Tehnologiýa
 • Kolibri guşy ýaly robot

 • Hünärmenler kolibri guşlary ýaly uçup bilýän robot işläp düzdüler. Robotyň emeli aňy kolibrileriň hereketlerini «öwrenip», hakyky guşlar ýaly uçmaga mümkinçilik berýär. Bu kiçijik «guşjagaz» gözleg-halas ediş maksatly ulanylar. Kubanyň adalarynda ...

  21.05.2019
 • Elektrik energiýaly täze welosiped

 • Elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglary öndürýän EAV şereketi ýükleri salgysyna eltmäge niýetlenen täze üýtgeşik welosipedini tanyşdyrdy. «Project 1» atly elektrik energiýasy bilen işleýän welosipediň önümçiligi ýola goýulmadyk hem bolsa, «DPDgroup ...

  20.05.2019
 • Gijeki görüş äýnekleri – «synagda»

 • ABŞ-nyň goşuny Microsoft kompaniýasy tarapyndan «HoloLens» at bilen çykarylan gijeki görüş äýnekleriniň harbylar üçin çykarylan görnüşleriniň esasy sistema ulgamynyň hakykylyk derejesini synagdan geçirýär. Ol esasy söweşjeň şertlerde, türgenleşiklerde harbylara ýokary ...

  16.05.2019
 • XXI asyryň ösen tehnologiýalary

 • Bionika. Bu pikiriň güýji bilen erk edip bolýan bioprotezlerdir.

  Ýakyn geçmişde adamlar el-aýak protezleri hökmünde gaty jisimleri ulanýardylar, bu gün bolsa ylmyň ösmegi bilen, bioprotezler döredildi. 2010-njy ýylda «RSLSteeper» firmasy ...

  14.05.2019
 • «Uber» bilen bäsleşer

 • Ýaponiýanyň «Sony» kompaniýasy Tokioda taksi hyzmatyny ýola goýdy. Taksi çagyrylýan «S.Ride» programmasyna 10 müň ulag goşuldy. Kompaniýanyň ýörite töleg ulgamy hem müşderilere ýeňillik döreder. Elektron enjamlaryny öndürýän kompaniýa bu ...

  13.05.2019
 • Russiýanyň goşunlary ilkinji seriýalaýyn harby ekzoskeletini alarlar

 • Eýýäm bu ýyl Russiýanyň Ýaragly Güýçleri «GB Engineering» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanan EO-01.02 seriýalaýyn harby ekzoskeleti bilen hereket edip başlady. Ulgam tabşyryklary aňsatlaşdyrmaga, uzak aralyga agyr ýükleri äkitmäge, agyrlygyň ...

  11.05.2019
 • Marsda ýyladyşhana gurlar

 • Dart­mut kol­le­jin­de bi­lim al­ýan ta­lyp­la­ryň taý­ýar­lan tas­la­ma­syn­da Gy­zyl pla­ne­ta­da ekin ekip, on­dan ha­syl al­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. NA­SA köp wagt­dan bä­ri gaý­ry pla­ne­ta­lar­da iş­le­jek kos­mo­nawt­la­ryň we ast­ro­nom­la­ryň ýa­şa­mak­la­ry üçin ýa­şa­ýyş ...

  10.05.2019
 • 2025-nji ýylda taýýar bolar

 • Energiýa çeşmesiniň iki görnüşi bilen işleýän ulaglaryň sany barha artýar. Gämiler, awtoulaglar, motosikller we ýük ulaglary bu tehnologiýadan has köp peýdalanýar. Indi bolsa, bu tehnologiýany uçarlarda hem peýdalanmak üçin tagalla ...

  09.05.2019
 • 2-nji nesilden 5-nji nesle çenli

 • Mobil telefonlar 1990-njy ýyllaryň başynda peýda boldy. Aragatnaşygyň döwrebap görnüşi durmuşymyza köp täzelik getirdi. Häzirki wagtda dünýäde aragatnaşygyň 4-nji nesli (4G) giňden ulanylýar. Ýakyn geljekde 5G-niň hem durmuşymyza aralaşjakdygy bellenilýär ...

  08.05.2019
 • Uçarda Wi-Fi nädip işleýär?

 • Häzirki wagtda ähli ýerde diýen ýaly internetden peýdalanyp bolýar. Jemgyýetçilik ýerleriniň köpüsi geçirijisiz internet bilen üpjün edilen. Kitap, žurnal ýa-da gazet okamak üçin hem internet baglanyşygy bolan kompýuter ýa-da mobil ...

  06.05.2019
 • Harbylaryň we söweş robotlarynyň türgenleşigi

 • Robot tehnikalarynyň ösüşi iru-giç goşunyň ýaragly güýçlerinde söweş robotlarynyň peýda bolmagyna getirer. Ýöne beýle diýildigi, goşunda adaty bolan uçarmansyz uçuş enjamlarynyň ulanylmagy däldir. Britaniýanyň goşuny Autonomous Warrior türgenleşiginiň çäklerinde Solsber ...

  04.05.2019
 • Ganaty 117 metr

 • Agramy 226 tonnalyk «Roc» atly uçar ilkinji synag uçuşyny amala aşyrdy. Ganatynyň uzynlygy 117 metrlik uçaryň ilkinji uçuşy 150 minut dowam etdi. «Stratolaunch» kompaniýasynyň işläp düzen howa gämisi raketalary howadan ...

  03.05.2019
 • 5G ulanyşa girizildi

 • Koreýa Respublikasynda mobil telefon müşderileri dünýäde ilkinji bolup aragatnaşygyň 5-nji neslinden peýdalanyp başladylar. Ýurtda iş alyp barýan «SK Telecom», KT we «LG Uplus» aragatnaşyk kompaniýalary bir wagtda bu hyzmaty ýola ...

  02.05.2019
 • Uçarlary elektrik energiýasy bilen işlär

 • Kanadanyň «Harbour Air» atly kompaniýasy awiaflotundaky ähli uçarlarynyň hereketlendirijilerini elektrik energiýasy bilen işleýän motorlar bilen üýtgetmek kararyna geldi. Dünýäde deňiz uçarlary bilen işleýän iň iri kompaniýalaryň biri bolan «Harbour Air» ...

  30.04.2019
  <
  1
  2
  ...
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  ...
  26
  27
  >