MAKALA

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary we komitetleriň ýolbaşçylary saýlandy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

«Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 11-nji we 18-nji maddalaryna laýyklykda we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň 2021-nji ýylyň 14-nji aprelindäki birinji maslahatynyň barşynda geçirilen açyk ses bermegiň netijeleri boýunça:

Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 5-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň komitetlerini döretmek hakynda

«Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 18-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň şu aşakdaky komitetlerini döretmeli:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky;

Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky;

Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky;

Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky;

Halkara meseleler baradaky.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy 

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 6-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Merettagan Gurbandurdyýewiç Taganowy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy 

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 7-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Dünýägözel Akmuhammedowna Gulmanowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 8-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Guwançmyrat Bagybekowiç Agaýewi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 9-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Merdan Jomardowiç Halnazarowy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ykdysadyýet, maliýe we durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

GurbangulyBerdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 10-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň başlygy hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Bahar Hojamuradowna Seýidowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Ylym, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 11-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň başlygy hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Çarygeldi Gurbangeldiýewiç Babanyýazowy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 12-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasary hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Batyr Geldymämmedowiç Orazmämmedowy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Sebitleýin ösüş, daşky gurşawy goramak we agrosenagat syýasaty baradaky komitetiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 13-I.

 

***

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Karary

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Halkara meseleler baradaky komitetiniň başlygy hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty karar edýär:

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Halkara meseleler baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlamaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy

Gurbanguly Berdimuhamedow

Aşgabat şäheri.

2021-nji ýylyň 14-nji apreli.

№ 14-I.

  • 31
  • 14.04.2021