Sport
 • Jahanda meşhur basketbol

 • Amerikanyň uniwersitetleriniň basketbol ligasynda (NCAA) «Wirjiniýa Kawaliers» topary çempion boldy. Olar Minneapolis şäherinde oýnalan final duşuşygynda «Tehas Tek Red Reýders» toparyny goşmaça wagtda 85:77 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Oýnuň ...

  30.04.2019
 • Açyk çempionatda serhetçi türgenleriň ýeňşi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz iri sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Ýurdumyzda Dünýä çempionatlarynyň we Aziýa ýaryşlarynyň yzygiderli geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Geçirilýän şeýle ýaryşlara Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň türgenleri ...

  29.04.2019
 • «Altyn asyr» 2 minutda bir utuk gazandy

 • 17-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň (AFK) kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň Merkezi zolagynyň («D» toparça) duşuşygy geçirildi. Toparçalaýyn bölegiň ikinji tapgyrynyň çägindäki duşuşykda ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyr» Täjigistanyň ...

  26.04.2019
 • Iň ýyndam bedew

 • Dünýäniň öňdebaryjy at çapyşygy hasaplanýan «Randox Grand National» bäsleşiginde bu ýyl ýeňiji üýtgemedi. Angliýanyň Liwerpul şäherinde 178-nji gezek geçirilen ýaryşda irlandiýaly çapyksuwar Deýwi Rassel «Tiger Roll» atly dokuz ýaşar aty ...

  24.04.2019
 • Welosportuň gadamlary

 • Welosport boýunça geçirilýän «Monuments» nusgawy ýol ýaryşlarynyň 2-nji tapgyry bolan «Tour de Flanders» bäsleşiginde italiýaly Alberto Bettiol ýeňiş gazandy. «EF Education First Pro Cycling» toparynyň sürüjisi Belgiýanyň Antwerpen bilen Audenarde ...

  23.04.2019
 • Taryhy ýaryş

 • Awtomobil sportunyň iň köp tomaşaçyly ýaryşlarynyň biri bolan «Formula 1» boýunça ýakynda Hytaý Halk Respublikasynda geçiriljek bäsleşik taryhy ýaryşlaryň hataryna girer. Sebäbi bu bäsleşik onuň taryhyndaky 1000-nji «Gran Pri» hökmünde ...

  22.04.2019
 • «Ahal» birinji orunda barýar

 • Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 4-nji tapgyrda oýnalan 4 duşuşygyň 3-sinde ýer eýeleri 1–0 hasabynda ýeňiş gazandy. Sanawyň lideri «Ahal» öz meýdançasynda «Energetik» toparyndan 1–0 üstün çykdy. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini ...

  20.04.2019
 • Küşt, şaşka boýunça ýaryşlar geçirilýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde sportuň küşt, şaşka oýunlary boýunça ýaryşlar geçirilýär. Şeýle ýaryşlaryň geçirilmegi harby gullukçylaryň ýatkeşliginiň, ugurtapyjylygynyň, akyl-paýhasynyň kämilleşmegine uly itergi berýär.

  Taryhymyzyň gatlarynda ...

  18.04.2019
 • Arzyly kubogyň eýesi

 • Fransiýanyň Liga kubogyny «Strasbur» topary eýelemegi başardy. Ol Lill şäherindäki Pier-Mauronyň adyny göterýän stadionda oýnalan finalda «Gengam» bilen güýç synanyşdy. 50 müňe golaý tomaşaçynyň syn eden oýnunda esasy hem-de goşmaça ...

  16.04.2019
 • Golf ussady

 • Golf boýunça ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda zenanlaryň arasynda geçirilen 48-nji «ANA Inspiration» bäsleşiginde Günorta Koreýaly türgen Ko Žin-Ýon ýeňiş gazandy. Az ýalňyş goýberen Ko Žin-Ýon final tapgyrynda 278 utuk toplap, 1-nji ...

  15.04.2019
 • Kuraş

 • Kuraş özüne ýapon dzýudosynyň, rus sambosynyň we özbek kuraşynyň emellerini birleşdirýän köpugurly sport göreşidir. Sport göreşi hökmünde ol geçen asyryň 90-njy ýyllarynda esaslandyryldy. Ony meşhur özbek türgeni Komil Ýusupow esaslandyrdy ...

  14.04.2019
 • Türkmen sportunyň dabaralanmasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda sport ulgamy hem uly ösüşlere eýe bolýar. Aziýanyň merjeni hasaplanylýan Aşgabat şäherimiz iri halkara ýaryşlarynyň ...

  11.04.2019
 • Serhetçi türgenler tebigatyň goýnunda türgenleşýärler

 • Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigatymyzyň ajaýyp keşbi has-da gözelleşdi. Ynsan nirede bolsa-da, tebigatdan daşda bolup bilmeýär. Çünki ynsan tebigatyň bir bölegi bolup, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýar.

  Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet ...

  10.04.2019
 • Toparlaýyn üçünji orny eýelediler

 • Şu günler gyzgalaňly dowam edýän spartakiadanyň çäklerinde golaýda türkmen milli göreşi boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň türgen harby gullukçylary hem gatnaşyp, toparlaýyn üçünji orny eýelemegi başardylar. Bu ...

  09.04.2019
  <
  1
  2
  ...
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  ...
  31
  32
  >