Taryh
 • Baky juwan gözel mekan

 •                                                             ...

  06.05.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

   

  Beýik Seljuk türkmen döwletiniň Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen şäherleri we kerwensaraýlary

  Beýik Seljuk türkmen imperiýasynyň ähli şäherleri söwda kerwen ýollary ...

  04.05.2021
 • Taryhy baý Daşrabat

 • Şöhratly geçmişimizde halkymyzyň dünýä medeniýetiniň ösmegine ýetiren täsiri, nesillere galdyran taryhy gymmatlyklary bu günki günde ylmy taýdan yzygiderli öwrenilýär. Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyz bize döwlet muzeýlerinde wirtual muzeýleri döredip, sanly ...

  29.04.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

  Beýik Seljuk türkmen döwletiniň soltanlarynyň Beýik Ýüpek ýolunyň gülläp ösmegi ugrunda bitiren hyzmatlary

  Gündogar bilen Günbatary ykdysady we medeni taýdan baglanyşdyrýan Beýik ...

  28.04.2021
 • Aşgabadyň XIX — XX asyrlardaky taryhynyň sahypalary

 •                                                             ...

  27.04.2021
 • Aşgabadyň XIX — XX asyrlardaky taryhynyň sahypalary

 •                                                             ...

  23.04.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

   

  Döwletiň salgyt baradaky syýasaty

  Taryhy maglumatlara görä, bir mülküň hasylyndan alnan girdeji 6 müň altyn dinara barabar bolupdyr. Emlägiň, miras berlen ...

  22.04.2021
 • Aşgabat: geçmişden şu güne

 •  

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Aşgabat Türkmenistanyň paýtagty hökmünde dünýäniň iň asuda, abadan, gözel şäherleriniň birine öwrülýär. Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary netijesinde Aşgabatda gurlup ulanylmaga berilýän dürli maksatly desgalaryň ençemesi ...

  21.04.2021
 • Aşgabat: geçmişden şu güne

 • Paýtagtymyz 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda adamzat taryhynyň elhenç ýer titremesine duçar bolýar. On sekundyň içinde gülläp oturan şäher haraba öwrülýär, müňlerçe adam onuň astynda galýar. Hemmeler üçin hasratly bolan bu ...

  20.04.2021
 • Aşgabat: geçmişden şu güne

 • Hormatly Prezidentimiz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýläk hem ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahatynda Aşgabadyň köp wakalary başyndan geçiren gadymy şäherdigini, köpsanly pidalara hem-de weýrançylyklara getiren ...

  19.04.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

  Döwletiň çägindäki salgytlar we olaryň görnüşleri

   

  Horasanda ýaşaýan türkmen taýpalary döwlete ýaşaýyş öýleriniň ýa-da jaýlarynyň sanyna görä salgyt töläpdirler. Her bir ...

  16.04.2021
 • Dünýä taryhynyň Beýik Jahan döwleti

 • (Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýe-ykdysady gatnaşyklarynyň taryhyndan söhbet)

  Beýik Seljuk türkmen döwletiniň salgyt ulgamynyň ýola goýulmagy

   

  Beýik Seljuk türkmen döwletiniň taryhy, ykdysadyýeti we medeniýeti barada ençeme işleriň awtory S ...

  15.04.2021
 • Merjen paýtagtymyzyň geçmişi we şu güni

 • «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen dabaralanýan goşa toýly ýylymyzyň 24-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz merjen paýtagtymyzyň häkimliginde iş maslahatyny geçirdi. Mähriban Arkadagymyz iş maslahatynyň dowamynda Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ...

  08.04.2021
 • Aşgabadyň XIX — XX asyrlardaky taryhynyň sahypalary

 • XVIII asyryň ahyrynda Nusaý şäheri ýaşamagyny bes edip, onuň ýerinde Bagyr obasy peýda boldy. Aňyrsy parfiýalylara baryp direýän bu welaýatda Aşgabat şäheri öňe saýlanýar. XIX asyrdan başlap ýazuw çeşmelerde şäheriň ...

  03.04.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  25
  26
  >