Taryh
 • Merwiň binagärlik sungaty

 • Taryh adamzadyň eýýamlaryň, döwürleriň, heňňamlaryň dowamynda döreden maddy we ruhy gymmatlyklarynyň dürdäneleriniň taýsyz nusgalaryny, örän gadymy döwletleriň we halklaryň geçen ýolunyň ýazuwly beýanyny häzirki günlerimize ýetiren ylymdyr.

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap ...

  23.11.2020
 • Gadymy şekillendiriş sungatymyzdaky guş şekilleri

 • Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe pederlerimizden miras galan medeniýetimiz, milli mirasymyz täze öwüşgine eýe boldy. Bu, esasan-da, milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýan şekillendiriş sungatynda has äşgär ýüze ...

  17.11.2020
 • Taryhy şöhratly şäher

 • Biziň eýýamymyzdan öňki II-I asyrlarynda Antiohiýa şäheriniň töwerekleri bilen daşyna berk gala aýlanan medeni merkezli, iň bir ähmiýetli şäher hökmünde tanalypdyr. Şäher-galasynyň merkezi Gäwürgalanyň diwarlary düýpli rejelenilip berkidilipdir. Şäher etekleriniň ...

  13.11.2020
 • Taryhy şöhratly şäher

 • Murgap oazisi özüniň köpasyrlyk medeni we ruhy däpleri bilen şöhratlanýar. Gadymy we orta asyr siwilizasiýasynyň taryhynda, ýaşaýyş durmuşynda kämil medeni-dolandyryş merkezli Merw şäheri kemala gelipdir. Merwde kemala gelen kämil medeniýet ...

  11.11.2020
 • Orta asyr türkmen döwletlerinde pul dolanyşygy

 • Döwletleriň taryhyny öwrenmekde teňňeleriň aýratyn orny bar. Yslamyň ornaşan ýerlerinde teňňeleriň ýüzündäki adam şekili, beýleki suratlar ýazgylar bilen çalşyrylypdyr. Bu döwürde teňňeler metaldan ýasalan resminama öwrülip, onuň ýüzünde teňňeleriň çykarylan ...

  10.11.2020
 • Mäne şäheri we Mäne baba

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eserinde ýygy-ýygydan agzalyp geçilen taryhy şäherleriň biri-de bu ýoluň ugrunda ýerleşen we şöhratly geçmişi bilen tanalýan gadymy Mäne şäheridir. Hormatly Prezidentimiz ...

  09.11.2020
 • Däneata — Danaata

 • Däneata obasy Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden günorta-günbatarda, ýagny Köpetdagyň günbatarynda ýerleşýär. Bu ýerde uzynlygy 9 kilometrden hem gowrak Däneata atly çeşme bolup, ol dagyň iň günbataryndaky çeşmeleriniň biridir. Köpetdagyň Kiçi ...

  06.11.2020
 • Orta asyr çyradanlary

 • Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän köpsanly baý taryhy ýadygärlikler neolit, enolit döwürlerinden başlap, has giçki döwürlere çenli türkmen halkynyň ýaşan medeni ojaklarynda keramika gap-gaçlary we bürünç önümleri, zähmet gurallarydyr şaý-sepleri öndürmek ...

  05.11.2020
 • Gadymy Margiananyň sürmedanlary

 • Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Gadymy Merw» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň alymlarydyr hünärmenleri tarapyndan her ýylyň ýazky hem güýzki möwsüminde tapylan taryhy gymmatlyklar Mary welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň gaznalaryny hem ...

  03.11.2020
 • Şuglasy egsilmeýän altyn çemenzarlyk

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ylmy-ensiklopedik kitaplary türkmen halkynyň geçmiş taryhy barada türkmen topragyna dürli döwürlerde syýahat edip, gadymy taryhy-medeni ojaklarymyz barada gymmatly maglumatlary miras goýan ...

  02.11.2020
 • Soltan Jelaleddin — gaýduwsyzlygyň nusgasy

 • Türkmen müňýyllyklaryň jümmüşine uzap gidýän taryhynyň dowamynda ululy-kiçili ençeme döwletleri gurup, watansöýüjilikde, edermenlikde we gaýduwsyzlykda nusga alarlyk şahsyýetleri kemala getiren halkdyr. Şeýle nusgalyk şahslaryň biri-de soltan Jelaleddindir. Alym Arkadagymyz «Türkmeniň ...

  31.10.2020
 • Daglaryň bürgüdi, sähranyň gurdy

 • Üstünden sekiz asyrdan gowrak wagtyň geçendigine seretmezden, Jelaleddin beýik şahsyýet, ýanbermez serkerde hökmünde diňe bir türkmeniň hakydasynda däl, eýsem, dünýäniň hakydasynda müdimi ýaşaýar.

  Käwagt biz taryhy unudýarys. Emma taryhmy özüni ...

  30.10.2020
 • 2 müň ýyllyk bürünç gap

 • Arheologlar şu ýylyň başynda Hytaýyň merkezi welaýatyndaky Sanmensýa şäherinde, takmynan, 2 müň ýyl mundan ozalky aramgähi ýüze çykardylar. Ol ýerden suwuklyk saklamaga niýetlenen guw şekilli täsin bürünç gap tapyldy. Alymlar ...

  29.10.2020
 • Jelaleddin Meňburun — ady äleme dolan türkmen gerçegi

 • Doganlar Abeskun adasyndan gaýdyp, Maňgyşlaga barýarlar we ondan soň Ürgenje baryp, Jelaleddiniň soltan bolandygyny ähli jemagata jar edýärler. Emma gypjaklar ýene-de Jelaleddine garşy çykýarlar. Ýaňy gadam goýan soltanlyk ýolunda gypjak ...

  28.10.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  21
  22
  >