Sport
 • «Zenit» Russiýanyň çempiony boldy

 • Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan «Premier Liganyň» 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem «Zenit» toparydyr.

  «Zenit» topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda «Krasnodar» toparyny 4:2 hasabynda utup, 6-njy ...

  09.07.2020
 • Powetkin bilen Waýtyň duşuşygynyň geçiriljek wagty mälim edildi

 • «Matchroom Boxing»-iň guramaçylary russiýaly Aleksandr Powetkin bilen Dillian Waýtyň arasyndaky duşuşygyň geçiriljek wagtyny resmi ýagdaýda habar berdiler. Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan bu boks tutluşygy şu ýylyň 22-nji awgustynda geçiriler ...

  06.07.2020
 • Welosiped sürseň...

 • Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, welosiped sporty dünýäde sportuň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Dünýäde 420 milliondan gowrak welosipedçi hasaba alnandyr. Onuň diňe 3 göterimi welosipedi ulag serişdesi hökmünde, 97 göterimi ...

  03.07.2020
 • Tälimçisine iň köp hak töleýän topar

 • Angliýa Futbol federasiýasy «Premýer liga» çempionatynyň 20 sany toparlaryň tälimçilerine ýyllyk tölenýän zähmet haklarynyň sanawyny düzdi. Sanawyň birinji ornuny çempionlyga bir ädim galan «Liwerpul» we onuň tälimçisi Ýurgen Klopp eýeleýär ...

  02.07.2020
 • 30 ýyldan soň «Liwerpul» çempion

 • Mundan 30 ýyl ozal, Angliýanyň milli futbol çempionaty bolan «Premier Ligada» çempion bolan «Liwerpul» topary täzeden çempion bolmak arzuwyna ýetdi. Milli çempionatda ikinji orunda barýan «Mançester Siti» toparynyň «Çelsi» toparyna ...

  29.06.2020
 • «Serhetçi» ýurdumyzyň futzal boýunça naýbaşy ligasyna gatnaşýar

 • Şu günler ýurdumyzda Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň oýunlary geçirilýär. Geçirilýän duşuşyklaryň üç tapgyry hem Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň ýardam bermeginde Mary şäherinde oýnalýar. Hünärmenleriň bellemegine ...

  25.06.2020
 • Ronaldo rekordlarynyň hataryna ýene birini goşdy

 • Birnäçe rekordyň eýesi, super ýyldyz Kristiano Ronaldo rekordlarynyň hataryna ýene birini goşdy. «Ýuwentusyň» ýyldyzy Angliýadyr Ispaniýadan soň, Italiýada-da iň köp gol geçiren portugal futbolçysy boldy. Ol «Ýuwentusyň«, «Bolonýany» 2-0 ýeňen ...

  24.06.2020
 • Italiýanyň Kubogyna «Napoli» topary mynasyp boldy

 • Italiýanyň Kubogyna «Napoli» topary mynasyp boldy. Neapollylar Rimde oýnalan finalda «Ýuwentus» bilen duşuşdylar. Esasy wagty golsuz tamamlanan duşuşygyň 1-nji ýarymynda «Ýuwentus», 2-nji ýarymynda-da «Napoli» erjel oýun görkezdi. Netijede, oýundan soňky ...

  23.06.2020
 • «Altyn top» baýragy üçin esasy 10 dalaşgär

 • «Goal» portaly şu ýyl «Altyn top» baýragyny gazanmak ähtimallygy ýokary bolan oýunçylaryň sanawyny düzdi. Sanawda öňdeligi Robert Lewandowski eýeleýär. Germaniýanyň «Bawariýa» toparynyň polýak hüjümçisi şu möwsümdäki ähli ýaryşlarda 45 pökgi ...

  20.06.2020
 • Mbappe 1-nji, Messi 21-nji, Ronaldo 70-nji

 • Halkara Sport Analizleri Merkezi – CIES futbolçylaryň häzirki ýagdaýdaky transfer bahalary barada hasabat ýaýratdy. Guramanyň habar bermegine görä, edil häzirki wagtyň iň gymmatly oýunçylarynyň sanawynda PSŽ-niň fransuz ýyldyzy Kilian Mbappe ...

  18.06.2020
 • Ilkinji milliarder futbolçy

 • «Forbes» žurnaly «Ýuwentusyň» portugaliýaly super ýyldyzy Kristiano Ronaldonyň umumy girdejisiniň 1 milliard dollardan geçendigini habar berdi. Şeýlelikde, Ronaldo 1 milliard dollar girdeji gazanan ilkinji futbolçy hökmünde hasaba alyndy. 35 ýaşly ...

  16.06.2020
 • Türkmenistanyň açyk çempionatyndan hoş habar

 • Golaýda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty geçirildi. Çempionat turuwbaşdan ýokary guramaçylykly alnyp baryldy. Oňa halkara sport ýaryşlarynda üstünlik gazanyp ýören tejribeli ...

  10.06.2020
 • Aşgabatda çagalar üçin mugt welosiped nokady döredildi

 • BMGÖM-nyň «Durnukly şäher» taslamasynyň çäklerinde Aşgabatda çagalar üçin mugt welosiped hyzmaty ýola goýuldy. 10 welosipedden ybarat ilkinji beket paýtagtdaky «Bagtyýarlyk» söwda merkeziniň öňündäki meýdançada işläp başlady.

  Şeýlelik bilen bu ýere ...

  09.06.2020
 • Ýaşlar birinjiliginde 13-nji tapgyra badalga berildi

 • Ýokary liganyň futbol klublarynyň ýaşlar düzümleriniň gatnaşmagyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiliginiň 13-nji tapgyryna badalga berlip, onda «Aşgabat II» ýaryş tertibiniň öňbaşçysy «Altyn Asyr II» toparyny kabul etdi.

  Myhmanlaryň artykmaçlygynda geçen ...

  06.06.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  31
  32
  >