Tehnologiýa
 • Sürüjisiz taksiler işe başlady

 • Hytaýyň «Baidu» tehnologiýa şereketi söwda maksatly sürüjisiz taksi hyzmatyny ýola goýdy. Täze hyzmatyň ýurduň paýtagty Pekiniň Şougang senagat parkynda «Robotaxi» ady bilen ýola goýlandygy habar berildi. Bu hyzmatdan peýdalanmak isleýänler ...

  06.05.2021
 • «FN Herstal» sapança we sapança-plemýotlary üçin täze 5.7x28mm NATO kalibrlerini hödürleýär

 • Ownuk ýaraglary we ok-därileri, toplumlaýyn ýarag ulgamlaryny öndürijileriň we işläp düzüjileriň biri bolan, bazasy Belgiýada ýerleşýän «FN Herstal» kompaniýasy «FN» tarapyndan işlenip taýýarlanan 5,7x28mm kalibriniň ýaňy-ýakynda NATO standartynda NATO ...

  05.05.2021
 • «Kia Sportage» tanyşdyrylar

 • Günorta Koreýanyň «The Korean Car Blog» neşirine görä, köpden bäri garaşylýan «Kia Sportage» ulagynyň täze nesli iýun aýynda peýda bolar. Ilkinji resmi suratlar we deslapky sargyt iýun aýynyň ilkinji hepdelerinde ...

  04.05.2021
 • Kuwwaty 1300 at güýjünden ýokary

 • BMW kompanýasy nusgalyk görnüşdäki «iM2» kysymly elektrik ulagyny işläp taýýarlaýar. Bu ulag «Kupe Project Katharina» ady bilen işlenip düzülýär. Tehniki aýratynlyklary babatda örän kuwwatly bolan ulagda jemi 1341 at güýjüni ...

  29.04.2021
 • Geljek eýýäm geldi: hytaýlylar sürüjisiz howa taksileri üçin aerowokzal işläp taýýarladylar

 • Hytaýyň «EHang» kompaniýasy ekosyýahatçylyk pudagynda işjeň ulanyljak sürüjisiz taksiler üçin howa menzilini gurmak niýetini yglan etdi. Bu hyýallar dünýäsiniň konseptual taslamasy ýaly bolup görünse-de, ýöne asla beýle däl. Eýýäm dik ...

  28.04.2021
 • 1000 ýyldan soňky Aý tutulmasyny görkezýän mehaniki sagat

 • Dört sany ýüzi bolan, ýüzlerçe ýyllap «sagat ýaly işläp biljek» dünýäniň ilkinji sagady işlenip taýýarlandy. «Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185» atly goşar sagady diňe wagty däl, eýsem ýene 10 ...

  27.04.2021
 • «Apple» täze önümlerini tanyşdyrdy

 • «Apple» kompaniýasy täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. Dabaranyň açylyşynda kompaniýanyň ýolbaşçysy Tim Kuk söz sözledi. Dabarada dürli reňkli görnüşleri bolan «iMac» modelleri has köp üns çekdi. Şeýle hem kompaniýa «iPad ...

  23.04.2021
 • Ilkinji seriýaly elektrik awtoulagyny görkezdi

 • 19-njy aprelde Hytaýyň Şanhaý şäherinde açylan awtoulag sergisinde Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi «Toyota» kompaniýasy özüniň ilkinji seriýaly elektrik awtoulagynyň prezentasiýasyny görkezdi. Bu täze elektrikli awtoulagyň ady «Toyota bZ4X» diýip atlandyrylypdyr. Markanyň ...

  22.04.2021
 • «Rosteh» ýörite güýçler üçin hemme zady görýän dürbüleri döredýär

 • «Ruselektronika» holdinginde ýörite güýç bölümleri üçin birleşdirilen optoelektroniki gözegçilik we gözleg enjamlary döredildi. Olar günüň islendik wagtynda we islendik howa şertlerine garamazdan, adamlary we ulaglary birnäçe kilometr aralykdan tanamaga mümkinçilik ...

  21.04.2021
 • «FN Herstal» täze pulemýot gurluşlaryny hödürleýär

 • Dünýäniň ownuk ýaraglaryny we toplumlaýyn ýarag ulgamlaryny işläp düzüjileriň we öndürijileriň biri bolan «FN Herstal» öz «Land & Sea» portfelinde täze önümleri hödürleýär. Bu goşmaçalar «FN Herstalyň» dünýädäki gury ýer ...

  20.04.2021
 • «Avon Protection» täze ykjam dem alyş gorag serişdesini hödürleýär

 • «Avon Protection» azyndan 15 minut dem alşy üpjün edýän we ýüzüňi himiki, biologiki, radiologiki we ýadro howplaryndan goraýan bir ölçegli «CH15» ultrainçe ykjam halas ediş kapýuşonynyň ulanylyşa goýberilendigini habar berýär ...

  19.04.2021
 • «Bentley» kompaniýasyndan sagat

 • «Bentley we Breitling» kompaniýasy ikisi bilelikde «Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited Edition» atly sagadyny öndürdiler. Sagadyň bezegi geçen asyryň 40-njy ýyllarynyň «Breitling Premier» sagadyna çalymdaş edýär.

  Sagadyň daşky ...

  15.04.2021
 • Ilkinji eplenýän telefonyny tanyşdyrdy

 • «Xiaomi» kompaniýasy ýene-de özüniň täze «Xiaomi Mix Fold» atly eplenýän telefonyny köpçülige tanyşdyrdy. Kompaniýanyň bu telefony öňdebaryjy «Samsung» kompaniýasynyň «Samsung Galaxy Z Fold 2» eplenýän telefony we «Huawei» kompaniýasynyň «Mate ...

  08.04.2021
 • Iň ýyndam görnüşini çykardy

 • Germaniýanyň BMW kompaniýasy iň ýyndam sedan awtoulagyny tanyşdyrdy. Tizligi sagatda 305 kilometre ýetýän «BMW M5 CS» atly ulagyň ýylyň ahyrynda satuwa çykarylmagyna garaşylýar. Ulagyň kuwwatly bolmagynda ozalky görnüşlerden ýeňil bolmagynyň ...

  03.04.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  33
  34
  >