Taryh
 • Dünýä taryhynyň beýik jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

  Haçan-da, 1063-nji ýylda soltan Alp Arslanyň tagta gelmegi bilen, döwlet diwanlarynyň işiniň kämilleşdiriş döwri başlanypdyr. Sebäbi döwletiň çägi onuň dolandyran ýyllarynda juda ...

  28.02.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

  Döwletiň maliýe ulgamynyň ýola goýulmagy

   

  1040-njy ýylda Beýik Seljuk türkmen döwletinde soltan Çagry begiň ýolbaşçylygynda dolandyryş ulgamynyň düýbi tutulýar. Ol soltan ...

  25.02.2021
 • Dag astyndaky gudrat

 • Köwata ýerasty kölüniň ýüze çykyşy bilen baglanyşykly halk arasynda dürli rowaýatlar bar. Gadym döwürlerde Arçman atanyň golaýynda mal bakyp ýören çopanlaryň biri çeşmäniň boýunda gamyşdan ýasan dilli tüýdügini çalmakçy bolanda ...

  22.02.2021
 • Türkiýede Kolizeýiň nusgasy tapyldy

 • «Daily Sabah-yň » habar bermegine görä, Türkiýäniň Aýdin welaýatynda gadymy Kolizeýiň nusgasy tapyldy. Gazuw-agtaryş işleri ýaňy başlandy, ýöne tapyndylaryň ägirt uly gurluşyň bir bölegi bolandygy eýýäm belli. Deslapky maglumatlara görä ...

  19.02.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

   

  Seljuk türkmenleriň öz döwletiniň çägindäki ülkelerde, kähalatda öz ýurdunda-da şazadalara, uly wezipeli serkerdelere, döwlet işgärlerine ikta berilmegi geljekki mülk ýer eýeçiligi ...

  17.02.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

   

  1025 — 1035-nji ýyllar seljuklaryň Horasanda uly güýje öwrülen ýyllarydyr. XI asyryň 30-njy ýyllarynyň başlarynda seljuklaryň esasy bölegi Mawerannahyrda, aýratyn-da, Buhara ...

  11.02.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

   

  Türkmen halkynyň orta asyrlar taryhy hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täzeçe garaýyş bilen öwrenilmäge başlandy ...

  07.02.2021
 • Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

 • Soltan Sanjaryň kümmetiniň gümmezindäki sekizburçlugyň, ondan bölünip gidýän şahalaryň şekili Oguz hanyň ýyldyzynyň we nesilbaşymyzyň nesil şejeresiniň nyşanydyr.

  Sekizburçlugyň şekili çekilen diwar bezeg nusgalarynyň iň mertebelisi XII asyrda bina edilen ...

  27.01.2021
 • Oguz hanyň sekizburçluk nyşany

 • Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly toýy mynasybetli paýtagtymyzda açylyp, ulanylmaga berlen täze binalar toplumlary şöhratly pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklarymyzyň mazmunyna täzeçe röwüş çaýdy. Munuň özi, ýaş nesillerimizi parasatly atalarymyzyň ...

  25.01.2021
 • Seýit Jemaleddin ýadygärlik toplumy

 • Alym Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda türkmen halkynyň baý taryhyndan söz açýan täsirli maglumatlar beýan edilýär. Türkmen halkynda bina gurmagyň inçe tilsimlerini ussatlyk ...

  25.01.2021
 • Algebranyň atasy

 • Biz şu ýazgymyzda Türkmenistanyň çäginde, esasan, VIII — IX asyrlarda ýaşap geçen, ensiklopediki ylmyň düýbüni tutan Abu Japar Muhammet ibn Musa al-Horezmi (780 — 850 ý.ý.) hem-de onuň döwürdeşleri ...

  18.01.2021
 • Beýik Britaniýada täze mineral ýüze çykaryldy

 • Britan alymlary «kernowit» diýlip at berlen täze mineraly tapdylar. Ol Angliýanyň Kornoul graflygynyň adyny göterip, takmynan, 220 ýyl mundan ozal gazylyp alnypdyr. Zümerret reňkli kernowiti birbada seýrek duş gelýän lirokonitdir ...

  15.01.2021
 • Taryhda bu gün, Gökdepe söweşinden 140 ýyl geçdi

 • 140 ýyl ozal, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda, 20 günlük gabawdan soň Gökdepe gala ýykyldy. Bu gala iri goşunly (korpus) ekspedisiýa garşy duran türkmenleriň iň soňky berkitmesidir.

  Türkmen halkynyň taryhynda iň ...

  14.01.2021
 • Gümmez gurmak sungaty

 • Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby halkymyzyň geçmişde dünýä ýaň salan şöhratly taryhyna, döwletlilik ýol-ýörelgelerine bagyşlanandyr. Halkymyzyň geçmişde guran döwletlerinde türkmen binagärliginiň nusgawy usullary ulanylypdyr.

  Türkmeniň Merkezi ...

  12.01.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  23
  24
  >