Tehnologiýa
 • «Army-2020» sergisinde görkezilen ýokary tizlikli sürüjisiz suwüsti enjam

 • «Army-2020» halkara forumynda «CyberBoat-330» sürüjisiz suwüsti platformasynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Sankt-Peterburgda işlenip taýýarlanylan bu gämi Hazar deňziniň ýalpak zolaklarynda gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.

  «RG-niň» habar bermegine görä, Tehnologiki taslamalar merkeziniň ...

  19.09.2020
 • Motosikle meňzeş welosiped

 • Soňky ýyllarda elektrik energiýasy bilen işleýän welosipedlere bolan isleg barha artýar. Şeýle bolansoň, bu bazardan paý almak isleýän kompaniýalaryň sany hem köpelýär. «Monday Motorbikes» atly kompaniýa täze welosipedini tanyşdyrdy. «Anza» ...

  17.09.2020
 • Kalaşnikow el pulemýoty RPL-20

 • 2020-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen «Armiýa-2020» sergisinde «Kalaşnikow» konserni ilkinji gezek RPL-20 el pulemýotyny (lentaly el pulemýoty, 2020) görkezdi.

  RPL-20 el pulemýoty Russiýanyň Goranmak ministrliginiň tejribeli söweşjeň ekspluatasiýasy — RPK-16 ...

  14.09.2020
 • Aýa gitjek «Toyota»-nyň ady belli boldy

 • Ýaponiýanyň Kosmos Barlaglary Agentligi hem-de «Toyota» kompaniýasy tarapyndan Aýyň ýüzünde sürülmegi üçin işlenip taýýarlanan ulagyň ady belli boldy. «SpaceCom» saýtynyň habaryna görä, 2029-njy ýylda taýýar ediljek iki orunlyk ulaga «Lunar ...

  11.09.2020
 • Titan DS 4x4 kysymly bronetransporter

 • TITAN DS BAE-de ýerleşýän «Inkas Vehicles LLC» kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen tigirli sowutly ulaglaryň «Titan» maşgalasynyň soňky neslidir. Bu ulag 2019-njy ýylyň fewral aýynda Abu-Dabide geçirilen IDEX halkara goranyş sergisinde ...

  09.09.2020
 • «Panasonic Lumix S5» tanyşdyryldy

 • Ýokary hilli fotoenjamlary we wideokameralary öndürmegi bilen tanalýan «Panasonic» kompaniýasy täze aýnasyz fotoenjamyny tanyşdyrdy. «Panasonic Lumix S5» atly enjam ozalky modellerden has ýeňil bolup, wideoýazgylary almaga hem mümkinçilik berýär. 24 ...

  08.09.2020
 • Iki tigirli kuwwatly «Jeep»

 • Iri şäherlerde ilatyň artmagy netijesinde ýüze çykýan ýol dyknyşygy göwrümi has kiçi ulaglara bolan islegi ýokarlandyrýar. Şeýle bolansoň, awtoulag öndüriji kompaniýalar göwrümi has kiçi ulaglar bilen bir hatarda welosipedleriň we ...

  07.09.2020
 • BMW sentýabr aýynda täze M4 modellerini görkezer

 • Germaniýanyň awtoulag öndürijisi BMW sentýabr aýynda täze M4 modellerini görkezer. Tanyşdyrylyşdan ozal dürli synag etaplaryndan geçen ulaglar Germaniýanyň Nürburgring ýolunda görkezildi. Öň birnäçe gezek görlen M4-iň dizaýny indi düşnükli ýaly ...

  04.09.2020
 • «Apple» elýeterli bahadan «Apple Watch SE» modelini hödürlär

 • «Apple» şereketi oktýabr aýynda guruljak çärä «iPhone 12» seriýasyna goşmaça iki sany «Apple Watch» modelini hödürlär. Bu modelleriň biri bolan «Apple Watch SE» ulanyjylara elýeterli bahadan ýetiriler.

  Çäräniň dowamynda beýleki ...

  03.09.2020
 • Elektron örtük

 • «IFA 2020» tehnologiýa sergisi bu ýyl Berlinde geçiriler. Sergi 3-nji sentýabrda başlar we iki gün dowam eder. Köp kompaniýalar bu çärä gatnaşýandyklaryny eýýäm tassykladylar. Bu iri sergä gatnaşjaklar we sergide ...

  01.09.2020
 • Sweeper Cassette süpüriji ekskawatory

 • Häzirki zaman inženerleri kommunal hyzmatlary hem ýatdan çykarmaýarlar. Şeýlelikde, köçeleri öz gajetleriniň original gibridi bilen arassalaýan ýörite çotgaly talabalaýyk ekskawator (agregat) döredildi. Şeýle maşyn kuwwatly batareýalaryň kömegi bilen doly güýjünde ...

  29.08.2020
 • «2021 Subaru Levorg» tanyşdyryldy

 • Ýaponiýanyň «Subaru» kompaniýasy giňligi bilen tapawutlanýan «Levorg» ulagynyň 2021-nji ýyla niýetlenen modelini tanyşdyrdy. «Levorg» modeliniň ilkinji nusgasy 2014-nji ýylda peýda bolupdy. Ýolagçy we ýük gatnatmaga niýetlenen köpmaksatly «Levorg» modeliniň ikinji ...

  26.08.2020
 • Söwda awtomatlary goşgulary we hekaýalary hödürleýär

 • Fransiýanyň Grenobl şäherindäki uly bolmadyk kompaniýa haýran galdyryjy bir pikiri: goşgy we hekaýalary paýlaýan «Short Edition» atly söwda awtomatlary oýlap tapdy we iş ýüzüne geçirdi.

  Şu günki günde Grenoblda awtomatlaryň ...

  24.08.2020
 • «Apple» şereketi ýene-de bir «iPhone 12» modelini satuwa çykaryp biler

 • «Wedbush Securities analitik» şereketiniň maglumatlaryna görä, esasan «Apple» şereketi 4 däl-de, 5 «iPhone 12» modelini satuwa çykarar. Bu barada Business Insider saýty habar berdi. Habara görä, esasy gürrüň 5G däl-de ...

  23.08.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  28
  29
  >