Taryh
 • Beýik seljukly türkmenleriň imperiýasy

 • Seljukly türkmenleriň hökümdarlaryndan iň Beýik şahslaryň biri Alp Arslan 1072-nji ýylda Amyderýanyň kenaryndaky kiçijik Narzem galasynyň häkimi Ýusup Narzemi tarapyndan öldürilenden soň, Mara getirilip, kakasy Dawut Çagry begiň ýanynda jaýlanylypdyr ...

  06.07.2020
 • Seniň ýaşyňda

 • XIX asyrda ýaşan belli türkmen serkerdesi, Mary türkmenleriniň görnükli hany Gowşut han (1823 — 1878 ý.) Etekdäki Gowşut obasynda (häzirki Kaka etraby) Öwezdurdy batyryň maşgalasynda dünýä inýär. Onuň atasy Akmämmet ...

  20.06.2020
 • Taryhy ýadygärlik tapyldy

 • Arheologlar Saud Arabystany Patyşalygynyň demirgazyk bölegindäki Dumat al-Jandal baýyrlygynda amala aşyran ylmy-gözleg işleriniň netijesinde gadymy ýadygärligiň üstünden bardylar. Onuň ýaşynyň 8 müň ýyllykdygy anyklanyldy.

  Fransiýanyň ylmy-gözleg merkezi CNRS-niň habar bermegine ...

  16.06.2020
 • Açyk asmanyň astyndaky goraghana

 • «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasy Daşoguz welaýatynyň çäklerindäki hem-de Köneürgenjiň has ähmiýetli taryhy-medeni ýadygärlikleriniň 125-sini öz içine alýar. Goraghana 1985-nji ýylda döredildi. Onuň tutýan meýdany 648 gektardan ybarat.

  Amyderýanyň çep kenarynda ...

  12.06.2020
 • Gymmatly taryhy miras

 • Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Gadymy Merw» döwlet taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda geçirilen ýazky we güýzki gazuw-agtaryş işleri döwründe tapylan taryhy gymmatlyklar ýurdumyzyň muzeý gaznalaryny has-da baýlaşdyrdy.

  Uly Gyzgaladan, Abdyllahangaladan we Daňdanakan ...

  05.06.2020
 • Mozaika — nepis bezeg

 • Mozaika monumental-dekorotiw sungatyň esasy görnüşleriniň biridir. Mozaika bilen köşkdür binalary bezemek Gündogar ýurtlarynda has hem ýörgünli bolupdyr. Türkmenistanyň çäklerindäki taryhy ýadygärlikleriň köpüsi mozaiki nagyşlar bilen örtülendir. Muny biziň eýýamymyzdan ozalky ...

  15.05.2020
 • Bozdepe

 • Güneşli ýurdumyzyň iň gündogar nokady bolan Hezretaksar belentliginden günbatara tarap uzap gaýdýan Köýten jülgesi Köýten obasynyň merkezinden ugruny günorta tarap gönükdirýär. Şu ýerde obany iki bölege bölüp akýan Köýten derýasynyň ...

  08.05.2020
 • «Daýahatyn» kerwensaraýy

 • Güneşli Diýarymyzda adamzat taryhynyň genji-hazynasyna öwrülen taryhy ýadygärlikleriň sany barmak basyp sanardan kän. Şolaryň arasynda Merw, Köneürgenç, Nusaý ýadygärlikleriniň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna goşulmagy bolsa, bizi has-da guwandyrýar.

  Hormatly Prezidentimiziň ...

  04.05.2020
 • Köneürgenç türkmen döwletiniň beýik serkerdesi

 • Meşhur «Çingiz han» eseriniň awtory W.Ýanuçewskiý: «Sizi Jelaleddiniň obrazy näme üçin şeýle gyzyklandyrýar?» diýen sowala «Men «Çingiz han» powestini ýazyp ýörkäm, gündogar sene ýazgylaryny okap, gorkaklyk, dönüklik, sowgat-serpaýdyr ...

  03.05.2020
 • Türkmen arheologlary bedewiň şekili suratlandyrylan tapyndylary ýüze çykardylar

 • Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçiriljek «Türkmen bedewi we dünýä seýisçilik sungaty» atly XII ylmy maslahatyň çäklerinde 2020-nji ýylyň ýaz ...

  21.04.2020
 • Arheologlar «Köneürgenç» ýadygärliklerinden täze gymmatlyklary tapdylar

 •  «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň Döwlet maksatnamasyna» laýyklykda, «Köneürgenç» taryhy-medeni ...

  08.04.2020
 • Oguz hanyň tagmalary tapyldy

 • Milli Liderimiziň badalga bermeginde Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky gadymy Akýaýla obasynyň golaýynda ýerleşýän Kazy şäherinde geçirilen ylmy-barlag işleriniň netijesinde Oguz hanyň Aý han oglundan bolan uly agtygy Ýazyryň bişen kerpijiň ...

  06.04.2020
 • Ussat yzçy

 • Gün günorta bolupdy. Iş otagymda radiomy açypdym. Gürrüň berýäniň kimdigini bilmesem-de, «Miras» radio ýaýlymyndan ökde awçy Baba yzçy barada gidip duran gepleşik ünsümi çekdi. Dogry bilýän, gürrüň berýän adam alypbaryjy-ha ...

  05.04.2020
 • Taryhda türkmen harbysynyň daşky keşbi we geýim esbaplary

 • Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabynda «Watan goragy – atalarymyzyň müdimi pendi» atly bölüm bar [1; 25 s.]. Bu jümle, Watany berk goramalydygyny atalarymyzyň bize müdimilik pent edendigini teswirleýär ...

  02.04.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  18
  19
  >