek, şu wagt örän bagtly adamsyň.

♦ Täze ýyl sowgadyny arçanyň aşagyndan däl-de, töwereginden gözläň. Eger daşyňyzy maşgalaňyz gurşap duran bolsa, diýmek, ol sowgat sizde bar.

 

Toplan Oguljennet Begliýewa,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mugallymy.

  • 49
  • 31.12.2020