Sport
 • Arzyly kubogyň eýesi

 • Fransiýanyň Liga kubogyny «Strasbur» topary eýelemegi başardy. Ol Lill şäherindäki Pier-Mauronyň adyny göterýän stadionda oýnalan finalda «Gengam» bilen güýç synanyşdy. 50 müňe golaý tomaşaçynyň syn eden oýnunda esasy hem-de goşmaça ...

  16.04.2019
 • Golf ussady

 • Golf boýunça ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda zenanlaryň arasynda geçirilen 48-nji «ANA Inspiration» bäsleşiginde Günorta Koreýaly türgen Ko Žin-Ýon ýeňiş gazandy. Az ýalňyş goýberen Ko Žin-Ýon final tapgyrynda 278 utuk toplap, 1-nji ...

  15.04.2019
 • Kuraş

 • Kuraş özüne ýapon dzýudosynyň, rus sambosynyň we özbek kuraşynyň emellerini birleşdirýän köpugurly sport göreşidir. Sport göreşi hökmünde ol geçen asyryň 90-njy ýyllarynda esaslandyryldy. Ony meşhur özbek türgeni Komil Ýusupow esaslandyrdy ...

  14.04.2019
 • Türkmen sportunyň dabaralanmasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda sport ulgamy hem uly ösüşlere eýe bolýar. Aziýanyň merjeni hasaplanylýan Aşgabat şäherimiz iri halkara ýaryşlarynyň ...

  11.04.2019
 • Serhetçi türgenler tebigatyň goýnunda türgenleşýärler

 • Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigatymyzyň ajaýyp keşbi has-da gözelleşdi. Ynsan nirede bolsa-da, tebigatdan daşda bolup bilmeýär. Çünki ynsan tebigatyň bir bölegi bolup, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýar.

  Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet ...

  10.04.2019
 • Toparlaýyn üçünji orny eýelediler

 • Şu günler gyzgalaňly dowam edýän spartakiadanyň çäklerinde golaýda türkmen milli göreşi boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň türgen harby gullukçylary hem gatnaşyp, toparlaýyn üçünji orny eýelemegi başardylar. Bu ...

  09.04.2019
 • «Spartakiadadan» hoş habar

 • Şu günki günlerde gyzgalaňly dowam edýän spartakiada serhetçi türgenleriň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolýar.

  Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhetçi» ýygyndy toparynyň türgenleri özleriniň ukyp-başarnyklaryny öňdebaryjy orunlary eýelemek bilen äşgär edýärler ...

  08.04.2019
 • Sambo: Aşgabatda dünýä çempionaty geçiriler

 • Halkara sambo federasiýasynyň prezidentiniň Gahryman Arkadagymyzyň adyna ýazan gutlag hatynda aýdylyşy ýaly, 2020-nji ýyldaky sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler. Halkara ýaryşlaryň ençemesini ýokary derejede geçiren Aşgabat ýene-de bir ýyldan ...

  05.04.2019
 • Sport — bagtyýarlygyň kepili

 •  

  Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli sport çäreleri giň gerime eýe bolýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň harby özgertmeleri netijesinde serhetçileriň sport bilen meşgullanmaklary ...

  04.04.2019
 • Serhetçi türgenler «Spartakiadada»

 • Dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport toplumlarynda türgenleşip, ýurdumyzda we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlarda üstünlikli çykyş edýän Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň türgenleri sportuň dürli görnüşleri: woleýbol, basketbol, türkmen milli göreşi, grek-rim ...

  03.04.2019
 • Skaýranning boýunça ýurdumyzyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň birinji tapgyry geçirildi

 • Aşgabadyň «Agama» alpinistler kluby skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň birinji tapgyryny geçirdi. Marköw dagynyň belent-peslikleriniň tapawudy 1000 metrden geçýän eňňitlerine gurnalan ylgawa dürli ýaşdaky türgenleriň altmyşdan gowragy gatnaşdy. Ylgaw ...

  02.04.2019
 • Ýedinji gezek ýeňiji

 • Sportuň gyşky görnüşleriniň biri bolan kýorling boýunça zenanlaryň arasyndaky dünýä birinjiliginde Şweýsariýanyň ýygyndysy ýeňiş gazandy. Daniýanyň Silkerborg şäherinde geçirilen çempionata 12 ýygyndy topar gatnaşdy. Toparçalarda geçirilen birnäçe oýunlardan soň ýarym ...

  01.04.2019
 • Sport bilen hoşlaşdy

 • Söweş sungatlarynyň meşhur türgeni irlandiýaly Konor Makgregor özüniň söýgüli sporty bilen hoşlaşandygyny habar berdi. 30 ýaşyndaky türgen özüniň şahsy durmuş internet sahypasynda: «Garyşyk söweş sungatlary diýilýän sport bilen häzirlikçe hoşlaşýaryn ...

  29.03.2019
 • Sport göreşi

 • Sport göreşi özüne iki görnüşi — grek-rim hem-de erkin görnüşleri birleşdirýär. Olaryň ikisiniň hem gözbaşyny antiki döwürden alyp gaýdýandygyny aýratyn bellemek gerek.

  Göreş boýunça ýaryşlar baryp biziň eýýamymyzdan öňki VIII ...

  28.03.2019
  <
  1
  2
  ...
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  ...
  31
  32
  >