Taryh
 • Dargan galasynyň taryhy

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen birnäçe etraplaryň we şäherleriň taryhy atlary dikeldildi. Şol atlar diňe bir gadymy çeşmelerde, ylmy işlerde däl-de, eýsem halkyň hakydasynda hem saklanyp galypdyr. Şol ýer-ýurt atlarynyň arasynda ...

  02.02.2019
 • Halkymyzyň milli mirasy, egsilmez guwanjy

 • Hormatly Prezidentimiziň uzak geljegi nazarlaýan parasatly syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzyň milli syýahatçylyk ulgamy täze ösüşlere eýe boldy. Bu ulgamyň kanunçylyk binýady kämilleşdirildi. «Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerini goramak hakynda», «Muzeýler we ...

  01.02.2019
 • Gowşuthan gala

 • XIX asyryň 40-njy ýyllaryna degişli bu ýadygärlik Sarahs şäherçesinden 13,5 km demirgazyk-günbatarda, Tejen (Gerirud) derýasynyň sag kenarynda ýerleşýär. XIX asyryň 40-njy ýyllarynda Tejenden gaýdan türkmenler çöllüge öwrülen oazise gelip ...

  31.01.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Horezmşa Tekeşiň (hökümdarlyk ýyllary 1172 — 1200 ý.) doglan wagty hakda hem taryhy çeşmeler bize hiç zady habar bermeýär. Biz diňe onuň kakasy Il Arslanyň 1117 — 1118-nji ýyllarda doglandygyny ...

  31.01.2019
 • Kufen

 • Gadymy Abiwerdiň meşhur galalarynyň biri Kufen gözbaşyny Köpetdagyň jümmüşinden alyp, Soltandeşt ýaýlasyna akýan Dorungär çaýynyň aşaky akymynda, örän amatly ýerde ýerleşipdir. Häzirki günlerde Kaka etrabynyň Artyk demir ýol bekedinden 15 ...

  29.01.2019
 • Taryhdan gözbaş alýan kadalar we kanunlar

 • Dünýä taryhynda öçmejek yz galdyran, ynsan kowmunyň baý medeni ojagynyň Watany we ägirt uly ösüşleriň merkezi bolan gadymy Türkmenistanyň ýerleri adamzadyň ilkinji ruhy galkynyşynyň nyşany hökmünde yz galdyrypdyr. Arheologiýa ylmynda ...

  28.01.2019
 • Abul Fazlyň (Sarahs baba) kümmeti

 • Il arasynda Sarahs baba diýlip atlandyrylýan bu ajaýyp bina Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda sarahsly ussalar tarapyndan 1023-nji ýylda aradan çykan Abul Fazl Hasanyň guburynyň üstüne galdyrylan kümmetidir.

  1830-njy ýylda Sarahsyň ...

  27.01.2019
 • Soltan Sanjar döwrüniň Merw kitaphanalary

 • Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaplarynda takyk çeşmelere esaslanýan anyk maglumatlaryň, şeýle-de türkmen halkynyň medeni gymmatlyklaryna öwrülen dürli rowaýatlardyr hekaýatlaryň üsti bilen ata-babalarymyzyň kitaba sarpasy barada ...

  26.01.2019
 • Ptolemeýiň kartasynda gadymy Margiananyň gözlegi

 • Öz döwrüniň geografiýa, astronomiýa we fizika ylymlary boýunça dünýä belli gadymy grek alymy Klawdiý Ptolemeý, takmynan, biziň eýýamymyzyň 90 — 163-nji ýyllarynda ýaşap geçen. Onuň dünýä belli birnäçe işleri bar ...

  25.01.2019
 • Garahan gala

 • Bu gala Kaka etrabynyň Garahan obasynda, takmynan, 5-6 kilometr demirgazykda ýerleşýär. Gala taraplary 120 metre deň bolan dörtburçluk görnüşinde gurlupdyr. Galanyň günorta tarapdaky ganatynyň ortasynda giňligi 3,5 metre barabar ...

  24.01.2019
 • Gorkutdan gelýän gönezlik

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň egsilmez ylham eýeleriniň biri bolan Gahryman Arkadagymyzyň kämil paýhasyndan kemala gelen eserlerinde-de, durmuşyň üstünliklerden-üstünliklere gol berýän ösüşleriniň özeninde-de ata-babalarymyzyň adalaty şamçyrag hökmünde ulanylýar. Olaryň ganymyza ornaşdyran ...

  23.01.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Horezmşa Il Arslanyň (hökümdarlyk ýyllary 1156 — 1172 ý.) doglan wagty hakda çeşmelerde maglumat ýok. Eger onuň 1099-njy ýylda doglan kakasy Atsyzyň, takmynan, 17-18 ýaşynda öýlenendigini çaklasak (türkmen hökümdarlarynda ogullaryny ...

  22.01.2019
 • Amul — Gürgenç kerwen ýolunyň ugrundaky şäherler

 • Milli Liderimiz taryhy-medeni maglumatlary öz içine alýan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň birinji we ikinji kitaplaryny türkmen halkyna gowşurdy. Bu kitaplarda gadymy türkmen topragynyň çäklerinden geçen Beýik ...

  21.01.2019
 • Beýik Ýüpek ýolunyň taryhyndan

 • Beýik Ýüpek ýolunyň ugry taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylyp, biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir. Bu ýol diňe bir söwda ýoly bolman, eýsem, halklaryň we döwletleriň arasynda diplomatik ýollar hökmünde ...

  20.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  >