Sport
 • Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan sport ýaryşlary

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň hözirini görüp ýaşaýan watandaşlarymyz Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk baýramçylygynyň şanly toýuna taýýarlyk görýärler. Bu gün ýurdumyzyň her bir raýaty bu ajaýyp toýa mynasyp ...

  23.11.2020
 • Sport ýaryşlar gyzgalaňly dowam edýär

 • Hemmämiziň bilşimiz ýaly, hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby türgenleriniň arasynda sportuň  dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar gyzgalaňly dowam edýär. Bizem geçirilýän sport ýaryşlarynyň, ýagny tennis ...

  17.11.2020
 • «Köpetdag» wagtyndan ozal çempion boldy

 • Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň altyn medalynyň eýesi belli boldy. Çempionatyň 23-nji tapgyrynda «Migrasiýa» futzal toparyny 4:0 hasabynda ýeňen «Köpetdag» bassyr ikinji gezek ýurdumyzyň çempiony boldy. 

  Şeýlelikde, Türkmenistanyň ...

  16.11.2020
 • Ýeňil atletika boýunça ýaryşlara badalga berildi

 • Hemmämiziň bilşimiz ýaly, şu günler ýurdumyzda baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby türgenleriniň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Ynha, düýn ...

  13.11.2020
 • Ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy

 • Şu gün Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ýubileý baýramçylygyna bagyşlanan ýeňil atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatynyň ýapylyş dabarasy boldy. Dabara Olimpiýa şäherjiginiň Ýeňil atletika toplumynda guraldy. Oňa türgenler hem tälimçiler gatnaşdy. Ýapylyş ...

  11.11.2020
 • Serhetçi tennisçileriň üstünligi

 • Öň habar berşimiz ýaly, şu günler ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby türgenleriniň arasynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli sportuň dürli görnüşleri boýunça sport bäsleşikleri gyzgalaňly ýagdaýda dowam ...

  10.11.2020
 • Türkmenistan Bütindünýä kýörling federasiýasynyň agzasy boldy

 • Bütindünýä kýörling federasiýasynyň (WCF) saýtynda bu sport guramasynyň wagtlaýyn agzasy derejesiniň Türkmenistana berilmegi barada habar peýda boldy. Federasiýa Boliwiýa assosiasiýasyny hem öz içine alýar. Bu karar WCF Baş Assambleýasynyň onlaýn ...

  10.11.2020
 • Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sport ýaryşlary

 • Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» barada taryhy kararnamanyň kabul edilmeginiň 25 ýyllyk şanly senesine bagyşlanan dabaralara ynamly gadamlar bilen barýar.

  Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ...

  06.11.2020
 • Stoluň üstünde oýnalýan tennis badalga aldy

 • Häzirki wagtda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň arasynda baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli yglan edilen sport bäsleşikleri gyzgalaňly dowam edýär. Şu gün hem Türkmenistanyň Serhet institutynyň sport toplumynda sportuň ...

  05.11.2020
 • Türkmen konkurynyň ezberleri

 • Paýtagtymyzdaky Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk baýramy mynasybetli Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň, Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda konkur boýunça Türkmenistanyň ...

  03.11.2020
 • Serhetçi basketbolçylaryň üstünligi

 • Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň türgenleriniň arasynda sport ýaryşlary dowam edýär. Ýaryşlar diýseň çekeleşikli hem gyzgalaňly ýagdaýda alnyp barylýar. Bäsleşýän toparlar ...

  02.11.2020
 • Welosipedli külterlenen menziller

 • Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Welotrek sport toplumynda baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli oktýabr aýynyň 28 – 31-i aralygynda welosportuň welotrek görnüşi boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty geçirildi. Türkmenistanyň Sport we ...

  02.11.2020
 • Ot üstünde oýnalýan hokkeý

 • Ot üstünde oýnalýan hokkeý Niderlandlarda, Germaniýada, Ispaniýada, Belgiýada, Angliýada, Irlandiýada, Argentinada, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, GAR-da, Hindistanda, Pakistanda, Malaýzi ýada uly meşhurlyk gazandy.

  Oýna her haýsy 11 adamdan ybarat bolan iki ...

  31.10.2020
 • Dünýä çempionatyna taýýarlyk

 • Mundan üç ýyl ozal Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň iň tomaşaly, iň gyzykly görnüşleriniň biri, gürrüňsiz, welotrek boýunça ýaryşlar boldy. Türkmenistanda welotrek boýunça geçirilen ...

  30.10.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  35
  36
  >