Tehnologiýa
 • «Taýpan» harby-modul taslamasy

 • Dürli görnüşdäki harby tehnikalar üçin niýetlenen we aradaşlykdan dolandyrylýan modullar häzirki wagtda işjeň ösüşe eýe bolýan ugurlaryň biridir. Ýaňy-ýakynda ukrain oýlap tapyjylary gyzyklanma bildirýän taraplara täze harby-moduly ilkinji gezek hödürlediler ...

  26.06.2019
 • An-225 – dünýädäki iň uly samolýot

 • An-225 uçary 1980-nji ýylda SSSR-de işläp taýýarlanan we gurnalan. Adamzat taryhynda iň agyr uçar hasaplanýan agramy 640 tonna bolup, onda 6 sany turbo hereketlendirijisi bar, mundan başga-da An-225 iň uly ...

  25.06.2019
 • 5G ulgamly 3-nji Ýewropa ýurdy

 • Tehnologiýanyň 5G ulgamly aragatnaşyk hyzmatlary kem-kemden tutuş dünýäde ýaýbaňlanyp ugrady. Aziýanyň tehnologiýa babatda öňdebaryjy ýurdy bolan Koreýadan, Ýaponiýadan we Hytaýdan soňra, Ýewropa ýurtlarynda hem bu ugurda öňegidişlikler gazanylýar. Ýewropada Italiýa ...

  21.06.2019
 • 6G tory kämilleşdiriler

 • «Samsung Electronics» kompaniýasynyň wekilleri telekommunikasiýa torunyň 6-njy neslini kämilleşdirmäge girişendiklerini mälim etdiler. Koreý kompaniýasy 5G telefonlarynyň satuwyny ýola goýan ilkinji şereket bolmagy bilen tapawutlanýar. Entek 5G ýaýramadyk hem bolsa, koreý ...

  17.06.2019
 • Uçýan awtoulag tanyşdyryldy

 • «Geljegiň gatnawy» diýlip atlandyrylýan uçýan awtoulaglaryň hataryna ýene biri goşuldy. ABŞ-da tanyşdyrylan «Skai» atly ulag wodorod ýangyjy bilen işleýär. Bu babatda ilkinji hasap edilýän 6 motorly awtomobil 5 ýolagça niýetlenen ...

  13.06.2019
 • Öz energiýasyny öndürer

 • Ylmy barlag geçirijiler howadan suw we uglerod ýygnap, öz energiýasyny öndürýän serginlediji işläp düzmegiň aladasyny edýärler. Mälim bolşy ýaly, serginledijiler köp energiýa talap edýär. Energiýanyň sarp edilmegi bolsa, global maýylganlyga ...

  03.06.2019
 • Arassa ýangyçly ulaglar

 • Uly şäherlerde howanyň hapalanmagynyň öňüni almakda dürli taslamalar durmuşa geçirilýär. Gollandiýanyň paýtagty Amsterdamda 2030-njy ýyldan başlap benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän ulaglar çäklendiriler. Şäheriň mejlisi bu kararyň howanyň arassalygyny ...

  28.05.2019
 • Dünýäniň iň tiz otlulary

 • Dünýäde iň çalt gidýän otly Ýaponiýada döredilendir. «Şinkansen» atly bu otlynyň tizligi adaty ýolda sagatda 443 kilometre ýetip bilýär. Magnitli otly ýolunda ol 581 km/sag tizlikde hereket edip, dünýä ...

  23.05.2019
 • Kolibri guşy ýaly robot

 • Hünärmenler kolibri guşlary ýaly uçup bilýän robot işläp düzdüler. Robotyň emeli aňy kolibrileriň hereketlerini «öwrenip», hakyky guşlar ýaly uçmaga mümkinçilik berýär. Bu kiçijik «guşjagaz» gözleg-halas ediş maksatly ulanylar. Kubanyň adalarynda ...

  21.05.2019
 • Elektrik energiýaly täze welosiped

 • Elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglary öndürýän EAV şereketi ýükleri salgysyna eltmäge niýetlenen täze üýtgeşik welosipedini tanyşdyrdy. «Project 1» atly elektrik energiýasy bilen işleýän welosipediň önümçiligi ýola goýulmadyk hem bolsa, «DPDgroup ...

  20.05.2019
 • Gijeki görüş äýnekleri – «synagda»

 • ABŞ-nyň goşuny Microsoft kompaniýasy tarapyndan «HoloLens» at bilen çykarylan gijeki görüş äýnekleriniň harbylar üçin çykarylan görnüşleriniň esasy sistema ulgamynyň hakykylyk derejesini synagdan geçirýär. Ol esasy söweşjeň şertlerde, türgenleşiklerde harbylara ýokary ...

  16.05.2019
 • XXI asyryň ösen tehnologiýalary

 • Bionika. Bu pikiriň güýji bilen erk edip bolýan bioprotezlerdir.

  Ýakyn geçmişde adamlar el-aýak protezleri hökmünde gaty jisimleri ulanýardylar, bu gün bolsa ylmyň ösmegi bilen, bioprotezler döredildi. 2010-njy ýylda «RSLSteeper» firmasy ...

  14.05.2019
 • «Uber» bilen bäsleşer

 • Ýaponiýanyň «Sony» kompaniýasy Tokioda taksi hyzmatyny ýola goýdy. Taksi çagyrylýan «S.Ride» programmasyna 10 müň ulag goşuldy. Kompaniýanyň ýörite töleg ulgamy hem müşderilere ýeňillik döreder. Elektron enjamlaryny öndürýän kompaniýa bu ...

  13.05.2019
 • Russiýanyň goşunlary ilkinji seriýalaýyn harby ekzoskeletini alarlar

 • Eýýäm bu ýyl Russiýanyň Ýaragly Güýçleri «GB Engineering» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanan EO-01.02 seriýalaýyn harby ekzoskeleti bilen hereket edip başlady. Ulgam tabşyryklary aňsatlaşdyrmaga, uzak aralyga agyr ýükleri äkitmäge, agyrlygyň ...

  11.05.2019
  <
  1
  2
  ...
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  ...
  26
  27
  >