Taryh
 • Galyndylary tapyldy

 • Meksikaly paleontologlar Mehika şäheriniň täze howa menziliniň gurulýan ýerinden 200 töweregi mamontyň galyndylaryny ýüze çykardylar. Meksikanyň milli antropologiýa we taryh institutynyň işgäri Fransisko Sançesiň pikirine görä, tapylan süňkleriň hemmesi diýen ...

  17.09.2020
 • Soltan Sanjaryň aramgähi

 • ...Soltan Sanjaryň aramgähi Orta asyr Gündogarynyň iň beýik ýadygärlikleriniň biridir. Merkezi Aziýada görnükli syýasy işgär we harby serkerde, Seljuklar döwletiniň iň soňky beýik soltany bolan Soltan Sanjaryň aramgähi barada sungatöwreniji ...

  14.09.2020
 • Soltan Sanjaryň aramgähi

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, halkymyzyň asyrlaryň, müňýyllyklaryň dowamynda umumadamzat medeniýetine deňsiz-taýsyz goşant bolan maddy hem-de maddy däl medeni miraslarymyzy öwrenmek, dünýä ýaýmak we olary ÝUNESKO-nyň Umumadamzat maddy we maddy däl ...

  11.09.2020
 • Neolit eýýamynyň yzlary

 • Gruziýanyň Bolnisi şäheriniň golaýyndaky Maşawera depesinde geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde ýurduň arheologlary miladydan öň, IV müňýyllyklara degişli gadymy şäherçäniň galyndylaryny ýüze çykardylar. Bu barada Gruziýanyň milli muzeýiniň ylmy işgäri Jony Abuladze ...

  08.09.2020
 • Maru-Şahu Jahan — ýaşaýşyň şalygy

 • Gadymy döwürlerde Murgap derýasynyň boýunda iki sany uly şäher bolupdyr. Olaryň biri Murgap derýasynyň saka taraplarynda bolupdyr we oňa Maru-ar-Rud (Merwerud, Maryd ýa-da Ýokarky Mary) diýlip at berlipdir. Has gadymy ...

  04.09.2020
 • Gaznaly türkmen jahan döwletiniň medeniýeti

 • Taryhda türkmen topragynda we onuň çäklerinden daşarda ýetmişden gowrak döwleti döreden edermen ata-babalarymyzyň milli hem-de dünýä medeniýetine uly goşant bolan: guran-döreden şäherdir galalary, ylmy ýadygärlikleri mähriban Arkadagymyz tarapyndan esaslandyrylan Berkarar ...

  03.09.2020
 • Şähryslamyň sardobasynda täze ylmy barlaglar

 • Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda arheologiýa mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek, dikeltmek we rejelemek işleri giň gerimde alnyp barylýar. Sebäbi Watanymyzyň dürli künjeklerinde umumadamzat medeniýetiniň ...

  01.09.2020
 • Nusaýyň senetçilik we söwda merkezleri

 • Beýik Ýüpek ýoly bilen ilkinji kerwenleriň gatnap başlan döwürlerinde türkmen topragynyň çäklerinde goňşy sebitleri hem öz düzümine alan kuwwatly Parfiýa imperiýasy höküm sürüpdir. Günorta Türkmenistanyň çägi Parfiýa döwletiniň demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän ...

  29.08.2020
 • Nawidah galasy

 • Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda medeni mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek we döwrebap röwüşde dikeltmek işleri giň gerimde alnyp barylýar. Watanymyzyň dünýä nusgalyk milli baýlyklary ...

  26.08.2020
 • Taryhy alysa uzaýan Aşgabat

 • Paýtagtymyz Aşgabat şäheri öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdyp, bu günki gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, milli äheňde gurulýan binagärlik toplumy bilen dünýäde giňden tanalýar. Baş şäherimiziň çäginde ýaşaýyş ...

  24.08.2020
 • Äpet daşyň syry çözülýär

 • Takmynan, 5000 ýyl mundan ozal gurlandygy çaklanylýan haýran galdyryjy Stounhenj (iňlisçe: Stonehenge) atly taryhy ýadygärliginiň ägirt uly daşlarynyň nireden getirilendigi köp wagtdan bäri alymlary gyzyklandyrýardy. Iňlis alymlary bu sowalyň jogabyny ...

  23.08.2020
 • Gadymy şäherlerimiziň taryhyndan

 • Dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşan pederlerimiziň mundan müňlerçe ýyl ozal döreden, guran ajaýyp binalary, köşk-saraýlary, türkmen hünärmenleri bilen bir hatarda, daşary ýurtly alymlaryň hem ünsüni çekip gelýär.

  ÝUNESKO-nyň sanawyna ...

  21.08.2020
 • Yzçylyk üşügi

 • Käbir adamlarda aýratyn bir zehin, adaty bolmadyk üşük bolýar. Meşhur bagşy-sazandalardyr ýazyjy-şahyrlar hem şeýle duýgulary özünde jemleýän adamlardyr. Olar özleriniň hünär ussatlygy, ylahy zehini bilen, ýaşan ömründe il-gününiň ýagşysyna ýarap ...

  19.08.2020
 • Dogumdan donly serdar

 • Hormatly Prezidentimiz: «Biz ata Watanymyzy beýgelden görnükli şahsyýetlerimize guwanýarys» diýip belledi. Merdana halkymyzyň şöhratly taryhynda ýitmejek yz goýan meşhur şahsyýetler sanardan kän, biz olara guwanýarys. Olaryň Watanyň, halkyň öňünde bitiren ...

  18.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  19
  20
  >