Taryh
 • Beýik Seljuk türkmenlerinde harby güýçleri we serhet goragy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şöhratly taryhymyzy çuňňur öwrenmäge, ony dünýä ýaýmaga, geljekki nesillerimize ýetirmäge giň ýol açdy. Üstümizdäki «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda bolsa ...

  18.02.2019
 • Baý taryhly Köneürgenç

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ata-babalarymyzdan bize miras galan taryhy-medeni ýadygärliklerimizi, özüniň ajaýyplygy bilen görenleri haýran edýän, açyk asmanyň astynda ýerleşen özboluşly muzeýe kybapdaş taryhy galalarymyzy, arhitektura ýadygärliklerimizi gorap saklamak ...

  17.02.2019
 • Taftazan

 • Öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan Nusaý medeniýeti, diňe bir şäher derejesinde ýaşaýan halkyň aňyna öz oňaýly täsirini ýetirmän, eýsem, obalarda ýaşaýan ilatyň hem aňyna doly ornaşypdyr. Täze Nusaý uly we ...

  16.02.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Tekeşiň ikinji ogly Alaeddin Muhammet 1169-njy ýylda doglupdyr. Ol 1200-nji ýylyň 3-nji awgustynda 31 ýaşynda Horezmşalaryň tagtyna geçýär (hökümdarlyk eden ýyllary 1200 — 1220 ý.).

  Orta asyr taryhçysy Ibn Esir ...

  15.02.2019
 • Daýahatynyň täze keşbi

 • Türkmenabatdan bu gadymy kerwensaraýa barmak üçin ulagly üç sagada golaý wagtlap ýol ýöremeli bolýar. Seýdi şäherinden geçeniňden soňra ýoluň çep tarapynda Garagumyň aňňat-aňňat gum depeleri uzalyp gidýär. Sag gapdalyňy bolsa ...

  14.02.2019
 • Injirli gala

 • Ýadygärlik IX-XIII asyra degişlidir. Kuwwatly orta asyr galasy bolan Injirli gala barmasy kyn bolan daglyk ýerde üç döwletiň – Türkmenistan, Eýran, Owganystan ýurtlarynyň serhediniň birigýän ýerinde, Sarahsdan 96,5 km ...

  13.02.2019
 • Köne Sarahs şäheri we galasy

 • Taryhyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen halkynyň baý geçmişi bar. Gadymy ýazuw çeşmeleriniň habar bermegine görä, Sarahs şäheri we onuň sebitleri dürli taryhy döwürlerde diňe bir Merkezi Aziýada däl, eýsem ...

  12.02.2019
 • Binagärlik ýadygärlikleri — geçmişiň şaýatlary

 • Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan uly ösüşlere, özgerişlere beslenýär. Bu günki gazanylýan zähmet üstünlikleri bolsa, ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylýar. Taryh — ...

  11.02.2019
 • Beýik Seljuklaryň döwlet dolandyryş ulgamy

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň bir bölümi «Gadymy Merw» diýlip atlandyrylýar. Bu bölümde Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen belli Merw şäheri barada täsirli hem gyzykly ...

  10.02.2019
 • Dünýä siwilizasiýasynyň täze merkezi

 • Türkmenistanyň şöhratly taryhy bar. Merkezi Aziýada bürünç eýýamy döwründe biziň eýýamymyzdan ozalky III-II müňýyllyklarda Türkmenistanyň çäginde Marguş döwleti gülläp ösüpdir. Bu döwletiň adynyň gelip çykyşy Murgap derýasynyň ady bilen baglanyşdyrylýar ...

  09.02.2019
 • «Görogly» hakda söhbet «Görogly» şadessanynda milli däpleriň görkezilişi

 • «Görogly» şadessanynda türkmeniň milli däpleri tutuş aýdyňlygy bilen, halkyň göwnündäki ýaly bir bitewi ýagdaýda görkezilipdir. Gadymy döwürlerde-de türkmen halky öz milli däplerini saklamagy, olary döwrüň ruhuna görä ösdürmegi, täze many-mazmun ...

  08.02.2019
 • Türkmenleriň ata-babalarynyň şöhratly taryhy Hytaý çeşmelerinde

 • Adamzat özüniň taryhy ösüşinde uzak ýoly geçipdir we şol döwürlerde beýik siwilizasiýalary döretmegi hem başarypdyr. Şeýle ösen siwilizasiýanyň düýbüni tutmak üçin, uly kynçylyklary başdan geçiripdir. Taryhda ösen siwilizasiýanyň düýbüni tutan ...

  07.02.2019
 • Geçmişde näler görner

 • Biziň ýurdumyz taryhy ýadygärlige baý. Ýurdumyzyň çar künjündäki şol taryhy ýadygärlikler taryhyň syrly geçmişini öz gujagynda saklaýarlar. Hazaryň gündogar kenarynda hem olaryň birnäçesi bar. XX asyryň dürli ýyllarynda A. R ...

  06.02.2019
 • Köýtendagyň gowaklary

 • Köýtendag Gissar-Alaý dag ulgamynyň günorta-günbatara uzalyp gidýän iň çetki gerşidir. Uzynlygy bary-ýogy 100 kilometr bolsa-da, geçen geologik döwürler onda ýeterlik yz goýupdyr. Ýertitremeleri, ýanardag atylmalary, Ýer gabygynyň jaýrylmalary bükülmeleri, ýokary ...

  05.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  >