Tehnologiýa
 • Otaglary ýokançsyzlandyrma we zyýansyzlandyrma meseleleriniň häzirki zaman çözgütleri

 • Häzirki wagtda otaglaryň howa gurşawynyň mikrobiologiki hapalanmagy esasynda keselçiligiň görkezijileri ýokary derejede saklanýar. Patogen (kesel dörediji) mikroorganizmleriň köp bölegi howa we howadaky damjalar arkaly geçýär.

  Bu mesele esasan hem adamlaryň ...

  23.11.2020
 • «Toyota Hilux» — täze 4x4 taktiki ulag

 • «Toyota Hilux» 5-e çenli harby gullukçyny we harby tehnikalary daşamaga ukyply pikabyň bir görnüşidir.

  «Toyota Hilux» ýapon awtoulag öndürijisi «Toyota» tarapyndan öndürilýän we satylýan pikabyň bir tapgyrydyr. Bu ulaglaryň köpüsi ...

  16.11.2020
 • PUFFER roboty

 • Amerikanyň älem giňişligini öwrenýän edarasy NASA-nyň täze çykaran «Pop-Up Flat Folding Explorer Robot» (PUFFER) roboty bilen tanyş bolalyň. Bu robot älem giňişligindäki başga planetalarda geçirilýän barlaglar üçin döredilipdir.

  PUFFER roboty ...

  11.11.2020
 • «John Deeriň» täze sürüjisiz traktory

 • Ýeňil awtoulag önümçiliginde sürüjisiz dolandyrylýan awtoulaglary öndürýän kompaniýalar aýratyn bellärlikli üstünliklere ýetdiler.

  Dünýä belli «John Deere» kompaniýasynyň hünärmenleriniň aýtmagyna görä, oba hojalyk tehnikalaryny öndüriji kompaniýalar hem ýokary innowasiýaly tehnologiýalary öndürmek ...

  10.11.2020
 • Honda 3E robotlary

 • Ýaponiýanyň robot öndürýän kärhanalarynyň biri bolan Honda kompaniýasy öz önümlerini “3E robotic konseption” ady bilen ABŞ-niň Las Wegas şäherinde geçirilen tehnologiýa sergisinde halka hödürlän gününden bäri köpleriň ünsüni özüne çekýär ...

  09.11.2020
 • Uçýan ulag 140 km/sag tizlige ýetdi

 • «Samson Sky» kompaniýasynyň «Switchblade» atly uçýan awtoulagy sagatda 140 kilometrlik tizlige ýetdi. Ol uçuş-gonuş zolagynda synagdan geçirildi. Awtoulag turbo görnüşli V4 hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr, bu sagatda 100 kilometrlik tizlige 6 ...

  06.11.2020
 • Täzelenen AK-12 awtomatynyň ähli mümkinçilikleri wideoda giňişleýin görkezildi

 • «Army-2020» forumynda AK-12 awtomaty wideoýazgyda görkezildi.

  «Goranmak ministrliginiň harby bölümlerinde we beýleki bölümlerinde AK-12 awtomatynyň harby ekspluatasiýanyň netijelerine esaslanyp, ýaragyň ergonomikasyny gowulandyrýan we oňa hyzmat etmegiň üpjünçiligi ýokarlandyrýan konstruktiw üýtgeşmeler ...

  05.11.2020
 • Iň täze «VPK-Ural» sowutlanan ulagy ýakyn Gündogarda synagdan geçirildi

 • Russiýanyň «VPK-Ural» sowutlanan ulagy «Goşun-2019» halkara harby-tehniki forumynyň ilkinji sergisinde-de daşary ýurt goşunlarynyň wekilleriniň ünsüni özüne çekdi.

  «Harby-senagat kompaniýasy» tarapyndan döredilen bu täze sowutlanan ulag gorag derejesiniň ýokarlanmagy bilen tapawutlanýar ...

  03.11.2020
 • Howpsuzlyk kamerasy

 • «Akylly» öý enjamlaryny öndürýän «Wyze» kompaniýasy howpsuzlyk kameralarynyň täze görnüşi «Wyze Cam v3» bilen tanyşdyrdy. Kämil tehnologiýalary arzan bahadan köpçülige ýetirmäge ygrarlylygyny dowam etdirýän kompaniýanyň öý howpsuzlygy üçin niýetlenen täze ...

  02.11.2020
 • «Sony» kompaniýasy «A7» modelli fotoapparatlarynyň täzesini çykardy

 • Ýakynda «Sony» kompaniýasy täze fotoapparatyny köpçülige ýetirdi. Onlaýn çäre arkaly tanyşdyrylan «A7C» fotoapparatynyň daşky şekili kompaniýanyň «A6400» modeline meňzeýär. Göwrümi ozalky çykarylan «A7» modellerinden has kiçi bolan täze fotoapparatyň agramy ...

  31.10.2020
 • «Kornet-E» tanka garşy raketanyň ulanylyşy wideoda görkezildi

 • Ýaňy-ýakynda geçirilen harby türgenleşiklerde Türkiýäniň «Kaplan-10» özi hereket edýän tanklara garşy toplumy Rus «Kornet-E» raketalaryny üstünlikli peýdalandy.

  Onuň ähli nusgalary gorag derejesiniň ýokarlanmagy, şol sanda minalardan we fugaslardan (partlaýjy maddanyň ...

  30.10.2020
 • Täze «Redmi»

 • «Xiaomi» kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan «Redmi» telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – «Redmi K30S». Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa ...

  29.10.2020
 • Russiýa «Strekoza» atly sapýor mini-uçarmansyz uçaryny görkezdi

 • Moskwadaky «Interpoliteh» sergisinde partlaýjy enjamlary gözlemek we zyýansyzlandyrmak üçin niýetlenen rus işläp düzüjileriniň «Strekoza» atly mini-uçarmansyz uçary hödürlendi.

  – Bu çyzyksyz lokator we uzakdan dolandyryş nokady bolan dikuçardyr. Dron 30 ...

  28.10.2020
 • Oba hojalygynda nou-hau tehnologiýalar

 • Ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmek häzirki zaman oba hojalygynyň esasy meseleleriniň biri bolup durýar. Bu babatda önümleriň hil taýdan arassalygyny ýokarlandyryp bilýän täze tehnologiýalaryň orny has ýokarydyr. Oba hojalygynda döwrebap ...

  27.10.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  30
  31
  >