Tehnologiýa
 • «Kalaşnikowdan» geljegiň akylly ýaragy

 • Aw awlaýan muşdaklaryň arasynda derrew möwç alan «Kalaşnikow» konserninden bolan täze ýarag ilkinji gezek «Goşun» («Армия») forumynda görkezildi. «Kalaşnikowyň» bu täzeligi diňe bir döwrebap daşky keşbine eýe bolman, eýsem birnäçe ...

  28.02.2021
 • Ýedi ekranly noutbuk

 • «Expanscape» kompaniýasy «Aurora 7» atly ýedi ekranly noutbugy işläp taýýarlady. Esasy displeýiň gapdalynda dioganaly 17,3 dýuým bolan 4K durulygynda iki sany dik ekrany bolup, olaryň hersiniň ýokarsynda goşmaça 7 ...

  25.02.2021
 • Dünýäniň ilkinji energiýa adasy gurulýar

 • Daniýa Demirgazyk deňzinde dünýäniň ilkinji energiýa adasyny gurmagy meýilleşdirýär. 3 million hojalygy energiýa bilen üpjün etjek desga ýurtda häzire çenli durmuşa geçirilen iň uly gurluşyk desgasy bolar. Dünýäniň birnäçe ýurdy ...

  22.02.2021
 • LI-FI tehnologiýasy

 • Dünýäde smartfonlaryň meşhurlygynyň artmagy bilen, simsiz maglumat aragatnaşygyna zerurlyk barha ýokarlanýar. Munuň netijesinde radio ýygylykly spektriň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Çünki radio ýygylykly spektr çäkli bolýar, üstesine-de, onda maglumatlary ýerleşdirmek we ...

  19.02.2021
 • AŞTU internet hyzmatlary üçin nyrhlary arzanlatdy

 • Aşgabat şäher telefon ulgamy (AŞTU) internet hyzmatlarynyň nyrhlaryny arzanlatdy. Kompaniýanyň resmi web sahypasynda täze bahalar barada maglumatlar berildi.

  Täze internet nyrhlary şu aşakdakylardan ybarat:

  Şäher üçin nyrhlar

  256 Kb/sek ...

  17.02.2021
 • Howadan zarýad berýär

 • Dürli mobil enjamlary öndürýän «Xiaomi» kompaniýasy «Mi Air Charge» atly zarýad berijini satuwa çykarmaga taýýarlyk görýär. Bu zarýad beriji ulgamy öýüňizde ýa-da iş ýerleňizde gurnap bolýar. Enjam smartfonlara geçirijisiz zarýad ...

  11.02.2021
 • Internetsiz terjime ýola goýuldy

 • «Google Play» dükanynda 500 milliondan gowrak ýüklenilip alynýan «Google Lens» programmasy ilkinji gezek «Google I / O 2017» işe girizilýär. Programma «Google Play» dükanynda 2018-nji ýylyň iýun aýynda çykypdy. Bu döwürde ...

  07.02.2021
 • Işjeň öý kömekçisi — «Bot Handy»

 • «CES 2021-de» «Samsung» kompaniýasy adaty bolmadyk robotyny tanyşdyrdy. «Bot Handy» atly köp funksiýaly täze robot aşhanany arassalamaga we kir ýuwmaga ukyplydyr. Daşyndan seredeniňde, «Bot Handy» mehaniki el goşulan, eliniň üstünde ...

  27.01.2021
 • Rels degmän hereket edýän ýokary tizlikli otly

 • Hytaý Halk Respublikasy ýokary tizlikli otly ulgamynda täze üstünliklere eýe boldy. Ýurduň relslere degmän, sagatda 620 kilometr tizlikde gidýän otlusy tanyşdyryldy. Täze “Maglew” otlusy Siçuan welaýatynyň Çendu şäherinde tanyşdyryldy.

  Hytaýyň ...

  25.01.2021
 • «Galaxy S21» smartfonlary tanyşdyryldy

 • «Samsung» kompaniýasy «Galaxy S21» seriýasyna degişli smartfonlaryny, şeýle hem «Galaxy Buds Pro» atly geçirijisiz gulaklygyny hödürledi. Ululygy 6,7 dýuýma deň bolan smartfon ulanyjylar üçin iň arzyly telefonlaryň biri bolar ...

  22.01.2021
 • Türkmenistanda «Saglyk» akylly sagady öndüriler

 • Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan döredilen «Agzybirlik Tilsimaty» şereketi şu ýyl akylly sagat önümçiligine başlaýar. Bu barada «Orient» neşiri habar berýär.

  Milli akylly sagadyň ýerine ýetirýän hyzmatlarynyň ...

  20.01.2021
 • Pingwinler üçin öýjagaz

 • Eýranly arhitektor Sajjad Nawidi pingwinleriň ýaşamagy üçin täsin taslamany taýýarlady. Howanyň gyzmagy netijesinde buzluklaryň eremegi käbir jandarlaryň ýaşaýşyna oňaýsyz täsir edýär. Bu taslama buzlaryň eremegine garşy göreşde hem peýdaly bolar ...

  18.01.2021
 • Sesli buýruklary ýerine ýetirýär

 • Öý hojalyk enjamlaryny öndürýän LG kompaniýasy «InstaView» atly sowadyjyny işläp taýýarlady. Bu sowadyjy 11-nj ýanwarda öz işine başlajak «CES 2021» sergisinde tanyşdyrylar. Häzirki wagtda ses bilen berilýän buýruklary ýerine ýetirýän ...

  15.01.2021
 • Kanada goşuny täze 8x8 goldawly sowutlanan söweş awtoulagyny hödürleýär

 • 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda çap edilen «Twite» we suratlara görä, Kanada goşuny Ýaragly güýçleri tarapyndan meýdan tiz kömek, ewakuasiýa ulagy we söweş meýdanynda söweş goldawy hökmünde ulanyljak täze 8x8 goldawly ...

  12.01.2021
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  32
  33
  >